Logo vierklank.nl
Voor het gemeentehuis demonstreerde de SP voor meer woningen.
Voor het gemeentehuis demonstreerde de SP voor meer woningen.

Schapenweide zorgt voor scheidslijn coalitie oppositie

Na een uitvoerig debat besloot de gemeenteraad op 11 juli na hoofdelijke stemming met 18 stemmen voor en 9 tegen akkoord te gaan met een voorstel van B en W over een ontwikkeltraject voor de Schapenweide.

door Guus Geebel

Van de 8 ingediende amendementen werd alleen dat van Johan Slootweg (SGP) aangenomen. Het amendement voegt toe dat de verkeersafwikkeling en de gevolgen daarvan voor het woon- en leefklimaat in de omgeving een onlosmakelijk onderdeel van de planontwikkeling door de ontwikkelaar zijn.

Het onderwerp was na een agenderingsverzoek van Leontine Kok (VVD) op de agenda gekomen, met alleen de coalitiepartijen voor. In de commissie Openbare Ruimte op 4 juli was geconcludeerd dat het onderwerp niet rijp was voor behandeling. In het voorstel wordt voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Schapenweide als richtinggevend uitgegaan van een mengvorm sciencepark woningbouw. 50.000 vierkante meter voor life sciences en tenminste 150 woningen. Verder een inspraakprocedure starten om een en ander mogelijk te maken.

Verkeersafwikkeling
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) stelt dat de gemeente gaat voor een biochemische industrie waar de gemeente nu al last van heeft. Hij gaat voor honderd procent woningbouw op de Schapenweide. 'Waarom een bedrijventerrein in een woonwijk.' Hij vindt dat hier weinig werkloosheid is, maar een groot gebrek aan woningen. Johan Slootweg zegt: 'De intentieverklaring is na de commissievergadering tot ons gekomen.' Het verbaast hem dat die net voor het debat in de raad is gekomen. Theo Aalbers (ChristenUnie) constateert dat het er nu op neer komt dat elke partij voor zijn eigen verkiezingsprogramma stemt. 'De Schapenweide verdient een verdeling waarmee we allemaal kunnen leven.' Hij vindt dat dit belangrijke project het verdient om samen op te pakken en niet met 16 stemmen voor en 11 tegen.' Menno Boer (SP) wil vijftig procent woningbouw en de rest voor life science en het groene karakter. Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) stelt een aantal vragen over de intentieverklaring met Poonawalla. Erik den Hertog (Bilts Belang) wil voor het gehele ontwikkelingstraject 'Meedenken' als participatieniveau vast stellen. Hij heeft grote zorgen over de verkeersafwikkeling. 'De verloren randweg komt voor Bilts Belang weer in beeld.'

Intentieverklaring
Werner de Groot (CDA) noemt het collegevoorstel een goed richtinggevend kader en stelt dat alle punten nog uitgebreid aan de orde komen. Krischan Hagedoorn (PvdA) vindt het bij te bouwen gedeelte voor life science te groot. 'Woningbouw is risicoloos.' Hagedoorn stelt een aantal vragen over de intentieverklaring die de burgemeester met commerciële partijen getekend heeft. 'Het meest in het oog springend daarin is dat partijen de gehele of gedeeltelijke ontwikkeling van de Schapenweide van life science verwelkomen in het kader van het USP.' Hagedoorn vraagt wie de tekst van deze verklaring heeft opgesteld en wie de tekst vooraf onder ogen heeft gehad en goedgekeurd. 'Waarom heeft het college er niet voor gekozen de verklaring vooraf voor te leggen aan de raad. Waarom geen voorbehouden gemaakt.' Henk Zandvliet (GroenLinks) steunt het voorstel van het college en telt zijn zegeningen met 150 woningen of meer. Hij wil productiegerichte activiteiten laten plaatsvinden aan de noordzijde van de Antonie van Leeuwenhoeklaan en aan de zuidkant een andere invulling.

Puzzel
Michiel van Weele (D66) stelt dat de gemeente in 2012 een structuurvisie heeft vastgesteld die uitgaat van honderd procent life science op de Schapenweide. 'Bij het coalitieakkoord gingen we voor woningbouw, dus we zijn nu aan het schuiven. De eerste stap doen we nu door er richting aan te geven. Daarna gaan de onderzoeken beginnen om te zien wat er kan. Aan het eind gaan we de bestemmingsplanprocedure in. We staan echt aan het allereerste begin van de wijziging van de structuurvisie 2012.' Krischan Hagedoorn: 'Het besluit kan nu niet genomen worden omdat we geen tijd en informatie hebben gehad en er een handtekening voor ons gezet is.' Leontine Kok denkt dat uitstellen de onduidelijkheid niet gaat overbruggen. 'Waar de raad behoefte aan heeft is waar de raad in het vervolg richting kan geven. Ga de puzzel leggen en kom terug naar de raad dan kunnen we beter beoordelen hoe het eruit gaat zien. Dat kunnen we het debat beter voeren.' Ze stelt dat de standpunten niet zoveel uit elkaar liggen. Wethouder Landwehr gaat in op de amendementen. Hij stelt dat de overeenkomst uitvoering geeft aan de door de raad vastgestelde strategische agenda van 2030 en naadloos in onze position paper past. Het college is bevoegd deze overeenkomst aan te gaan. 'Het enige wat ik vraag is een richting voor verdere ontwikkeling.'

Afkeuring
In een stemverklaring mede namens SP, ChristenUnie en PvdA geeft Connie Brouwer (fractie Brouwer) aan waarom de partijen tegen het voorstel stemmen. De lange wachttijd voor de agendering, geen onderbouwing voor het tegengaan van de verkeersdruk en de maatgevende uitspraken in een intentieverklaring over de Schapenweide. Zij betreurt de gang van zaken. Michiel van Weele benadrukt in een reactie daarop dat D66 niet stopt met nadenken en de verbinding blijft zoeken met partijen die niet blij zijn met de gang van zaken.

Een motie van afkeuring ingediend door Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) wordt na hoofdelijke stemming met 4 tegen 23 stemmen verworpen.

Meer berichten