Geen bouwstop Vinkenplein

Algemeen

Op 2 augustus 2019 heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in het beroep van Hart Voor Bilthoven (HVB) over het bouwplan aan het Vinkenplein te Bilthoven. De uitspraak gaat in op de bezwaren, die HVB in haar beroepschrift heeft aangevoerd.

Op de vraag of HVB belanghebbende is, is de rechtbank van oordeel dat HVB moet worden aangemerkt als informele vereniging. De rechtbank leidt onder meer uit het programma-akkoord bij de oprichting van HVB af dat HVB belanghebbende in deze zaak is.

Op het bezwaar dat de goothoogte van de tussenliggende zadelgoten niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan, is de rechtbank van oordeel dat de hoogte van de vier tussenliggende zadelgoten, 9,5 meter, moet worden getoetst aan de goothoogte die in het bestemmingsplan is bepaald. Dat is 7,5 meter, welke goothoogte met een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid kan worden verhoogd tot 7,9 meter. Dat is volgens de rechtbank ontoereikend. De rechtbank geeft daarbij aan, dat de gemeente De Bilt voor de zadelgoten opnieuw vergunning kan verlenen indien zij daarvoor de juiste procedure volgt. De zadelgoten zijn overigens niet zichtbaar omdat ze zich achter de gevels van het pand bevinden.

Op het bezwaar dat de bovenste bouwlaag niet is toegestaan, omdat de gemeente een te ruime toepassing heeft gegeven aan de afwijkingsbevoegdheid van 10 procent, als gevolg waarvan een te groot bouwvolume met extra bouwlaag is ontstaan, is de rechtbank van oordeel dat de gemeente in redelijkheid gebruik heeft kunnen maken van de afwijkingsbevoegdheid. De rechtbank verklaart dit bezwaar ongegrond. De bovenste bouwlaag is dus toegestaan.

De rechtbank heeft de beslissing van het college op het bezwaarschrift van Hart Voor Bilthoven vernietigd en het college opgedragen een nieuw besluit te nemen op het bezwaarschrift met inachtneming van zijn uitspraak. Het primaire besluit van het college, waarbij de omgevingsvergunning voor het bouwplan aan het Vinkenplein is verleend, heeft de rechtbank in stand gelaten.

De gemeente is het niet eens met de onderbouwing van het oordeel van de rechtbank over de tussenliggende zadelgoten en gaat daartegen hoger beroep instellen. De gemeente De Bilt start ook een nieuwe procedure om de zadelgoten alsnog te vergunnen in overeenstemming met de uitspraak van de rechtbank.

Nu de rechtbank de omgevingsvergunning in stand heeft gelaten en de gemeente de zadelgoten met een nieuwe vergunning kan legaliseren, bestaat geen aanleiding voor het opleggen van een bouwstop.

Voor meer informatie over het project Vinkenplein zie ook www.debilt.nl/nieuwsoverzicht

!