Veel moties zorgen voor veel stemmingen.
Veel moties zorgen voor veel stemmingen.

Moties uit de raad van 31 oktober

Algemeen

door Guus Geebel

Een motie ingediend door Henk Zandvliet (GroenLinks) vraagt het college om bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aan te dringen de maximum snelheid op de A27 tussen Utrecht en Hilversum op 100 km/u te brengen. De motie is aangenomen.

Peter Schlamilch (Forza De Bilt) vraagt in een motie het college te onderzoeken in hoeverre de provincie Utrecht bereid is de geluidswering in Maartensdijk van de A27 te betalen. De motie is verworpen.

Een motie van Forza De Bilt om hoorzittingen, commissie- en raadsvergaderingen die over de woningbouwlocaties gaan op een grotere locatie te houden wordt verworpen, evenals de door deze fractie ingediende motie om hoorzittingen, commissie- en raadsvergaderingen over dit onderwerp voor iedereen toegankelijk te maken. Nadat Schlamilch aanvankelijk niet bereid was van deze tweede motie het dictum voor te lezen verliet een aantal raadsleden voor de stemming de raadzaal.

Moties van Forza om het voorkeursrecht  op de Schapenweide te vestigen en af te zien van binnenstedelijk bouwen en de Schapenweide te gebruiken worden ingetrokken

Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) vraagt in een motie naar aanleiding van verzoeken uit Maartensdijk vanaf 2020 de bladcampagne in oktober te laten starten op plekken waar veel bladverliezende bomen staan en veel ouderen wonen. Wethouder Brommersma ontraadt de motie. 'De insteek van de campagne is een zo kort mogelijke periode in één keer samen met de aanwonenden uit te voeren . Doen we dat te vroeg dan moet er een tweede ronde plaatsvinden die geld kost.' De motie is verworpen.    

Menno Boer(SP) vraagt het college in een motie om bij betrokken instanties actief te lobbyen voor de afschaffing van de verhuurderheffing in de huidige vorm en van andere belastingmaatregelen die nadelig zijn voor huurders en corporaties. Hij vraagt verder bij de Minister te bepleiten deze heffingen om te zetten in een investeringsplicht voor de woningbouwcorporaties, ter bevordering van de beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van de sociale woningvoorraad. Wethouder Dolf Smolenaers zegt dat het college bij hoge uitzondering de motie ondersteunt omdat het de inwoners direct raakt. 'De SSW heeft vijf miljoen euro, die hard nodig zijn voor andere zaken in de gemeente, aan het Rijk moeten overmaken.' De motie werd na hoofdelijke stemming met 22 voor en 5 tegen aangenomen.

In de motie CETA en lokaal bestuur vraagt Menno Boer het college een signaal naar Den Haag af te geven over de schadelijke gevolgen van het handelsverdrag CETA tussen de EU en Canada. De motie is verworpen.