Logo vierklank.nl
Medewerkers van De Regenboog waren in de raadzaal aanwezig maar het onderwerp waar ze voor kwamen werd niet behandeld.
Medewerkers van De Regenboog waren in de raadzaal aanwezig maar het onderwerp waar ze voor kwamen werd niet behandeld.

Uit de gemeenteraad van 27 september

De gemeenteraad begint met het in acht nemen van een minuut stilte ter nagedachtenis van brandweerman Stefan Boortman die op 28 augustus overleed.  

door Guus Geebel

Het inhoudelijke debat over het beschikbaar stellen van extra krediet voor de realisatie van Integraal Kindcentrum De Regenboog werd niet in de openbaarheid gevoerd. Na afloop stelt burgemeester Potters vast dat de raad het advies van het college volgt om het onderwerp voor dit moment niet behandelrijp te beschouwen en terug te geven in handen van het college, en via de agendacommissie te komen met een nieuw voorstel.

Benoemingen
Bij acclamatie worden benoemd  tot raadsrapporteur voor gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen van de gemeente De Bilt: Peter Weyers (GroenLinks) voor de GGD, Donja Hoevers (D66) voor de U10, en Henric de Jong Schouwenburg (VVD) en Theo Aalbers (ChristenUnie) voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. De Jong Schouwenburg wordt tevens benoemd als lid van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Aalbers als plaatsvervangend lid.

HF Wittecentrum
De raad besloot het voorkeursrecht voor koop te vestigen voor een terrein bij het HF Wittecentrum in De Bilt aan het Henri Dunantplein, ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten. Peter Schlamilch (Forza) dient drie moties in die hij nader toelicht. In de eerste motie vraagt hij het college de voorlopige plannen niet uit te voeren maar in overleg met bewoners aan te passen tot een kleinschaliger project. In de tweede verzoekt hij de voorlopige plannen zoals geschetst in de commissie niet uit te voeren maar zodanig aan te passen dat het aansluit bij de wensen van de bewoners, met een betere mix koop, sociale huur. De derde motie noemt hij een motie van waarschuwing vanwege verkeerde informatievoorziening. Wethouder Dolf Smolenaers zegt in de commissievergadering duidelijk uitgelegd te hebben waar het hier over gaat. 'Wij doen als college onze uiterste best om de woningopgave die we hebben in balans te brengen met de wensen van de buurt. Maar alles wel in de goede volgorde. De wet voorkeursrecht gemeenten vraagt om een schetsmatige onderbouwing en die heb ik gegeven. Dit is het startpunt van het ruimtelijk traject. Hierna komt de stedenbouwkundige visie en volgend jaar het bestemmingsplan en dan komen alle opmerkingen uit de motie aan de orde, maar niet voordat de buurt heeft gesproken. Er is nog van alles mogelijk. Nu moet de buurt lezen dat ik gezegd zou hebben dat er hoogbouw zou komen op verzoek van de bewoners en dat is niet juist.' De drie moties worden met ruime meerderheid verworpen.

Toekomstperspectief Noorderpark-Ruigenhoek.
De raad stelt de nota 'Toekomstperspectief Noorderpark-Ruigenhoek' vast als kader voor de toekomstige ontwikkelingen in het gebied Noorderpark-Ruigenhoek. Er werden twee amendementen ingediend. Het amendement ingediend door Theo Aalbers (ChristenUnie) en gesteund door PvdA en Fractie Brouwer dat vraagt om het aantal evenementen met een hoge geluids- en verkeersoverlast voor omwonenden te beperken tot maximaal het huidige aantal evenementen, wordt na uitleg door wethouder André Landwehr ingetrokken. Een amendement ingediend door Peter Schlamilch (Forza) om op te nemen dat er geen uitbreiding van het aantal evenementen mag komen wordt verworpen. De motie conserverende benadering Noorderpark-Ruigenhoek ingediend door Henric De Jong Schouwenburg wordt ingetrokken.

De meeste fracties zijn vooral bezorgd dat drukte en geluidsoverlast gaan toenemen. Han IJssennagger (Bilts Belang) heeft er minder moeite mee: 'We wonen aan de rand van de vierde stad van het land en een beetje levendigheid en beweging hoort daarbij. Vooral jongeren willen meer evenementen met veel beweging en ook geluid.' Krischan Hagedoorn PvdA) krijgt een toezegging van de wethouder dat de toegankelijkheid en toiletvoorzieningen meegenomen worden. Michiel van Weele is blij met de visie maar wil meer duidelijkheid over het beheer, handhaving en toezicht. Henk Zandvliet (GroenLinks): 'Er ligt een mooi plan dat gericht is op het vergroten van de mogelijkheden in het gebied.' Jette Muijsson (Beter De Bilt) ziet liever geen uitbreiding van evenementen en meer gebruikers. Johan Slootweg (SGP) ziet de deur naar andere ontwikkelingen op een klein kiertje staan. 'Wij willen vasthouden aan ontwikkelingen voor dit gebied zoals we al heel lang voor ogen hebben.'

Wethouder Landwehr zegt dat dit toekomstperspectief al is omarmd door de stad Utrecht, de provincie, Stichting Groenlanden en Staatsbosbeheer. 'We onderhandelen niet met elkaar maar wegen de belangen met elkaar af. Daar zit het conserverend beleid in. Het is onvermijdelijk dat dit een uitloopgebied is, het hoort bij de stad maar het is van iedereen.'

Moties vreemd
Peter Schlamilch (Forza) dient een motie in naar aanleiding van het jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 2017. In de motie vraagt hij om voor december 2018 te komen met een analyse van de problemen en tekortkomingen. Hij vraagt om een actieplan en de raad daarover via een raadsinformatieavond in het eerste kwartaal 2019 te informeren. Portefeuillehouder burgemeester Potters stelt dat de analyse waarom gevraagd wordt voor een groot deel in de nota zit. Hij ontraadt de motie en wil begin volgend jaar een avond over dit onderwerp organiseren. Voor Schlamilch reden om de motie in te trekken.

Anne Marie 't Hart (Groen Links) vraagt het college in een motie om in navolging van een zestigtal andere gemeenten bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de premier te pleiten voor een ruimer Kinderpardon. Burgemeester Sjoerd Potters vindt het geen onderwerp voor de gemeenteraad, maar omdat de motie een meerderheid van de raad krijgt zal het college de motie doorgeleiden.

Peter Schlamilch vraagt in een motie kerstpakketten voor de ambtelijke organisatie een lokale binding te geven met een waardebon te besteden bij lokale ondernemers. Erik van Esterik (PvdA) vindt dit geen taak van de raad. Burgemeester Sjoerd Potters stelt dat hiermee instemmen zonder dekking aan te geven niet verstandig is. 'Als we een kerstpakket gaan verstrekken wordt gekeken of we daar een lokale bestemming voor kunnen vinden.' De motie wordt verworpen.              .

Meer berichten