Logo vierklank.nl
Kunstenares Iris van Haaren bij haar kunstwerk ‘De zachte kracht’.
Kunstenares Iris van Haaren bij haar kunstwerk ‘De zachte kracht’.
Politiek

Uit de gemeenteraad van 28 maart

De gemeenteraad begint met een stiltemoment ter nagedachtenis van slachtoffers van terreurdaden in het bijzonder die van de aanslag in Utrecht. De burgemeester heet Teunis-Jan van Asselt welkom als Gast van de Raad op uitnodiging van de SGP-fractie.

door Guus Geebel

In de raadzaal wordt een herinneringsteken onthuld dat uiting geeft aan artikel 1 van de Grondwet in combinatie met honderd jaar kiesrecht. Het kunstwerk is vervaardigd door beeldend kunstenares Iris van Haaren. GroenLinks-raadslid Anne Marie 't Hart had haar gevraagd het kunstwerk te maken. Het werd een drieluik met als naam: 'De zachte kracht'. Iris van Haaren: 'Ieder mens heeft het recht om te stralen, wij zijn allen mens in wording en mijn woorden 'De zachte kracht' zijn onlosmakelijk verbonden. Een zachte kracht getuigen en bewaren van dat wat wij afgesproken hebben, opdat wij, het mysterie mens, de keuze hebben ons te verwonderen over de verschillen en te zoeken naar de overeenkomsten.' Anne Marie 't Hart neemt namens de gemeenteraad het kunstwerk in ontvangst. Zij gaat in op het nog maar honderd jaar geleden ingevoerde algemeen kiesrecht. 'In deze raadzaal zijn we het veelal niet eens, maar respecteren we elkaars mening. De raad is content met het kunstwerk en dat geeft aan dat het fundament van dit huis in elk geval gemeenschappelijk is.'

Rekenkamer
Anouk van Aarsen (voorzitter), Sandra Gerssen–De Groot en Naomi Meys leggen de ambtsbelofte af en worden geïnstalleerd in de Rekenkamercommissie De Bilt voor een periode van 3 jaar. Een motie ingediend door Peter Schlamilch (Forza De Bilt) met het verzoek om uitstel van de installatie van de rekenkamercommissie krijgt geen steun van de overige fracties. Een motie van afkeuring eveneens ingediend door Forza De Bilt tegen burgemeester Potters over het niet toelaten van mondeling vragen krijgt alleen steun van Forza. Johan Slootweg (SGP) noemt de motie ongepast.

Bouwstenen
De raad stemde in met de voorgelegde analyses als bouwstenen voor het op te stellen Ruimtelijk-Economisch Programma (REP) U10. Tevens werd het Position Paper en de begeleidende zienswijzenbrief als reactie daarop vastgesteld. Leontine Kok (VVD) diende zes amendementen in die na hoofdelijke stemming allemaal werden aangenomen. Vijf door Forza De Bilt ingediende amendementen werden alle verworpen. Forza De Bilt stemde als enige tegen het voorstel.

Op 28 september 2017 stelde de raad de regionale 'Ruimtelijk economische koers U10 - Ontmoetingsplaats voor Healthy Urban Living' vast. Om tot een uitvoeringsprogramma te komen is onderzoek gedaan naar de realiseringsmogelijkheden. Het onderzoek heeft analyses opgeleverd over de regionale woningmarkt, de knooppuntontwikkeling openbaar vervoer, de energiestrategie en de economie. De Bestuurstafels van de U10 hebben de analyses aan de U10-gemeenten voorgelegd met vraag om instemming, met het gebruik van de rapporten als bouwstenen, voor het op te stellen Ruimtelijk-Economisch Programma (REP). Op 30 januari 2019 vond in het gemeentehuis van Zeist een bijeenkomst voor de raadsleden van de U10-gemeenten plaats over de bouwstenen voor het REP. Het college heeft samen met de raad vorm en inhoud gegeven tijdens een raadsavond op 22 januari 2019 en een bijeenkomst op 14 februari 2019 van de gezamenlijke raadscommissies. Dat heeft geleid tot het Position Paper en begeleidende zienswijzenbrief. Leontine Kok: 'Het Position Paper heeft als enige doel de gemeente goed op de radar te krijgen bij de verschillende regionale Bestuurstafels.'

Fracties
De fracties gaan vervolgens in op de verschillende thema's van het REP. Daarbij werd voor het eerst de samenwerking in het Lokaal Sociaal Verbond (LSV) van ChristenUnie, Fractie Brouwer, PvdA en SP zichtbaar. De LSV had de behandeling van de verschillende analyses over de vier partijen verdeeld. Er is lof voor VVD-fractievoorzitter Leontine Kok voor het initiatief om de amendementen op te stellen. Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) stelt dat de vier kernthema's in het Position Paper elkaar versterken en elkaar verzwakken. 'Meer werk leidt tot meer mensen, meer huizen, meer wegen, meer verstopping, meer energiegebruik, meer fijnstof en tot een grotere duurzaamheidsopgave.' Burgemeester Potters en wethouder Landwehr gaan vervolgens in op de bijdragen van de fracties.

Subsidiebeleid
De raad stelde de 'Nota Subsidiebeleid gemeente De Bilt 2019' vast alsmede de 'Algemene Subsidieverordening De Bilt 2019'. Uitgangspunt hiervoor was de 'Startnotitie subsidiebeleid' die de raad op 30 november 2017 vaststelde. Doelstelling van de beleidsnota is het actualiseren en toekomstbestendig maken en houden, van het gemeentelijk subsidiebeleid. Wethouder Dolf Smolenaers gaat in op ingediende amendementen en moties. Hij zegt Tender (een vorm van inschrijving) terughoudend te zullen inzetten, maar vindt het een zinvol instrument. Amendementen ingediend door Erik van Esterik (PvdA) worden na een toelichting van de portefeuillehouder ingetrokken. Een motie waarin het college wordt opgeroepen de Fair Code Cultuur te hanteren als leidraad bij het maken van subsidieafspraken in de cultuursector, en te hanteren bij de projecten en activiteiten in de kunst- en cultuursector waarbij de gemeente zelf opdrachtgever is, wordt na hoofdelijke stemming aangenomen. Een motie van Forza De Bilt om de bezuiniging van zeven procent op kleinere cultuurinstellingen vanaf 1 januari 2019 terug te draaien, wordt na hoofdelijke stemming verworpen.    

Golfbaan
Het bestemmingsplan Golfbaan Ruijgenhoek wordt vastgesteld. Forza De Bilt stemt tegen het voorstel. In een amendement ingediend door Kristel Brekelmans (Forza De Bilt) vraagt zij om aan het ontwerpbesluit de brede watergang van 35 meter tussen woningen en golfbaan toe te voegen. Het amendement is verworpen. Een motie ingediend door Menno Boer (SP) wordt aangenomen. Hij vraagt het college er bij het waterschap op aan te dringen de afspraken met de bewoners na te komen en indien nodig te bemiddelen tussen partijen. Wethouder André Landwehr stelt dat de gemeente geen zeggenschap heeft over het aanleggen van een waterdoorgang. 'Dat gaat via het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden dat verantwoordelijk is voor het waterpeil.'

Moties
Een motie ingediend door Johan Slootweg (SGP) om de noodzaak van maatwerk voor woningbouw buiten de rode contouren in de kleine kernen bij Provinciale Staten en de te benoemen (in)formateur onder de aandacht te brengen en aan de orde te laten komen in het formatieproces, wordt aangenomen.

Een motie van Peter Schlamilch (Forza De Bilt) met het verzoek om vanaf het boekjaar 2018 alle fractiedeclaraties en de bijbehorende facturen in het openbare Raadsinformatiesysteem te plaatsen, wordt raadsbreed aangenomen.

Meer berichten