Logo vierklank.nl
Zonnepanelen (nu even in de sneeuw) op bedrijfsgebouwen langs de Koningin Wilhelminaweg kunnen uiterst functioneel zijn.
Zonnepanelen (nu even in de sneeuw) op bedrijfsgebouwen langs de Koningin Wilhelminaweg kunnen uiterst functioneel zijn.
Politiek

Goede balans tussen de stad en het platteland nodig

De gemeenteraad van De Bilt besloot in september 2017 tot vaststelling van de regionale 'Ruimtelijk economische koers U10 - Ontmoetingsplaats voor Healthy Urban Living'. Om te komen tot een uitvoeringsprogramma, is op regionale schaal onderzoek gedaan naar de opgaven en realiseringsmogelijkheden o.a. met betrekking tot de regionale woningmarkt, de knooppuntontwikkeling openbaar vervoer, de energiestrategie en de macro-economie.

door Henk van de Bunt

Dit bood de gelegenheid tot het verwoorden van de visie en ambitie betreffende de Biltse bijdrage aan de opgaven voor de regio en wat De Bilt daarvoor nodig heeft. Deze bijdrage heeft het college in participatie met de raad voor de grote beleidsopgaven vorm gegeven in 'Biltse Bouwstenen'; deze zijn met een grote afvaardiging van raads- en commissieleden verkend en verrijkt en de opbrengst van deze gezamenlijke inspanningen is betrokken in het Position Paper, waarin de ambities van De Bilt (en) in de regio kenbaar zijn gemaakt.

Breed gedragen
In de vergadering van eind maart 2019 heeft de gemeenteraad dat breed gedragen Position Paper aangenomen (van de 12 partijen hebben 11 partijen voor gestemd). Daarbij wilden de partijen de versie van het College aanscherpen en naar een hoger niveau brengen: men is voor meer woningen, met name in de kleine kernen. In een met 17 voor en 10 tegen aangenomen motie wordt het College gevraagd de noodzaak van maatwerk voor woningbouw buiten de rode contouren in de kleine kernen onder de aandacht te brengen bij Provinciale Staten en de te benoemen (in)formateur. Daarbij is het verzoek gedaan om dit onderwerp nadrukkelijk aan de orde te laten komen tijdens het formatieproces met daarbij de wens dat goed gemotiveerde woningbouwplannen in de komende periode door het provinciebestuur vanuit een positieve grondhouding behandeld zullen worden. Ook is hierin opgenomen, dat men graag uitbreiding ziet van Life Science bedrijvigheid in Bilthoven en dat men graag het station Bilthoven verder wil ontwikkelen als OV knooppunt. Graag ontvangt men hiervoor de financiële middelen vanuit het rijk en is men voor de energietransitie maar deze mag niet ten koste gaan van belangrijke waarden in het buitengebied.

Vitaliteit
De gemeenteraad vroeg in genoemde motie om de noodzaak van het creëren van plancapaciteit voor de vitaliteit van de kleine kernen onder de aandacht te brengen van Provinciale Staten en van de (in-)formateur voor de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. In de motie noemt men 'de regionale verstedelijkingsopgave is in het buitengebied van steeds groter belang; niet alleen voor de bestaande functies landbouw, recreatie en toerisme en de waarden natuur en cultuurhistorie, maar ook voor nieuwe functies als duurzaamheid (klimaatmitigatie, energietransitie en circulaire economie)' en 'Wij zetten in op een vitaal buitengebied waarin de functies landbouw, recreatie, toerisme en duurzaamheid worden ingepast met respect voor de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden'.

Buitengebied
De motie vervolgt met 'Niet alleen op de woningmarkt en het wegennet is de druk groot maar ook op het buitengebied. Er is een grote behoefte aan ruimte voor recreatie. Het recreatiegebied Lage Vuursche is een belangrijke recreatieve voorziening. Het station Hollandsche Rading heeft een sterk onderbenutte potentie als hub voor de overstap naar Utrecht en recreatie. Een betere ontsluiting van dit recreatiegebied vanuit Hollandsche Rading draagt enerzijds bij aan de regionale opgave om het recreatiegebied optimaal te benutten. Anderzijds is de ontsluiting een recreatieve en duurzame voorziening op zichzelf, met mogelijk een spin-off voor de kern Hollandsche Rading'.

Coalitie
Het Biltse College heeft nu Provinciale Staten en de informateur per brief op de hoogte gebracht van dit standpunt. Precies op tijd waarschijnlijk, nu dit onderwerp ook een hot item is bij de coalitiebesprekingen over de vorming van een nieuw Provinciaal bestuur. Fractievoorzitter Derk Boswijk van het CDA (Prov.) verdedigt zijn keuze daarbij vooralsnog voor een linkse coalitie met 'Het coalitieakkoord moet garant staan voor een goede balans tussen de stad en het platteland' en 'De coalitie moet rekening houden met het platteland. Dus niet alleen energie opwekken in het buitengebied maar er ook bouwen voor de vitaliteit van de dorpen. En de mensen daar moeten meeprofiteren van het opwekken van energie. Op de Neude komt geen veld met zonnepanelen'.

Meer berichten