Logo vierklank.nl
Bezuinigingen bij de gemeente treffen ook Tafeltje dekje.
Bezuinigingen bij de gemeente treffen ook Tafeltje dekje.

College De Bilt presenteert sluitende Begroting door bezuinigingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 oktober de concept Begroting 2020 naar de gemeenteraad van De Bilt gestuurd, met daarin voor 2020 2,7 miljoen aan bezuinigingen. De behandeling door de gemeenteraad vindt plaats op 7 november.

Wethouder Financiën Dolf Smolenaers: 'De structurele afbraak en uitholling van de gemeentekas zorgt ervoor dat we onze ambities moeten bijstellen. Het is onverteerbaar dat het ook voor onze gemeente een jaarlijks terugkerend ritueel is geworden om de begroting negatief bij te stellen. Wij zien inmiddels de paradox ontstaan dat gemeenten in Nederland, in een periode van economisch hoogtij, tekort op tekort stapelen terwijl het Rijk geld als water lijkt te hebben'.

Oorzaken
De belangrijkste oorzaken voor de financiële problemen op korte termijn liggen op landelijk niveau. De nog altijd toenemende uitgaven in de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en extra taken zoals de omgevingswet, waar onvoldoende geld tegenover staat, leiden inmiddels tot een structurele kaalslag. Ook vindt het Rijk dat gemeenten geld kunnen besparen door te fuseren totdat ze meer dan 100.000 inwoners hebben. Daarom keert het Rijk minder geld uit. Voor de gemeente De Bilt loopt deze 'korting' inmiddels op tot ongeveer 2 miljoen euro.

Bezuinigingsmaatregelen
Voorheen betaalde iedereen een eigen bijdrage voor de Wmo, afhankelijk van het inkomen. Maar het Rijk heeft in 2019 besloten een abonnementstarief in te voeren. Daardoor krijgt iedereen, ongeacht zijn of haar inkomen of vermogen, voor 19 euro per maand zorg. Wethouder Dolf Smolenaers: 'Dat betekent dat wij in De Bilt in 1 jaar tijd meer dan één miljoen euro extra hebben moeten uitgeven aan hulp bij het huishouden en bijvoorbeeld trapliften. Dat is een wettelijke verplichting, daarin hebben wij geen keuze. Dat betekent dat wij noodgedwongen moeten bezuinigen op heel nuttige zaken, zoals 'Tafeltje dekje', voor- en vroegschoolse educatie (vve) en armoedebeleid.'

Duidelijke keuzes
De noodzakelijke bezuinigingen bestaan uit duidelijke keuzes; het stoppen met activiteiten en het beëindigen van taken. Onder andere de openingstijden van de gemeentewinkel worden teruggebracht, het extra geld voor groenonderhoud uit het coalitieakkoord wordt teruggedraaid en een aantal uitgaven op het gebied van duurzaamheid worden uitgesteld.

Opbrengst verhogende maatregelen
Wethouder Dolf Smolenaers: 'Wij zien ons genoodzaakt om de OZB te verhogen. Dit wordt grotendeels gecompenseerd door een daling van de rioolheffing waardoor de lasten ongeveer gelijk blijven. Ook de toeristenbelasting stijgt tot op het niveau van de buurgemeenten. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om op de lange termijn aan onze verplichtingen te kunnen voldoen en ons voorzieningenniveau niet te ver uit te hollen.'

Begrotingsraad
De gemeenteraad vergadert op 7 november over de begroting 2020. Deze vergadering is extra lang en begint om 16.00 uur, in de Mathildezaal van het gemeentehuis. Via https://debilt.raadsinformatie.nl is de vergadering ook live te volgen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 oktober de Begroting 2020 naar de gemeenteraad van De Bilt gestuurd. In de Begroting 2020 staat beschreven welke keuzes het college voorstelt aan de gemeenteraad over het toewijzen van middelen aan de diverse programma's en de daarmee samenhangende projecten en beleidsvelden. De behandeling door de gemeenteraad vindt plaats op 7 november aanstaande. Met de vaststelling van de Begroting bepaalt de raad hoe de middelen definitief zullen worden verdeeld. Daarmee is de begroting kader-stellend voor het beleid in 2020 en de jaren daarna.

Meer berichten