Gescheiden inzameling luiers nog niet zinvol

Algemeen

In januari informeerde het College van Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad van De Bilt over de voortgang van de wijziging van de afvalinzameling. In de raad waren vragen gesteld over het gescheiden inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal.

Het College onderzocht of een gescheiden inzameling en het in dat verband verlagen van de inzamelfrequentie van het restafval naar éénmaal per vier weken zinvol is. Omdat de verwerkingscapaciteit voor gescheiden ingezamelde luiers nog onvoldoende is heeft het College besloten om vooralsnog geen separate inzameling in te voeren en de inzamelfrequentie voor restafval te handhaven op eenmaal per drie weken.

Luiers en incontinentiemateriaal worden in Nederland vooralsnog grotendeels verbrand. Uit sorteeranalyses van het Biltse restafval is gebleken, dat eind 2018 twaalf procent van het restafvalgewicht en circa vijf procent van het restafvalvolume bestaat uit luiers en incontinentiemateriaal. Binnen de huidige mogelijkheden van huishoudens voor de afvoer van het restafval is daarvoor voldoende ruimte. Het College schat de totale extra kosten voor separate inzameling in op ongeveer 45.000 euro per jaar. Daarbij gaat zij er vanuit dat circa een kwart van de luier-gebruikende huishoudens deelneemt aan gescheiden inzameling. Dat zou betekenen dat ieder huishouden in deze onze gemeente ruim 2 euro zou moeten bijdragen aan de gescheiden inzameling van een beperkt deel van de luiers.

GFT
Uit de sorteeranalyses van het restafval blijkt voorts, dat het grootste percentage in gewicht bestaat uit groente- fruit- en tuinafval (GFT) en dat het grootste percentage in volume bestaat uit plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (PMD). Het College is van mening, dat het daarom effectiever is om zich vooralsnog te blijven richten op een betere scheiding van deze afvalstromen en de inzamelfrequentie van het restafval te handhaven op eens per drie weken. Zodra de verwerkingscapaciteit van luiers en incontinentiemateriaal een gescheiden inzameling mogelijk maakt, zal een gescheiden inzameling opnieuw overwogen worden. [HvdB]

!