Jette Muijsson stelt vragen over het zendmastenbeleid.
Jette Muijsson stelt vragen over het zendmastenbeleid.

Uit de gemeenteraad van 18 oktober

Algemeen

door Guus Geebel

In het vragenhalfuurtje stelt Peter Schlamilch (Forza De Bilt) vragen over een brief aan bewoners over het aanpakken van woningen met rattenoverlast. Schlamilch stelt dat die brief bij omwonenden slecht gevallen is. Hij wil weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en of de wethouder de brief voordat die is verzonden heeft gezien. 'Waarom is er niet eerst overleg met de bewoners geweest en waarom zijn er zo weinig straten met dit probleem aangeschreven'. Wethouder André Landwehr noemt het heel apart dat hij hier nog vragen over krijgt. 'De brief is abusievelijk verzonden en direct daarna weer ingetrokken omdat die niet in overeenstemming met de afspraken met de klankbordgroep was. De fout is gemaakt en daar ben ik volledig verantwoordelijk voor. Het mag niet nog een keer voorkomen. Wij komen onze afspraken na en ik heb van de klankbordgroep begrepen dat zij dat ook doen. Dat ligt allemaal vast in de notulen. Er zijn ook andere straten bekend en daarover is met SSW veel contact'.

Jette Muijsson (Beter De Bilt) stelt vragen over het kruimelgevallenbeleid. Op 28 september 2018 kwam er de update van het kruimelgevallenbeleid waar in artikel 7 staat vermeld dat er een zendmast mag worden geplaatst tot 40 meter hoog. Muijsson stelt dat de raad een motie van Beter De Bilt heeft aangenomen voor het opzetten van het antennebeleid. Zij wil weten hoe zich dat met elkaar verhoudt. 'Als dit niet het voorgenomen antennebeleid is, wanneer komt dat dan naar ons toe?' Wethouder Landwehr antwoordt dat wanneer het gaat om een zendmast van 40 meter van T-Mobile het een bestemmingsplanwijziging binnenplans is. De wethouder zegt toe uit te zoeken hoe dat bij andere zenders als radiozenders zit en schriftelijk met een reactie te komen.

Verklaring van geen bedenkingen
De raad besloot een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van de ruimtelijke regels ten behoeve van het bouwplan voor het oprichten van zes grondgebonden woningen aan de Veldlaan 1 te Groenekan. Het voorstel kreeg steun van CDA, PvdA, D66, GroenLinks, VVD, SGP en Bilts Belang. Tegen stemden ChristenUnie, Beter De Bilt en Fractie Brouwer.

Wethouder André Landwehr zegt in antwoord op een vraag van de VVD om de positie van de kavel via regelgeving te regelen, dat op dit moment geen reactie meer kan worden ingediend op de zienswijzerapportage omdat de termijn daarvoor is verstreken. 'Er moet een besluit worden genomen op de zienswijzen zoals die nu zijn ingediend. Wie het daarmee niet eens is kan altijd beroep aantekenen bij de rechtbank'. Forza en Fractie Brouwer noemen de communicatie onvoldoende, maar de wethouder wijst erop dat de initiatiefnemers verschillende acties hebben ondernomen. Hij somt die op en concludeert dat zij aan de communicatie hebben voldaan. Bij de ontwikkeling van het plan is enkele malen met de welstandscommissie, de stedenbouwkundige van de gemeente en de architect van gedachten gewisseld om te komen tot een zorgvuldige inpassing van het gewenste bouwvolume op deze locatie. De welstandcommissie heeft in haar advies aangegeven dat met dit plan op een goede wijze is ingespeeld op de bemerkingen.

De raad besloot unaniem een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van de ruimtelijke regels ten behoeve van het bouwplan voor het vergroten van de kapel aan de Nieuwe Weteringseweg 52 te Groenekan.

!