Logo vierklank.nl
Mutaties in de raad. V.l.n.r. Marijn Peperkamp, Ingrid Oude Lenferink en René Olthof.
Mutaties in de raad. V.l.n.r. Marijn Peperkamp, Ingrid Oude Lenferink en René Olthof.

Uit de gemeenteraad van 28 mei

door Guus Geebel

In verband met herstel heeft raadslid Jette Muijsson (Beter De Bilt) voor 16 weken ontslag uit de raad genomen. Gedurende die tijd wordt zij in haar fractie vervangen door René Olthof die na het afleggen van ambtsbelofte werd geïnstalleerd als tijdelijk raadslid.

Bij de fractie van GroenLinks nam Marijn Peperkamp na veertien maanden afscheid van de raad. Ingrid Oude Lenferink volgt haar op en zij werd na het afleggen van de ambtsbelofte geïnstalleerd als raadslid. Burgemeester Sjoerd Potters noemt in een toespraak de woorden kort maar krachtig passend bij Marijn Peperkamp. 'Je vond het eervol om raadslid te zijn en stond nadrukkelijk aan de kant van de burgers.' Hij dankt Peperkamp voor haar collegialiteit, inzet en betrokkenheid, en wenst haar veel geluk. Zij wordt verder toegesproken door GroenLinks-fractievoorzitter Henk Zandvliet. Marijn Peperkamp dankt haar collega's voor de samenwerking.

Onteigening
De raad stemt in om de Kroon te verzoeken om voor de gemeente De Bilt twee percelen te onteigenen. De percelen zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan 'Emmaplein en Vinkenplein Bilthoven.' Een motie ingediend door Kristel Brekelmans (Forza De Bilt) die vraagt om coulance bij de toekenning van de schadeloosstelling wordt verworpen.

Verklaring geen bedenkingen
De raad gaat akkoord met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het afwijken van de ruimtelijke regels voor het gebruiken van het perceel Voordorpsedijk 29A in Groenekan, ten behoeve van twee burgerwoningen in plaats van een bedrijf met bedrijfswoning.

Nota dienstverlening
De nota 'Koersen op (digitale) dienstverlening - Visie en Meerjarenprogramma 2019-2022' wordt met algemene stemmen aangenomen. Erik van Esterik (PvdA) vindt het een nota waar je niet op tegen kunt zijn. Hij vraagt zich wel af over welke dienstverlening het gaat. 'Niet over de balie waar paspoorten en rijbewijzen aangevraagd worden, want daar wordt hoog op gescoord. Gaat het eigenlijk niet over de werkcultuur van onze ambtenaren. Hoe gaan we om met signalen van buiten het huis, hoe snel handelen we en koppelen we terug.' Ook wil hij meer weten over gemeentelijke taken die ondergebracht zijn bij andere partners. Wethouder Madeleine Bakker zegt dat het gaat om dienstverlening en gedrag van de hele organisatie met bewoners die ermee van doen hebben. Verbonden partijen noemt zij een lastige, omdat de nota ambitieus is en alle energie zal vragen de eigen medewerkers in de goede dienstverleningsstand te krijgen..

Moties
Een motie ingediend door Krischan Hagedoorn (PvdA) vraagt het college om in de uitvoering van het detailhandelsbeleid succesvolle aanpakken mee te nemen. Daarmee wordt gestreefd naar een leegstandspercentage van maximaal vijf procent. Wethouder Madeleine Bakker noemt de kernvraag in hoeverre je de gemeente het initiatief wilt geven om de leegstand aan te pakken. 'De aanpak die wij nu voorstellen is om in de actieplannen die per centrum ontworpen worden en waarin leegstand en de aanpak benoemd worden, samen met ondernemers en eigenaren van panden op te trekken. Met de motie verschuiven we het initiatief meer richting gemeente. Daar is capaciteit voor nodig en daarom ontraadt zij de motie. De motie is verworpen.

Poortgebouw

Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) vraagt in een motie de ontwikkeling van de poortgebouwen niet eerder ter hand te nemen dan nadat daar een goed georganiseerd participatietraject aan is voorafgegaan. Wethouder Landwehr stelt dat het poortgebouw bij station Bilthoven in het bestemmingsplan is opgenomen. Daarvoor heeft al een participatietraject gelopen. 'De opbrengst van het poortgebouw is een van de dragers van het centrumplan.' De motie is verworpen

Meer berichten