Logo vierklank.nl
Han IJssennagger krijgt vragen van Menno Boer.
Han IJssennagger krijgt vragen van Menno Boer.
Politiek

Weinig steun voor afschaffen voorrang statushouders

door Guus Geebel

De gemeenteraad behandelde op 18 oktober een initiatiefvoorstel van Peter Schlamilch (Forza) om de Regionale huisvestingsverordening regio Utrecht 2015 gemeente De Bilt zodanig te wijzigen dat statushouders geen voorrang meer krijgen bij het toewijzen van sociale huurwoningen.

Tegelijkertijd werd een amendement van Forza op dit voorstel behandeld om aan het initiatiefvoorstel toe te voegen dat het college vóór 2019 een technisch voorstel aan de raad voorlegt over de wijze waarop deze wijziging het beste kan worden omgezet naar een nieuwe verordening, daarbij de U16-partners te betrekken of als het mogelijk is meteen een gewijzigde verordening voor te leggen. Dit amendement wordt verworpen. Het initiatiefvoorstel wordt na hoofdelijke stemming eveneens verworpen. Voor stemden Forza, Bilts Belang en twee VVD'ers, de overige fracties en drie VVD'ers stemden tegen.

Gelijke kansen
Peter Schlamilch opent het debat. 'De wachttijd voor een sociale huurwoning is 10,5 jaar geworden. In de praktijk betekent dit dat als onze kinderen het ouderlijk huis willen verlaten ze rond de dertig zijn als ze aan de beurt zijn. In deze gemeente krijgen statushouders nog steeds voorrang bij het toewijzen van een woning. We hebben de afgelopen jaren heel veel voor statushouders gedaan. We hebben ze een plek gegeven in onze gemeente. Het is nu tijd voor de Biltenaren zelf, ook zij verdienen een eerlijke kans op de sociale woningmarkt. We gaan ze gelijke kansen geven en schaffen de voorrangspositie voor statushouders af, zoals meer gemeenten in Nederland overwegen. De Bilt zit in een regeling met 15 andere gemeenten die de U16 heet. De stroom asielzoekers is eindeloos en zal niet stoppen. Het huisvesten van statushouders is verplicht, de urgentie niet.' Schlamilch vindt dat er andere mogelijkheden zijn om statushouders te huisvesten.  

Fracties
Krischan Hagedoorn (PvdA): 'Wij denken vanuit onze idealen en hebben een duidelijke visie op de toekomst. Het voorliggend voorstel redeneert niet vanuit hoop, laat staan visie. Het schetst alleen het probleem.' Hij noemt een aantal gevallen waarbij mensen urgentie krijgen. 'Daarover wordt niets gezegd. Het gaat alleen om statushouders.' Hagedoorn vraagt zich af waarom Forza juist deze groep wil uitsluiten. 'Het lijkt erop of we de ellende van mensen gaan wegen.' John van Brakel (D66) ziet in het voorstel niet dat de wachtlijst woningzoekenden wordt verkort. 'Woningen worden verdeeld binnen de U16, de stad Utrecht met 15 randgemeenten. Dan praten over 'Biltse bevolking' is misleidend. Het is een groot goed dat wij als Nederlanders vluchtelingen opnemen. De opvatting dat urgentie daar niet bij hoort vinden we ongepast.'

Bouwen
Henk Zandvliet (GroenLinks) noemt het initiatief van Forza harteloos richting echte vluchtelingen en gebrek aan realiteitszin met betrekking tot de regionale woningmarkt. Menno Boer (SP) vindt het voorstel niet in overeenstemming met de kernwaarden van zijn partij. Henric de Jong Schouwenburg: 'De VVD-fractie vindt dat er geen verschil gemaakt mag worden tussen statushouders en andere Nederlanders, zeker als die al meer dan tien jaar moeten wachten op een woning. De VVD is voor een gelijkwaardig verdelen van woningzoekenden en statushouders.' Theo Aalbers (ChristenUnie) ziet de oplossing in meer bouwen. 'Niet in mensen hun belangrijke urgentie te ontnemen die ze echt wel nodig hebben na de ellende die ze in de jaren daarvoor hebben moeten ondergaan.' Werner de Groot (CDA) zegt dat het aantal te huisvesten statushouders altijd een gezamenlijk belang is. 'Ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we met alle gemeenten samen moeten dragen.'

Urgentie
Johan Slootweg (SGP) steunt het voorstel niet maar wil wel zo snel mogelijk aan de slag met echte oplossingen. Ook bouwen buiten de rode contour. Han IJssennagger (Bilts Belang) wil een gelijke behandeling voor statushouders en Nederlandse burgers. 'Het gaat hier om voortrekken in gelijke gevallen. Gelijke monniken gelijke kappen.' Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) wenst in deze gemeente niemand uit te sluiten. 'Dat geldt ook voor het schrappen van de urgentie van statushouders. Wel zouden we kunnen kijken naar de voorrangsregels in zijn algemeenheid.' Connie Brouwer (Fractie Brouwer) is faliekant tegen het voorstel en de toonzetting ervan. Zij kan zich niet voorstellen dat de statushouders de oorzaak zijn van het oplopen van de wachtlijst.

Belangen
In zijn tweede termijn zegt Peter Schlamilch: 'De koepel van woningcorporaties heeft net gezegd dat er 250.000 ingeschrevenen staan. Daar bovenop ligt steeds dat stapeltje urgente statushouders en dat wordt telkens aangevuld. Als je daar als Biltse burger onder zit heb je geen kans om naar boven te komen. Dit is een voorstel van een Biltse burger die de politiek is ingegaan om de belangen van de Biltenaar te verdedigen. Daaruit is dit voorstel tot stand gekomen.' Wethouder Dolf Smolenaers stelt dat er goede afspraken met de woningcorporatie zijn en dat de koepel van woningcorporaties heeft laten weten dat ze de urgentie in de hele regio heel graag willen handhaven.      

Meer berichten