Logo vierklank.nl
Fred van Lemmen zegt dat het coalitieakkoord overeind blijft.
Fred van Lemmen zegt dat het coalitieakkoord overeind blijft.

GroenLinks werpt scheidslijn op tussen coalitie en oppositie

De gemeenteraad stelde op 20 december de notitie 'Uitgangspunten woningbouwambitie' vast. De notitie dient als kader voor integrale selectie en ontwikkeling van woningbouwlocaties. De voltallige oppositie stemde tegen. Er werden elf amendementen ingediend waarvan er vier werden aangenomen.

door Guus Geebel

Met het door Menno Boer (SP) ingediende amendement verandert uitgangspunt 5 in: Een algeheel sluitende gemeentebrede grondexploitatie is een voorwaarde voor locatie ontwikkeling. Door deze wijziging hoeft er bij sociale woningbouwprojecten niet altijd een sluitende grondexploitatie te zijn. Het tweede aangenomen amendement van de SP betreft een tekstuele wijziging. Het amendement ingediend door Krischan Hagedoorn (PvdA) wordt unaniem aangenomen. De tekst bij punt 3 wordt nu: 'Wij zijn bereid om groenlocaties beschikbaar te stellen voor locatie-ontwikkeling als dat stedenbouwkundig passend is in de omgeving en dit de leefbaarheid en bereikbaarheid van de woonomgeving niet onevenredig beperkt of aantast. Door het amendement ingediend door Peter Weyers (GroenLinks) verandert uitgangspunt 1. Voor de groene kernen, met name Westbroek en Maartensdijk, zetten wij in op aanpassingen van de rode contour. Een aanpassing van de rode contour vindt altijd zo plaats dat rood en groen elkaar versterken. Dit wordt nu 1. Voor Maartensdijk zetten wij in op aanpassingen van de rode contouren. Een aanpassing van de rode contour vindt altijd zo plaats dat rood en groen elkaar versterken. De toelichting wordt nu: Voor Maartensdijk zijn de rode contouren te knellend om woningbouw mogelijk te maken, voor Westbroek is dat vooralsnog niet het geval. Na hoofdelijke stemming met 16 stemmen voor en 11 tegen wordt het amendement aangenomen.

Schapenweide
Bij de behandeling in eerste termijn leek het erop dat de notitie op ruime steun van de raad kon rekenen. Door het amendement van GroenLinks brokkelde die steun af en uiteindelijk stemden alleen de coalitiepartijen voor. Peter Schlamilch (Forza De Bilt) vraagt om te kiezen voor de Schapenweide als woningbouwlocatie. 'Het gaat hier niet over de locatiekeuze, maar als je de Schapenweide niet uit zou sluiten voor woningbouw zou je tot andere uitgangspunten kunnen komen.' Een amendement om niet voor gestapelde bouw in meer dan 3 lagen te kiezen wordt verworpen, evenals een motie om de notitie voorlopig terug te trekken en een motie over burgerparticipatie rond de Schapenweide. Krischan Hagedoorn is blij met de puntige notitie en de coöperatieve houding van de portefeuillehouder tijdens de commissiebehandeling. Hij noemt dit een belangrijk stuk. 'We bepalen hier wat en in welke kaders we de 845 woningen gaan bouwen.' De PvdA wil bereiken dat er zoveel mogelijk betaalbare huizen komen, zo min mogelijk in de wijken zelf en zoveel als mogelijk buiten de rode contouren. Jette Muijsson (Beter De Bilt) pleit voor regionale afstemming en noemt daarbij Bunnik. Ook wil Beter De Bilt ruimte voor alternatieve woningbouw, als tiny houses. De amendementen die zij daarover indient worden verworpen.

Knellend
Peter Weyers (GroenLinks) noemt de uitgangsnotitie aangenaam, beknopt en helder. 'GroenLinks ondersteunt de uitgangspuntennotitie, op één punt na. Hij dient een amendement in waar in een toelichting staat dat de rode contouren voor Maartensdijk te knellend zijn om woningbouw mogelijk te maken, maar dat dit voor Westbroek niet het geval is. Werner de Groot (CDA) stelt dat de coalitie een goed akkoord heeft neergezet waar iedereen het over eens is. 'Dat verschilt met punt 1 van deze notitie. Daar staat een zin: Voor de groene kernen, met name Westbroek en Maartensdijk, zetten wij in op aanpassingen van de rode contour. Een aanpassing van de rode contour vindt altijd zo plaats dat rood en groen elkaar versterken. GroenLinks vond dit verder gaan dan in het coalitieakkoord staat. Met de oplossing die in dit amendement is gevonden kan het CDA leven. Hanneke de Zwart (D66) noemt de uitgangspuntennotitie een eerste stap in een lange reeks van vervolgstappen. 'Hierna volgt een overzicht van de locaties in de gemeente. Afhankelijk van de locaties komt er een uitgebreid pakket van vervolgstappen. De raad heeft nog genoeg mogelijkheden om zijn stem te laten horen in het gehele proces.' Zij verbaast zich over de reacties van verschillende partijen die willen vertragen.

Inbreiden
Han IJssennagger (Bilts Belang) noemt het groen binnen de bebouwde kom van grotere waarde dan het groen buiten de bewoonde gebieden. Daarom is hij tegen inbreiden en wil hij buiten de rode contouren gaan bouwen. Fred van Lemmen (VVD) wil heel goed kijken naar de rode contouren. 'In het coalitieakkoord hebben we gezegd dat wanneer ze te knellend zijn, we moeten kijken of je kunt uitruilen. Dat is nu genoemd voor Maartensdijk en Westbroek. Het amendement van GroenLinks om dat voor Maartensdijk naar voren te halen gaan we bekijken, maar dat neemt niet weg dat wat we in het coalitieakkoord hebben afgesproken staat als een huis.' Theo Aalbers (ChristenUnie) noemt de notitie een stap voorwaarts. Johan Slootweg (SGP) is blij dat de nota er ligt. Hij is echter verbijsterd over het amendement van GroenLinks over het veilig stellen van de rode contouren. 'Het coalitieakkoord gaf wat hoop maar ik zie in Westbroek op een plek waar maar voor een heel klein gedeelte over de rode contour gebouwd zou worden de gemeente moeilijk doen.' Slootweg vraagt extra aandacht voor de kleine kernen. Connie Brouwer (Fractie Brouwer) heeft waardering voor de voortvarende wijze waarop de wethouder dit heeft opgepakt.

Zwarte dag
Wethouder Dolf Smolenaers gaat in op de ingediende moties en amendementen. Na de schorsing geeft Peter Weyers aan dat in het amendement de toelichting wordt: Voor Maartensdijk zijn de contouren te knellend om woningbouw mogelijk te maken, voor Westbroek is dat vooralsnog niet het geval. Het woord vooralsnog is toegevoegd. Fred van Lemmen stelt dat het coalitieakkoord overeind blijft. 'Er is in Westbroek een plan in behandeling en het kan niet zo zijn dat dit door het amendement onderuitgehaald wordt.' Krischan Hagedoorn geeft aan waarom het een zwarte dag is voor Westbroek, De Bilt en Bilthoven, het CDA en de VVD. 'Trek uw handtekening in en houd uw partner aan de afspraken. Een coalitiepartner die het eigen coalitieakkoord amendeert in een openbare raadsvergadering is een schaamteloze onbetrouwbare partner.' Werner de Groot sluit zich aan bij Van Lemmen en is voor wat er in het coalitieakkoord staat. Han IJssennagger noemt het een drama en terwijl er nog geen locatie aangewezen is. Hanneke de Zwart zegt dat D66 genoeg heeft aan het woord vooralsnog. Het gaat over algemene uitgangspunten en niet over lopende projecten.

Uitgangspunten
Theo Aalbers heeft geen begrip voor de houding van GroenLinks. Johan Slootweg: 'Het is verbazingwekkend hoe GroenLinks erin dreigt te slagen om de coalitiepartners strak in het pak te naaien en op deze wijze hun handtekening weghalen onder het coalitieakkoord.' Hij hoorde Weyers zeggen dat zijn partij een voorbehoud heeft gemaakt onder het coalitieakkoord, maar dat voorbehoud heeft hij niet kunnen vinden. Weyers zegt dat GroenLinks het coalitieakkoord accepteert. 'Over één locatie zeggen we over de rode contouren heen te willen gaan.' Slootweg is benieuwd hoe dit bij de provincie uitgelegd gaat worden. Wethouder Smolenaers stelt dat het gaat om overall uitgangspunten. 'Voor Maartensdijk zetten we in op aanpassing van de rode contouren. In het coalitieakkoord staat dat we uitgaan van de rode contouren en dat we mochten die te knellend blijken in Westbroek en Maartensdijk aanpassingen willen doen. Met dit amendement zetten we de stap dat ze te knellend zijn voor Maartensdijk. Voor het project Schuurman heeft dit geen gevolgen. Bij andere projecten in Westbroek heeft het wel gevolgen. Het gaat nu om het aanwijzen van woningbouwlocaties voor de toekomst.'

Meer berichten