Kees Lelivelt keert na anderhalf jaar terug in de VVD-fractie.
Kees Lelivelt keert na anderhalf jaar terug in de VVD-fractie.

Uit de gemeenteraad van 31 oktober

Algemeen

door Guus Geebel

In het vragenhalfuur stelt Peter Schlamilch (Forza De Bilt) vragen over onveiligheid in de gemeente. Hij somt een groot aantal incidenten op die afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. 'Er is een veiligheidscrisis in De Bilt en wat gaat de burgemeester doen om het hier veiliger te krijgen.' Burgemeester Potters betreurt de incidenten die impact hebben op het leven van burgers. 'Het is vaak lastig om daders op heterdaad te betrappen. Het gaat vaak om mobiele bendes die niet zozeer letten op de woonplaats, maar of er wat te halen valt.' De burgemeester deelt de zorgen en hij heeft tijdens het bestuurdersdiner van de VNG waar bewindslieden aanwezig waren naar voren gebracht dat er grote druk op het politiekorps is. De meer traditionele criminaliteit daalt en ook de burgemeester zou net als Forza meer blauw op straat willen zien. Het verzoek om meer middelen voor de politie is duidelijk overgebracht. 

Schlamilch gaat verder in op een door 1713 personen onderschreven petitie. 'Bewoners zijn geschokt te ontdekken dat deze groene gemeente bedreigd wordt. Zij voelen zich onveilig omdat B en W op meerdere punten ernstig tekort schiet.' Schlamilch vraagt wat het college gaat doen aan een aantal door hem genoemde punten. Wethouder Dolf Smolenaers gaat daarop in en stelt: 'Het gevoel van onduidelijkheid kan worden weggenomen door duidelijkheid te scheppen.'

Chapeaupenning
De gemeenteraad neemt afscheid van raadslid Leontine Kok (VVD). 'Je bent als een wervelende wind binnengekomen met veel ambitie, gevoel en betrokkenheid om in de politiek je stem te laten horen', aldus de burgemeester. Hij betreurt dat Kok de beslissing om te stoppen heeft moeten nemen, maar heeft er wel begrip voor. Hij reikt haar de Chapeaupenning van de gemeente De Bilt uit  Fractievoorzitter Henric De Jong Schouwenburg zegt in een lovende speech: 'Beste Leontine, jij bent uit het niets bij ons binnen komen vallen. Een soort oerknal. Daarna ben je als een komeet omhooggeschoten en nu als een vallende ster naar beneden gekomen. Dat betekent dat je licht en warmte uitstraalt.' Leontine Kok betreurt dat het haar niet gelukt is een verandering van de samenwerking in de raad door te voeren. Ze wenst de raadsleden en het college  alle succes en wijsheid toe en dankt de griffie voor de professionele ondersteuning. Kees Lelivelt volgt haar op in de VVD-fractie. Na het afleggen van de ambtbelofte wordt hij geïnstalleerd als raadslid. Lelivelt was in de vorige raadsperiode fractievoorzitter van de VVD. 

Geheimhouding
De raad bekrachtigde de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de 'Notitie aanwijzen woningbouwlocaties gemeente De Bilt, deel 5' en om deze niet eerder op te heffen dan nadat duidelijk is of de provincie medewerking verleent aan het bouwen buiten de rode contour en de raad een besluit heeft genomen over eventuele ontwikkelstrategiën voor die locaties. De raad bekrachtigde ook de geheimhouding voor de 'Rapportage Locatiesstudies De Bilt' en om deze niet eerder op te heffen dan nadat exploitatie voor de laatste daarin opgenomen locatie is afgesloten. Bij dit punt spreekt de heer Ralph Jacobs in. Hij geeft een aantal overwegingen mee namens bewonersvereniging Bilthoven-Noord. Beter De Bilt en Forza De Bilt stemmen tegen.

Gezichtslaan 99
H
et bestemmingsplan Gezichtslaan 99 Bilthoven wordt vastgesteld. Een amendement ingediend door Erik den Hertog (Bilts Belang) om de specifieke gebruiksregel te schrappen dat een bewoner maximaal 1 medewerker in dienst mag hebben wordt overgenomen.

Najaarsnota
De gemeenteraad stemt in met de Najaarsnota 2019. De fractie SP en Forza De Bilt stemmen tegen. Met deze nota wordt de begroting voor het lopende jaar geactualiseerd. De nota is een bespreekstuk waar geen besluit over genomen wordt en is gebaseerd op afgelopen maanden van 2019. Op basis van de beschikbare gegevens verwacht het college een nadelig saldo van  1.253.823 euro over het begrotingsjaar 2019, terwijl bij de voorjaarsnota 2019 een voordelig saldo van 252.386 euro werd verwacht.

Erik van Esterik (PvdA) complimenteert het college met de duidelijke nota. 'Een verbetering van voorgaande jaren. Het sociaal domein blijft een voor hem een pijnpunt. Fred van Lemmen (VVD) mist de sturing op resultaatgericht werken. Peter Schlamilch zegt dat het college tekort schiet maar weet, uitgedaagd door Johan Slootweg (SGP), niet te vertellen hoe het wel moet. Johan Slootweg pleit om particuliere bouwinitiatieven weer op te nemen in het projectenboek. Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) constateert dat de cijfers grote verschillen laten zien met de verwachtingen in de voorjaarsnota. 'Vooraf de kosten inschatten gaat ons moeilijk af.' Connie Brouwer (fractie Brouwer) doet een oproep om met een groep mensen op het gebied van jeugdzorg te onderzoeken hoe er invloed op de kosten  kan worden uitgeoefend.

Het college gaat in op de gestelde vragen en opmerkingen. Madeleine Bakker zegt de oude werkgroep sociaal domein te missen. 'Daarin kun je buiten de formele setting met elkaar discussiëren.'Wethouder André Landwehr noemt een motie van Menno Boer (SP) over heropening herontwikkeling Ambachtstraat 15-17 en Molenkamp 32-38 een goede motie. 'Maar voor zover bekend zijn de particuliere initiatiefnemers nog op zoek naar een ontwikkelaar. Er zijn nog geen plannen voorgelegd aan het college. Bij de beoordeling van de plannen worden de bestaande plannen uit het verleden betrokken. Vanwege vele juridische aspecten vraagt hij om meer tijd en de motie te heroverwegen. Menno Boer trekt de motie in. SP en Forza De Bilt stemmen tegen de najaarsnota.

Nota Grondbeled
De raad stelt de nota Grondbeleid vast. Daarin worden drie bestemmingsreserves ingesteld.  Infrastructuur, sociale woningbouw en een huisvestingsfonds, en landschap. Door een aangenomen amendement ingediend door Krischan Hagedoorn (PvdA) en gesteund door een groot aantal fracties wordt het college gemachtigd tot het verrichten van strategische verwervingen tot een maximum van 2.500.000 euro per verwerving.

Met deze nota kan flexibel ingespeeld worden op verschillende omstandigheden. Door de bestemmingsreserves kunnen kosten verhaald kunnen worden om de beleidsdoelen te realiseren. Naast het amendement van Hagedoorn diende Peter Schlamilch een amendement in waarin hij voorstelt het machtigen van het college voor het verrichten van strategische verwervingen te schrappen. Het amendement is verworpen. Een door Jette Muijsson (Beter De Bilt) ingediend amendement wordt aangenomen. De zin: 'Het college legt achteraf, bij het vaststellen van de jaarrekening, verantwoording af over de verrichte strategische verwervingen' wordt nu vervangen door: 'Het college legt achteraf, maar binnen 3 maanden na afronden strategische verwerving, verantwoording af.

Wethouder Dolf Smolenaers stelt dat in deze nota zaken staan die het college nodig heeft om de ambities van de raad uit te voeren op het gebied van het bouwen buiten de rode contour en het vragen van een bijdrage aan de markt middels de nota kostenverhaal. 'Daarmee wordt een deel van de ambities van de raad om de woningbouw uit het slop te trekken mogelijk.'

Leontine Kok ontvangt voor haar inzet de Chapeaupenning van de gemeente De Bilt.