Het College beijvert zich in het verbeteren van het zicht op de kruispunten, zoals deze bij de Bilderdijklaan.
Het College beijvert zich in het verbeteren van het zicht op de kruispunten, zoals deze bij de Bilderdijklaan.

Geen eenrichtingsverkeer Bilderdijklaan e.o.

Algemeen Algemeen

Bij wijze van proef gold op het traject Bilderdijklaan - Tollenslaan - Hasebroeklaan in Bilthoven, vanaf medio april 2018, gedurende drie maanden éénrichtingsverkeer. De proef is intussen afgerond en geëvalueerd.

Op basis van de uitkomsten van verkeerstellingen, een cameraobservatie en een enquête, heeft het College van Burgemeester en Wethouders onderzocht of de verkeerssituatie en het verkeersgedrag op de kruispunten Hasebroeklaan - Soestdijkseweg Noord en Bilderdijklaan - Soestdijkseweg Noord tijdens de proef is verbeterd ten opzichte van de uitgangssituatie.  Uit de evaluatie blijkt objectief geen verandering opgetreden in de verkeersveiligheid, terwijl het vergroten daarvan het belangrijkste criterium is voor het al dan niet definitief instellen van éénrichtingsverkeer.

Conflicten
Verder blijkt dat het éénrichtingsverkeer slechts beperkt heeft bijgedragen aan het verminderen van conflicten tussen de verkeersdeelnemers. Het College is daarom tot de slotsom gekomen, dat het niet zinvol is om het éénrichtingsverkeer ter plaatse als losse maatregel in te voeren. Deze conclusie wordt door het merendeel van de buurtbewoners ondersteund. Voor de korte termijn zet het College in op het verbeteren van het zicht op de genoemde kruispunten, bijvoorbeeld door het snoeien of het kappen van bomen. [HvdB]

!