Logo vierklank.nl
Johan Slootweg blijft van mening dat de urgentie waarmee gehandeld is niet aanwezig was.
Johan Slootweg blijft van mening dat de urgentie waarmee gehandeld is niet aanwezig was.
Politiek

Interpellatiedebat herinrichting Vinkenplein

Tijdens de raadvergadering van 20 december werd een verzoek ingewilligd van Johan Slootweg (SGP) om een interpellatiedebat te houden over de samenwerking tussen Bilthoven Centrum en B en W. In een motie spreekt Slootweg teleurstelling uit over de wijze waarop het college de belangen van lokale ondernemers en omwonenden heeft behartigd. Hij roept op het vertrouwen te herstellen. De motie wordt verworpen.

door Guus Geebel

In een toelichting zegt Slootweg: 'In de raadsvergadering van 29 november jl. stelde het college dat het Voorlopig Ontwerp Vinkenplein moest worden vastgesteld vanwege een dreigende boeteclausule. Na raadpleging van de koopovereenkomst tussen de gemeente en Synchroon lijkt er geen sprake van te zijn van een boeteclausule. Daarmee is de urgentie niet direct aanwezig. Het is de SGP-fractie daarom niet duidelijk waarom de ondernemers door het college zonder overleg zijn gepasseerd bij het vaststellen van het Voorlopig Ontwerp. Dat is in strijd met de strekking van de motie van maart 2018. De verdeeldheid van de ondernemers kan niet de reden zijn. Daar is gezien de petitie over dit onderwerp geen sprake van.' Slootweg vraagt wat het college gaat doen om het vertrouwen te herstellen.

Wethouder André Landwehr stelt dat in de koopovereenkomst gesproken wordt over een inspanningsverplichting. 'Als wij daaraan niet voldoen zullen we moeten aantonen door welke externe factoren wij die niet zijn nagekomen.' De wethouder geeft aan wat dan de consequenties zijn. 'Er is formeel geen sprake van een boeteclausule, maar wel van een schadeplicht, mogelijk vanaf dag 1. De tijdsdruk was er wel degelijk.' Landwehr wil in ieders belang bouwen aan vertrouwen.

Meer berichten