Logo vierklank.nl
Bouwwerkzaamheden zorgen voor ongemak.
Bouwwerkzaamheden zorgen voor ongemak.

Vragenhalfuur gemeenteraad van 28 mei

Krischan Hagedoorn (PvdA) diende op 22 februari 2018 een unaniem gesteunde motie in waarin gevraagd wordt een openbaar universeel toilet in Bilthoven Centrum te realiseren.  Hagedoorn vraagt wat de stand van zaken is en of elders in het centrumgebied alsnog een openbaar toilet wordt gerealiseerd. Wethouder André Landwehr zegt dat onderzocht wordt of realisatie via een exploitant gedaan kan worden. De kosten van een toilet zoals in de motie omschreven staat bedragen meer dan 100.000 euro. Als die geheel ten laste van de gemeente komen ziet hij problemen. De raad wordt over ontwikkelingen later geïnformeerd.      

Jagtlust
Hagedoorn stelt verder vragen over de bestemming van Jagtlust. Dit naar aanleiding van berichten uit de werkgroep Art Traverse van Stichting Kunst en Cultuur (SKC) die al jaren exposities in de traverse tussen Jagtlust en het gemeentehuis verzorgt. 'Het voorbereiden van de exposities is lange termijnwerk en het college kan de werkgroep geen duidelijkheid geven over de nabije toekomst van de Art Traverse.' Hagedoorn vraagt op welke termijn het college de mogelijkheden om Jagtlust een nieuwe bestemming te geven gaat onderzoeken en op welke wijze de raad hierbij betrokken wordt. Ook vraagt hij of het college bereid is SKC uitsluitsel te geven over de mogelijkheid om te exposeren in de Art Traverse of op een andere plek in de gemeente. Wethouder Dolf Smolenaers zegt dat de traverse nu leeg staat in verband met veiligheidseisen. 'De werkgroep kan er vanaf november weer terecht. Er wordt op dit moment een inventarisatie van al het gemeentelijk vastgoed gehouden. Wat we met het monumentale gedeelte van Jagtlust gaan doen, een andere bestemming geven of verduurzamen, moet daarop wachten. Wanneer een procedure moet worden doorlopen wordt de raad daarbij betrokken.'

Verkeersveiligheid
Kristel Brekelmans (Forza De Bilt) stelt vragen over de verkeersveiligheid in Maartensdijk, in het bijzonder het kruispunt Prins Bernardlaan Prinses Marijkelaan. Zij vraagt het college om met de bewoners te kijken of betere en krachtigere maatregelen te nemen zijn. Wethouder Landwehr vertelt dat de wijkagent er met de gebiedsmakelaar naar toe is gegaan en dat er bekeuringen zijn gegeven. 'Er is geen geld om zomaar fysieke maatregelen te nemen omdat de provincie geen geld voor lokaal maatwerk verstrekt. Bij een totale herinrichting binnen het verkeerscirculatieplan komen er wel mogelijkheden.'   

Vinkenplein
Kristel Brekelmans stelt verder vragen over de ontwikkeling van het nieuwe Vinkenplein in Bilthoven waarover Forza signalen krijgt over het verdwijnen van het dorpse karakter. Wethouder Landwehr stelt dat hij uitvoerder is van een raadsbesluit en dat het point of no return al ver gepasseerd is.

Bomen
Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) stelt een aantal vragen over de aangekondigde kap van 71 bomen op de Koudelaan in Hollandsche Rading, op het terrein naast bungalowpark De Spar. Wethouder Landwehr antwoordt dat voor de kap vergunning is verleend. Voor houtopstanden is geen vergunning nodig. 'We toetsen de aanvragen die binnenkomen en kijken onder werk vergunningstelsel die vallen.' 

Planetenbaan
Menno Boer (SP) stelt een aantal vragen over overlast door werkzaamheden rond de Planetenbaan in Bilthoven. Daarbij zijn vele wegen, fietspaden en trottoirs momenteel opgebroken of beschadigd. Ook wordt de route vaak versperd. Momenteel kunnen zelfs de bouwers met hun voertuigen alleen via fietspaden en grasweiden de betreffende werkplekken bereiken. Wethouder Landwehr zegt dat gedurende de werkzaamheden de Tweelingen bereikbaar is gebleven via een verbinding met de Olberslaan en een omleidingsroute via de Halleylaan en de Kometenlaan. De Weegschaal blijft in principe ook bereikbaar tijdens de werkzaamheden. De ondernemer is aangesproken op signalen van omwonenden dat bouwverkeer die weg nog al eens blokkeert, wat niet acceptabel is. Het hele bouwterrein wordt uit veiligheidsoverwegingen afgesloten waardoor voetgangers moeten omlopen. Tussen het oostelijk bouwblok en Lugtensteyn wordt een tijdelijk voetpad aangelegd. Met de bouwondernemer is een BLVC-plan vastgesteld waarbij verkeersveiligheid het meest belangrijke item is. BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Qbuzz wil één vaste omleidingsroute. Vanwege de weekmarkt op vrijdag is de route over de Planetenbaan geen optie. Er is veel communicatie met de bewoners. 'Perfect zal het tijdens de werkzaamheden niet worden', aldus de wethouder.

Meer berichten