Logo vierklank.nl
In een van de vele schorsingen overlegt de VVD-fractie.
In een van de vele schorsingen overlegt de VVD-fractie.
Politiek

Gemeenteraad stelt begroting 2019 vast

De gemeenteraad stelde na een langdurig debat dat op donderdag 8 november begon en ver na middernacht eindigde de Programmabegroting 2019 vast. Een amendement ingediend door de ChristenUnie over het budget van de rekenkamercommissie werd aangenomen. Twee amendementen ingediend door Forza werden verworpen. Die betroffen het schrappen van bezuinigingen op subsidies, en het betrekken van een lokaal referendum bij de visie Burgerparticipatie. Tegen de begroting stemden de fracties van Bilts Belang, PvdA, SP en Forza. Van de 17 in stemming gebrachte moties werden er 12 aangenomen. Tien moties worden ingetrokken of aangehouden.

door Guus Geebel

Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) ziet terug op een lange droge zomer met veel nieuwe records. 'Aanpassen' noemt hij de rode draad in zijn beschouwing. Beter De Bilt onderschrijft de woningbouwopgave maar adviseert het college in overleg te treden met de kleine kernen over het woningbouwprogramma. Een door hem ingediende motie om vuurwerk op te nemen in de Beleidsmonitor 2019 is aangenomen. De motie om windenergie op te nemen in de Beleidsmonitor 2019 wordt verworpen. Leontine Kok (VVD) gebruikt een zeilschip als metafoor voor de begroting. Een zeilschip dat een koers voor de komende jaren kiest, uitgezet door de gemeenteraad. 'In de begroting wordt ingezet op woningbouw, financiën op orde en duurzaamheid.' Zij dient een motie stimulering wijkgerichte aanpak criminaliteit in, die door de raad wordt aangenomen.

Speelvoorziening
Peter Schlamilch (Forza) geeft in een stortvloed van woorden aan waar het allemaal niet goed gaat in deze gemeente. 'Het lokale referendum waar Forza voor heeft gepleit is verder weg dan ooit. Beteugelen van de schulden ziet er alleen op papier leuk uit, maar zal in de praktijk onhaalbaar blijken. Waarom de fixatie op een bedrijventerrein midden in een woonwijk. Handhaving moet veel robuuster.' Zijn motie om de geluidshinder van de A27 in Maartensdijk te onderzoeken nu de verbreding klaar is krijgt geen steun van de raad. Henk Zandvliet (GroenLinks) vraagt in een motie om in U10-verband het initiatief te nemen tot het optimaliseren van het gebruik van beschikbare subsidiemogelijkheden. De motie is aangenomen. Een motie waarin verzocht wordt te onderzoeken of er in het centrumplan Bilthoven ruimte gevonden kan worden voor een speelvoorziening zoals aangegeven in een petitie krijgt eveneens steun van de raad, ondanks dat wethouder Landwehr die motie sterk ontraadt.

Parkeertijd
Krischan Hagedoorn (PvdA) constateert dat er wederom geen visie gekoppeld is aan deze begroting. Hij mist een duidelijke koppeling met het coalitieakkoord, de strategische agenda en het interbestuurlijk programma. In ieder geval niet compleet of niet samenhangend. De PvdA verbaast zich over de bezuinigingen op groen, speeltuinen en de openbare ruimte. Een motie die een actieplan vraagt op te stellen om de positie van LHBTI's in de gemeente te verbeteren krijgt na hoofdelijke stemming steun van de raad. Donja Hoevers (D66) is blij met een dappere keuze voor een realistische begroting waar ambitie in doorklinkt. Zij dient de motie 'Opwekking hernieuwbare energie' in, die kansen en ondersteuning biedt aan boeren en ondernemers in de gemeente, en bijdraagt aan een klimaatneutraal platteland. De motie is aangenomen. Johan Slootweg (SGP) heeft bij de behandeling van het coalitieakkoord met een aantal moties bezwaren gemaakt. In de begroting vindt de SGP daar niets van terug. 'We zien nog niets van een actief grondbeleid.' Hij wil weten hoe het staat met het overleg met de provincie. 'Inwoners ervaren de gemeente vaak te weinig meedenkend en niet goed anticiperen op ontwikkelingen.' Een motie om te onderzoeken hoe de verkeersveiligheid op het kruispunt Dorpsweg-Nachtegaallaan in Maartensdijk verbeterd kan worden krijgt steun van de raad, evenals een motie over verkeersafwikkeling bij de planontwikkeling Schapenweide. Een motie om de maximale parkeertijd op de driehoek in centrum Bilthoven van anderhalf naar drie uur te brengen wordt verworpen.

Woningbouw
Werner de Groot (CDA) wil basisvoorzieningen in de kleine kernen behouden en pleit voor een dynamische leefomgeving. Hij dient een motie in waarin hij vraagt bij de aanpassing van het reclamebeleid op de toegangswegen digitale informatieborden te plaatsen. Het is kostenneutraal en de motie wordt aangenomen. Menno Boer (SP) dient een motie in waarin hij een onderbouwing vraagt voor de koerswijziging voor het bebouwen van de Schapenwei. De motie is verworpen evenals de motie waarin gevraagd wordt vaker groen op te halen tijdens de bladcampagne. De motie waarin gevraagd wordt om het plaatsen van Hartjesborden zoals in Montfoort wordt aangenomen, evenals de motie waarin gevraagd wordt beleid te ontwikkelen om de regulering van de middeldure huur in middeldure huur nieuwbouwprojecten te verankeren. Han IJssennagger (Bilts Belang) vindt het gebrek aan woningbouw het grootste probleem van de gemeente. Hij doet een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de raad door zelf het initiatief te nemen als het college besluiteloos blijft. Theo Aalbers (ChristenUnie) is niet blij met de stijging van de riool- en afvalstoffenheffing in 2019, na de daling vorig jaar. Connie Brouwer (Fractie Brouwer) wil in haar beschouwing de nadruk vooral op de oudere en zorgvragende mens leggen. 'Er zijn problemen in de samenleving die in het huidige zorgsysteem niet voldoende goed worden aangepakt.' In een motie vraagt zij onderzoek te doen naar klachten over Veilig Thuis en Save. De motie wordt aangenomen.

Financiën
Het college beantwoordt de gestelde vragen en gaat in op de ingediende moties. Wethouder Dolf Smolenaers van Financiën en Wonen stelt dat het college staat voor de 845 woningen in 2026 evenals 450 sociale woningen tot 2030. In 2019 wijst het college de locaties aan die de gemeente kan aanwijzen. Veel fracties geven aan om in het vervolg de begrotingsbehandeling als enige punt in een vergadering te agenderen. Het agendapunt Belastingvoorstellen 2019 kwam niet meer aan de orde en wordt op 29 november behandeld. Wethouder Dolf Smolenaers van Financiën werd na afloop gefeliciteerd met zijn eerste begroting. Het was 1.34 uur toen de vergadering werd gesloten.

Meer berichten