Logo vierklank.nl
Wethouder André Landwehr neemt namens gemeente, wijkraad en ‘heeeel’ De Leijen afscheid van Hanneke Brosi.
Wethouder André Landwehr neemt namens gemeente, wijkraad en ‘heeeel’ De Leijen afscheid van Hanneke Brosi.
Politiek

BewonersDe Leijen worden bijgepraat

Maandag 29 oktober organiseerde Wijkraad de Leijen in de recreatiezaal van De Bremhorst haar jaarlijkse bewonersavond. Naast de 'bijpraat'-punten was er ditmaal ook aandacht voor het afscheid van voorzitter Hanneke Brosi.

door Henk van de Bunt

Gebiedswethouder André Landwehr stelde zich de vraag: 'Wat is de gebiedsagenda van de gemeente, wat betekent dit voor De Leijen en wat wil ik als wethouder in De Leijen bewerkstelligen?' Die vraag werd ook ruim beantwoord door Ewelina de Groot (gemeente De Bilt), toen ze vertelde over haar werk als gebiedsmakelaar: 'De gemeente zoekt via gebiedsgericht werken meer aansluiting met de samenleving. De gemeente staat voor diverse opgaven, zoals verduurzaming en woonopgaven en die willen we samen in en met het gebied oppakken. Daarbij zijn wij als lokale overheid niet meer de enige initiatiefnemer voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen en willen vaak ook zelf veel doen. Daar willen we vanuit de gemeente op inspelen. Als gebiedsmakelaar speel ik daarin een verbindende rol. De gemeente gaat dus op zoek naar meer samenwerking; door te luisteren en eerst te onderzoeken welke issues er spelen in - in dit geval - De Leijen. Samen met de wijkraad maken we vanavond een inventarisatie en stellen we vragen: Waar zijn we trots op in De Leijen? Welke aandachtspunten zijn er? Waarmee kunnen we nu aan de slag en wie is er aan zet? Van die input benoemen we thema´s voor de gebiedsagenda. Afhankelijk van de opbrengsten bepalen we samen de vervolgstappen.'

Websites
Vervolgens waren er bijdragen van de wijkagenten Laura van der Kraats en Floris Moons, die 'een dag uit het leven van...' onder woorden brachten. Voor het antwoord op de vraag 'Wat kun je zelf doen' werd verwezen naar websites zoals www.stopheling.nl, www.politiekeurmerk.nl, www.veiliginternetten.nl, www.politie.nl, www.vraaghetdepolitie.nl en www.ondermijning.nl . Marlou Bours (werkzaam bij de omgevingsdienst Utrecht) kondigde een revival per 1 november van de Snoeproute aan. Frits Huisman, teamlid van de Wijkraad vertelde daar onlangs nog over: 'We hebben hier in de wijk een zogenoemde snoeproute. Het Kees Boekelaantje noemen we zo, omdat er dagelijks honderden scholieren over deze route vanuit Utrecht fietsen. Een route die naar de Werkplaats en het Nieuwe Lyceum voert en langs de Plus supermarkt. Die wordt door veel leerlingen aangedaan om er het nodige te kopen en vervolgens te verorberen. De achtergelaten schillen en dozen treffen we helaas iets te vaak langs deze route aan. Vandaar de naam, snoeproute'.

Verkeer
Op de agenda stond ook een bijdrage van over verkeer. Martin van der Grift (lid van de Wijkraad) vertelde vooraf hierover: 'We hebben aangegeven ons te beperken tot een bijdrage van de voorzitter, waarin zij het standpunt over m.n. de Jan Steenlaan zal verduidelijken, zoals dat ook al eerder in het Wijkblad De Leijdraad uitgebreider stond geformuleerd. Vanuit de werkgroep Jan Steenlaan zijn, ondanks de inzet van velen, uiteindelijk voor ons eigenlijk geen realistische opties naar voren gekomen. Uit de opties waaruit gekozen moest worden, heeft de Wijkraad gekozen voor de optie van vrij liggende fietspaden. Ook heeft de Wijkraad duidelijk aangegeven dat het aanbrengen van een knip in De Leijen, waarbij noordelijk De Leijen uitsluitend via de Jan Steenlaan en Rembrandtlaan de wijk uit kan en het zuidelijk deel uitsluitend via de tunnel Leyenseweg absoluut onacceptabel is. De Wijkraad ziet echter als meest realistische en acceptabele optie het voortzetten van de huidige situatie van eenrichtingsverkeer op de Jan Steenlaan zonder daar een fietsstraat van te maken. Waar nodig wel ondersteund door kleine aanvullende snelheidsbeperkende maatregelen op de Jan Steenlaan en Rembrandtlaan. Dit echter wel onder de voorwaarden dat het eenrichtingsverkeer op de Jan van Eijklaan tussen de Rogier van der Weydenlaan en de Jan Provostlaan opgeheven wordt om de rechtstreekse bereikbaarheid van De Bremhorst, het tegenoverliggende bedrijventerrein en deels ook de appartementen van Huize het Oosten via beide richtingen van de Jan van Eijcklaan te bewerkstelligen. En er moet hoe dan ook een oplossing komen om het sluipverkeer door de smalle straten van de woonwijk ten westen van de Massijslaan en de Jan van Eijcklaan naar de scholen en sportverenigingen toe tegen te gaan. Uiteraard is de Wijkraad bereid om over adequate en wenselijke oplossingen mee te denken.'

Afscheid

Tenslotte werd afscheid genomen van voorzitter Hanneke Brosi Sinds 2002 was zij actief in de Wijkraad, vanaf 2009 vervulde zij de voorzittersrol met veel verve. Zij is altijd op een positief kritische wijze opgekomen voor de belangen van de wijk. Vanwege haar verhuizing naar Nieuwegein zag zij zich genoodzaakt de Wijkraad te verlaten. Wethouder André Landwehr sprak lovende woorden aan haar adres; woorden die door de overige aanwezigen breed werden ondersteund. Dat was ook te merken aan de grote groep, die na afloop van de bewonersavond op feestelijke wijze afscheid van Hanneke nam.

Meer berichten