Logo vierklank.nl
Op 10 februari 2019 stonden vertegenwoordigers van alle bewonersorganisaties, die zijn aangesloten bij Hart Voor Bilthoven in de stromende regen om van hun verontrusting blijk te geven.
Op 10 februari 2019 stonden vertegenwoordigers van alle bewonersorganisaties, die zijn aangesloten bij Hart Voor Bilthoven in de stromende regen om van hun verontrusting blijk te geven.

College moet van rechter luisteren naar Hart Voor Bilthoven

'De gemeente dient zich te houden aan door haar zelf gestelde regels en dient gedegen onderbouwde inbreng van burgers aantoonbaar mee te nemen in haar besluitvorming'. In dit door de rechterlijke macht op 2 augustus uitgesproken vonnis vernietigt het rechtswezen tevens het besluit van het Biltse College van B&W om de bezwaren van HVB niet te erkennen en draagt zij het College op een nieuw besluit te nemen, rekening houdend met de bezwaren van Hart Voor Bilthoven.

door Henk van de Bunt

Hein Reedijk is strategisch adviseur van HVB: 'Dat was de belangrijkste reden voor Hart Voor Bilthoven (HVB) om een rechtszaak aan te spannen rondom de hoogte van het nieuwbouwpand aan het Vinkenplein. En de rechtbank heeft ons hierin duidelijk bevestigd'.

Nieuwsbrief

In een deze week verspreide Nieuwsbrief vervolgt HVB, dit keer door medeoprichter Jaap van Trigt: 'Het vonnis van de rechtbank luidt, dat het beroep gegrond is, dat wil zeggen, dat de rechtbank het eens is met HVB, dat er aan de Melchiorlaan hoger wordt gebouwd dan het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingplan toelaat. De gemeente heeft hiervoor onterecht een bouwvergunning afgegeven, met terzijdelegging van het advies van de gemeentelijke adviescommissie bezwaarschriften, die al een jaar geleden HVB in het gelijk stelde'.

Gesprek

Voorzitter Ellen Thier: 'Ondanks herhaalde verzoeken van HVB heeft de gemeente ervoor gekozen geen gesprek hierover aan te gaan. Als belangenbehartiger van een groot aantal bewonersorganisaties in en rond het centrum van Bilthoven, levert HVB al sinds 2005 een constructieve bijdrage aan de herontwikkeling van het centrum; tussen 2008 en 2017 binnen de bredere en geformaliseerde Klankbordgroep Centrum Bilthoven, waarvan ook ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen deel uitmaakten. De gemeente wenste HVB niet te erkennen als ontvankelijke partij, iets wat de rechtbank in zijn vonnis gelukkig overtuigend weerlegde'.

Afwijking

Hein Reedijk: 'Hart Voor Bilthoven zorgde in de voorfase van het bestemmingsplan van 2009 ervoor, dat de hoogte van de nieuwbouw aan de Melchiorlaan beperkt bleef tot twee à drie bouwlagen. Participatie van de bewoners leidde er ook toe dat de goot- en nokhoogten voor het gehele pand, dus ook aan het Vinkenplein, werden verlaagd. Het was dan ook vreemd, dat de in februari 2018 verleende bouwvergunning aan de kant van de Melchiorlaan een goothoogte bleek aan te houden, welke hier fors boven ging. Met deze beslissing kwam de rechtszekerheid van de burger serieus in het geding en besloot HVB in actie te komen'.

Pogingen

Jaap van Trigt: 'Het is nooit de bedoeling van Hart Voor Bilthoven geweest om met haar acties de voortgang van de bouw te vertragen: het winkelcentrum van Bilthoven is immers al veel te lang een grote bouwput. Integendeel, vier maanden lang heeft HVB herhaaldelijk getracht met de gemeente tot een vergelijk te komen om een rechtszaak te voorkomen. Maar toen alleen de gang naar de rechter nog restte, gaf deze magistraat aan, dat de besluitvorming opnieuw moest'.

Vertraging

Ellen Thier vervolgt: 'Zowel bij bewoners als ondernemers bestaat terechte zorg over de mogelijk vertragende consequenties van dit vonnis. De ontwikkelaar presenteerde zijn plan al in september 2015, met de verwachting in 2016 met de bouw, die ca. anderhalf jaar zou duren, te starten. De bouw startte echter pas in mei 2018, de oplevering is nu voorzien begin 2020. Met de start van de bouw - hangende de bezwaarprocedure van HVB - heeft de ontwikkelaar trouwens willens en wetens een risico genomen'.

Zet

Het drietal concludeert tenslotte: 'Met de beslissing van de rechtbank is nu het college van B&W aan zet. Omdat de bouwvergunning voor de Melchiorlaan niet meer van kracht is, wordt naar onze mening iedere bouwactiviteit, die daar nog plaats vindt in feite illegaal.

HVB gaat ervan uit dat onze lokale overheid na dit niet mis te verstane vonnis inziet, dat er op een constructieve manier en op korte termijn een goede en transparante oplossing gezocht moet worden met oog voor de belangen van bewoners en ondernemers'.

Reageren kan via hartvoorbilthoven@xs4all.nl.

Meer berichten