Logo vierklank.nl
Tijdens een schorsing van een soms in grimmige sfeer verlopen raadsvergadering.
Tijdens een schorsing van een soms in grimmige sfeer verlopen raadsvergadering.
Politiek

Uit de gemeenteraad van 21 februari

In het vragenhalfuur stelt Johan Slootweg (SGP) vragen over geruchten van een mogelijke verhuizing van Action naar de Kwinkelier. Hij vindt daar niets mis mee, maar wil weten wat er gebeurt met de locatie die achterblijft. 'In de detailhandelsnota staat dat we veel teveel vierkante meters detailhandel hebben en dat de huidige locatie van Hoogvliet en Action eigenlijk een bestuurlijke vergissing is geweest.' Wethouder Dolf Smolenaers zegt dat de eigenaar van de Kwinkelier heeft laten weten dat de verhuizing van Action naar de Kwinkelier niet het geval is. Op vragen van Jette Muijsson (Beter De Bilt) over de bestuurlijke planning van het college antwoordt burgemeester Potters dat de nieuwe lange termijnagenda er goed uitziet en tot oktober goed gevuld zal zijn.

door Guus Geebel

Peter Schlamilch (Forza De Bilt) wil weten of de brief van Hart Voor Bilthoven klopt waarin staat dat de wettelijke bouw- en goothoogte bij Residence Vinkenplein worden overschreden. Hij vraagt waarom dit buiten de raad om is besloten. Wethouder Smolenaers antwoordt dat het bezwaar van Hart Voor Bilthoven gaat over de goothoogte, dat is niet de bouwhoogte. Dat leggen zij anders uit dan de gemeente en dan is er de beroepsmogelijkheid. Het ligt nu onder de rechter. De toetsing van een aanvraag omgevingsvergunning gaat over het bestemmingsplan zoals dat is vastgesteld en is een bevoegdheid van het college. Het college wil op dit moment niet reageren omdat het onder de rechter ligt.

De motie Meer blauw op straat en hogere straffen van Forza De Bilt krijgt alleen steun van de twee leden van deze fractie.

Thema's en werkgroepen
De raad besloot een aantal thema's dat door raads- en commissieleden in werkgroepen wordt onderzocht en ontwikkeld in deze raadsperiode vast te stellen en kennis te nemen van de opdrachtformuleringen voor deze raadswerkgroepen. Een amendement ingediend door Margriet van de Vooren (CDA) om aan de thema's de werkgroep Sociaal Domein toe te voegen is aangenomen. Een motie ingediend door Peter Schlamilch om het Bilts Manifest te betrekken bij de werkzaamheden van de werkgroep Strategische agenda wordt verworpen. Johan Slootweg begrijpt niet goed dat Forza het Bilts Manifest wil betrekken bij de Strategische agenda en aan de andere kant er niets mee te maken wil hebben. 'Schlamilch dient dus een motie in om de werkgroepen verder op te tuigen.' Slootweg merkt verder op dat na het Bilts Manifest lang is gepraat over de Structuurvisie. 'Daar kwam een mooi document uit waarvan onder andere het Bilts Manifest de basis was. Van daaruit zijn we verder gaan werken.' Slootweg vindt dat het Bilts Manifest er dus bij betrokken is en heeft geen behoefte aan de motie.

Moties
Krischan Hagedoorn (PvdA) dient een motie in waarin hij het college ondersteunt om alsnog verkiezingsborden te plaatsen, maar bij de uitvoering vraagt die alleen te laten gebruiken door deelnemende partijen aan de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezing, en later de Europese verkiezingen. De motie wordt aangenomen. Een motie van Forza waarin ook lokale partijen die niet deelnemen aan deze verkiezingen de mogelijkheid te bieden om hun boodschap op de borden te plakken wordt na hoofdelijke stemming met 2 stemmen voor en 21 tegen verworpen.

Honden
Een motie ingediend door Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) vraagt het college zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk per 1 januari 2022 over te gaan tot afschaffing van de inning van hondenbelasting. Van de Veerdonk somt een groot aantal voordelen van hondenbezit op en noemt de gemeente een heerlijke verblijfplaats voor honden. 'De Bilt staat in de top 10 van Nederland qua hondenbelasting.' Hij noemt de Biltse hond een melkkoe. 'Zeist heeft besloten om net als 40 procent van de gemeenten de hondenbelasting af te schaffen.' Wethouder Dolf Smolenaers zegt dat de financiële positie van Zeist niet te vergelijken is met De Bilt. Bovendien zijn er ook kosten. De motie is verworpen.

Evenementen
De motie Vereenvoudiging aanvraag vergunning evenementen wordt ingediend door Werner de Groot (CDA). Burgemeester Potters verzoekt de motie aan te houden tot de evaluatie van het evenementenbeleid terugkomt in de raad. In een schorsing past Werner de Groot het eerste deel van het verzoek in de motie aan. Dat wordt nu: Op korte termijn, het tweede kwartaal van 2019, met een voorstel te komen voor een eenvoudigere procedure voor evenementen georganiseerd door vrijwilligers, gekoppeld aan het evenementenbeleid. De gewijzigde motie is aangenomen.

Globel
Peter Schlamich dient twee moties in 'Stop Globel Goals nu het nog kan' en 'De Bilt in gevarenzone Global Goals'. De eerste motie wordt verworpen met alleen Forza De Bilt voor. De tweede motie wordt na hoofdelijke stemming met 1 stem voor en 22 tegen verworpen. Opvallend was dat Forza De Bilt verdeeld stemde.

GG-hondenbelasting.jpg

Hoewel hondenbelabsting geen baatbelasting is zijn er wel voorzieningen geplaatst.

GG-schorsing.jpg

Tijdens een schorsing van een soms in grimmige sfeer verlopen raadsvergadering.

HvdB Plakkers.jpg

Zaterdag 23 februari plakten Biltse politieke partijen met een vertegenwoordiging op de kieslijst van Provincie en/of Waterschap in een gezamenlijke plaksessie de verkiezingsposters van hun partij op het verkiezingsbord aan de Biltse Rading in De Bilt.

Meer berichten