Logo vierklank.nl
Connie Brouwer is blij dat de ballonnenmotie is aangenomen.
Connie Brouwer is blij dat de ballonnenmotie is aangenomen.
Politiek

Uit de gemeenteraad van 31 januari

door Guus Geebel

Burgemeester Sjoerd Potters heet Peter Ypma welkom die op uitnodiging van Werner de Groot (CDA) als 'Gast van de raad' de vergadering bijwoont.

De raad stemt in met de inbreng van B en W bij het ontwerp-Regionaal Risicoprofiel 2019 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en met het beleidsplan 2020-2023 van de VRU. Een amendement van PvdA, SP, ChristenUnie en Fractie Brouwer om een passage toe te voegen om aandacht te vragen voor de bereikbaarheidsplannen van woon-zorg complexen en portiekwoningen, en het oefenen van deze plannen wordt aangenomen. Een amendement van Peter Schlamich (Forza De Bilt) over de beschikbaarheid van incidentbestrijdingsinformatie wordt verworpen.

Subsidiebeleid
Het voorstel nieuw Subsidiebeleid en gewijzigde Algemene subsidieverordening is ingetrokken. Wel wordt het proces besproken. Wethouder Dolf Smolenaers legt uit waarom het college het voorstel terugneemt. In de commissie heeft de wethouder toegezegd de redactie van de nota opnieuw ter hand te nemen en waar die onduidelijkheden bevat aan te vullen. 'Vanuit het veld kwam het signaal dat het proces niet helemaal juist is verlopen en de instellingen en organisaties onvoldoende op de hoogte waren van de behandeling van dit voorstel. Er is een extra bijeenkomst met de gesubsidieerde instellingen gepland om de nota nog een keer toe te lichten en vragen te beantwoorden.' Erik van Esterik (PvdA) vindt het belangrijk dat er draagvlak is onder de instellingen en verenigingen. Hij vraagt de wethouder om aparte bijeenkomsten voor de grote instellingen, voor de sportverenigingen en voor de overige instellingen. 'Dat geeft meer ruimte voor gesprek.' Het lijkt Van Esterik verstandig dat organisaties en instellingen zienswijzen kunnen geven hoe ze ermee kunnen werken en hij hoopt dat dit een start is van een groeimodel. De wethouder constateerde dat in het proces de communicatie niet goed is verlopen en vergroting van draagvlak vindt hij belangrijk. 'Dat was de reden om het voorstel in te trekken.' Het verzoek om de grote instellingen apart uit te nodigen neemt hij over. 'Met het nieuwe proces zijn ook zienswijzen te geven.' Schlamilch dient een motie in waarin hij vraagt vóór de zomervakantie een naamplaat aan te brengen bij het kunstwerk 'Marathon' van de Poolse beeldhouwer en schilder Bronislaw Chromy bij de ingang van de Kees Boekehal. De motie is verworpen.

Rekenkamer
De raad stemt in met de doorontwikkeling van de rekenkamercommissie. Een wijzigingsvoorstel ingediend door Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) wordt aangenomen. Een motie ingediend door Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) om een onderzoek naar alternatieven te doen wordt verworpen. Een motie van de VVD die vraagt om de continuïteit van de bezetting van de rekenkamercommissie te waarborgen wordt aangenomen.

Overig
Menno Boer (SP) wordt bij acclamatie benoemd tot raadsrapporteur U10.

De nota 'De Bilt: topper in sport en bewegen 2019-2022' wordt als kader voor de uitvoering van het sportbeleid vastgesteld. Met een stemverklaring legt Krischan Hagedoorn de toezeggingen die de portefeuillehouder in de commissievergadering deed vast.

Behandelde moties
In een motie vraagt Johan Slootweg (SGP) het college om in overleg met betrokkenen de mogelijkheden te onderzoeken tot het opstellen van een regeling om onder voorwaarden het plaatsen van schuilstallen voor paarden en andere weidedieren in het buitengebied mogelijk te maken. Hij vraagt om lopende het onderzoek handhaving op bestaande situaties van schuilstallen op te schorten. Wethouder Landwehr stelt dat alle agrarische bouwwerken binnen bouwvlakken dienen te worden gerealiseerd. 'Het bestemmingsplan buitengebied Maartensdijk 2012 kent een veldschuurregeling die expliciet zo door de raad in april 2017 is vastgesteld om verrommeling in het buitengebied te voorkomen.' De wethouder stelt dat het mogelijk maken van deze schuilstallen stuit op bezwaren van de provincie. Hij stelt verder dat wanneer de raad de motie aanneemt hij die niet uit kan voeren. De motie is verworpen.

Ballonnen
Connie Brouwer (Fractie Brouwer) dient een motie in om over te gaan tot verbieden van het oplaten van ballonnen bij evenementen die vergunningplichtig zijn, door dit te verwerken in het gemeentelijk evenementenbeleid. Zij wil daarover duidelijk communiceren naar de inwoners en de ondernemers. Werner de Groot (CDA) kan zich niet vinden in deze maatregel. Han IJssennagger (Bilts Belang) noemt het spijkers op laag water zoeken. Connie Brouwer denkt dat de maatregel ook zorgt voor kennisvermeerdering. 'De ballonnen die opgelaten worden bij evenementen staan in de top-5 van zwerfvuil op onze stranden.' Johan Slootweg (SGP) wil liever een algemeen vuurwerkverbod. Marijn Peperkamp (GroenLinks) stelt dat biologisch afbreekbare ballonnen ook schadelijk zijn. Zij denkt dat kinderen blij met de maatregel zullen zijn. Jette Muijsson (Beter De Bilt) raadt leden die vinden dat er grotere problemen zijn vooral aan om die aan te pakken. Wethouder Anne Brommersma stelt dat er twee kanten zijn. 'Aan de ene kant de milieuwinst van deze motie en aan de andere kant hoe gaan we dit handhaven. Het college geeft geen advies. Het college geeft wel aan dat dit iets is dat we niet even doen. Er moet een wijzigingsvoorstel komen in het evenementenbeleid en dat vergt tijd. Als de raad die tijd geeft zal het college de motie als die wordt aangenomen overnemen.' De motie is aangenomen.

Meer berichten