Logo vierklank.nl
Het echtpaar Huydecoper - Steengracht van Oostcapelle woonde drie jaar op Persijn in de Achter Wetering. [foto uit de digitale verzameling van Rienk Miedema].
Het echtpaar Huydecoper - Steengracht van Oostcapelle woonde drie jaar op Persijn in de Achter Wetering. [foto uit de digitale verzameling van Rienk Miedema].

Kiek nou toch 's effe an

Op woensdag 4 januari 1995 verscheen nummer 1 van de eerste jaargang van De Vierklank.

In dit nummer werd de voorpagina opgesierd door de eerste van een onwaarschijnlijk lange reeks 'Kiek nou toch 's effe an'; verhalen waarin dorpshistoricus Koos Kolenbrander de lezers informeert over stukjes geschiedenis van deze gemeente.

In dit jubileumjaar blikken wij terug en lezen wij opnieuw (gedeelten van) de verhalen uit die eerste uitgaven.   

Henk van de Bunt

Uit de nalatenschap van mevr. A. Huydecoper-Kamphuis kwam een schilderij met een afbeelding van drie kinderen bij de gemeente Maartensdijk terecht. Mevr. Huydecoper was de weduwe van de laatste in 1969 overleden burgemeester van Achttienhoven, Westbroek en Tienhoven, jhr. Joan Huydecoper van Maarssenveen. Het is een drieluik met de kinderen uit zijn eerste huwelijk.

Burgemeester Huydecoper was, voordat hij op 1 aug. 1932 als waarnemend-  en m.i.v. 15 maart 1934 tot burgemeester van Achttienhoven en Westbroek werd benoemd, vanaf 15 april 1913 gemeentesecretaris van beide gemeenten, die m.i.v. 1 juli 1957 bij Maartensdijk zijn gevoegd. Een van de ambtenaren van destijds is nog vol lof over zijn oude baas, burgemeester Huydecoper: 'Het was een gezellige en zeer punctuele man'. Hij vertelt, dat de burgemeester destijds teleurgesteld was toen een van zijn medewerkers een scooter had aangeschaft en voortaan 's middags thuis ging eten: 'Nu kunnen we nooit meer samen tussen de middag biljarten'.

Jhr. Joan Huydecoper van Maarssenveen werd op 20 oktober 1887 geboren. Zijn militaire dienstplicht vervulde hij bij de Blauwe Rijders der Cavelarie. Hij zwaaide als reserveofficier af en werd op 15-4-1913, 25 jaar oud, als gemeentesecretaris van de toen nog gescheiden dorpen Achttienhoven en Westbroek benoemd. Joan Huydecoper trouwde in 1918 met jkvr. Henriette Marie Steengracht van Oostcapelle. Na hun trouwen woonden zij achtereenvolgens een half jaar op Goudenstein in Maarssenveen, Beerschoten in De Bilt en vanaf april 1920 tot 23 augustus 1923 op Persijn in de Achter Wetering. De oudste van hun drie kinderen, Catharina werd in De Bilt geboren, de twee anderen, Jan Elias en Susanna werden in Maartensdijk geboren. Vanaf eind augustus 1923 woonde de familie jarenlang op Beerschoten in De Bilt. Hierna kwamen zij op Leeuwenburg in Maarssenveen aan de Vecht te wonen.

Huydecoper werd op 15 maart 1934 als burgemeester van Achttienhoven en Westbroek benoemd. Aansluitend werd per 1-4-1934 Korstiaan van Vliet gemeentesecretaris Na zijn benoeming als burgemeester werd aan Huijdecoper door het Provinciaal Bestuur van Utrecht telkens toestemming verleend om als burgemeester buiten zijn gemeente op Leeuwenburg in Maarssenveen te blijven wonen.

Vervoer
Vanaf Beerschoten in De Bilt kwam hij met een T-Ford naar zijn werk. Daarna heeft hij jarenlang met een Citroen gereden. Vanuit Maarssenveen kwam hij 12,5 jaar lang op de fiets naar Westbroek. Huydecoper was als burgervader begaan met het wel en wee van de bevolking. Het verhaal wordt verteld, dat hij menigmaal uit eigen zak bijpaste wanneer de Overheidsregels geen steun aan behoeftige inwoners toestond. Ook gedurende de bezettingsjaren wist hij van geen wijken. Door zijn adellijke titel boezemde hij ontzag in bij de Duitsers. In december 1940 overleed zijn eerste vrouw. Hij hertrouwde met de kinderjuf, Anne Kamphuis. Na de tweede wereldoorlog kwamen de plannen tot annexatie van gedeelten van de kleine dorpen ten noorden van Utrecht met de stad op gang. Huijdecoper was hier geen voorstander van.

De gemeentesecretaris van Vliet deelde met ambtenaren de kamer. Met z'n vieren in de linker voorkamer van het gemeentehuis aan de Kerkdijk vervulden zij alle taken van het gemeenteapparaat binnen het dorp. Er werd voor de dorpen Achttienhoven en Westbroek een dubbele administratie bijgehouden Wanneer iemand van Westbroek naar Achttienhoven verhuisde moest hij uit- en opnieuw weer ingeschreven worden. Ook de financiën van beide dorpen was gescheiden. De brandweer was verdeeld, 5/8 voor Westbroek en 3/8 voor Achttienhoven.

Tienhoven
In 1949 ging de burgemeester van Tienhoven met pensioen. Het duo Huydecoper en Van Vliet nam de taken in Tienhoven waar. Huydecoper werd ook meteen voorzitter van het Groene Kruis en de sportvissersvereniging van Tienhoven. Tienhoven telde in dat jaar 635 inwoners. Volgens de gemeentewet zijn de functies van Burgemeester en gemeentesecretaris in een dorp met zo'n gering inwoneraantal verenigd in een persoon. Naast de heren op de secretarie en de burgemeester was de heer Overhage als gemeentearchitect een aantal dagdelen per week ook op het gemeentehuis. Mevr. Marsmeijer - van Ewijk hield het gemeentehuis kraakhelder, de heer Vlug was gemeentebode en de heer Oudhof verzorgde als gemeentewerker buiten het aanzien van de beide dorpen. Mevr. Gaasenbeek uit het café bij het gemeentehuis verzorgde jarenlang met koffie en thee de inwendige mens in het gemeentehuis. In de loop der jaren zijn er verschillende wethouders werkzaam geweest; o.a. de heren Bakkers, De Graaf en Lam. De laatste was de vader van de latere Maartendijkse wethouder Cees Lam.

Pensioen
Op 1-11-1952 bereikte burgemeester Huydecoper de pensioengerechtigde leeftijd. Mede omdat de annexatieplannen in volle gang waren, werd hem per die datum eervol ontslag verleend en werd hij tegelijkertijd opnieuw benoemd als plaatsvervangend burgemeester van de gemeenten Achttienhoven, Westbroek en Tienhoven' tot een nader vast te stellen tijdstip'.

Vooral de laatste jaren van zijn ambtsperiode zijn er nog veel nieuwe zaken in het dorp tot stand gekomen, zoals het nieuwe dorpshuis en een aantal gemeentewoningen. Per 1 juli 1957 werden de taken door de gemeente Maartensdijk over genomen. Burgemeester Huydecoper, bijna 70 jaar, ging na een dienstverband van 44 jaar met pensioen. Eenmaal thuis wist hij niet goed wat hij met z'n vrije tijd aan moest. Hij bekleedde daarna nog een bestuurlijke functie bij het Waterschap van Maarssenveen. In 1969 overleed burgermeester Huydecoper. Het enige in het dorp, dat nog aan hem herinnert is de naam van de straat in het dorp, dat die naar hem is genoemd. Historicus Anne Doendens wijst er op dat de Burgemeester Huydecoperweg (in Westbroek voorheen als Vaartweg bekend) slechts voor 25 % in Westbroek is gelegen. Ellen Drees (Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen) bevestigt het de door de toenmalige gemeente Maarssen in 1960 genomen besluit de weg van Westbroek naar de Gageldijk te vernoemen naar de oud-burgemeester van veel dorpen in deze regio.

Meer berichten