Vooralsnog wordt de ‘driehoek’ bij het station niet bij het volume-parkeren betrokken. Wel wordt er gekeken naar de mogelijkheden van het creëren van een stopplaats voor het openbaar vervoer.
Vooralsnog wordt de ‘driehoek’ bij het station niet bij het volume-parkeren betrokken. Wel wordt er gekeken naar de mogelijkheden van het creëren van een stopplaats voor het openbaar vervoer.

Parkeervisie centrum Bilthoven

Algemeen Algemeen

door Henk van de Bunt

In een persbericht meldt de gemeente De Bilt, dat over enkele weken besluitvorming plaats vindt door het College van Burgemeester en Wethouders over een voorstel voor het opstellen van de parkeervisie.

De ondernemers in het centrumgebied Bilthoven hebben bij de planontwikkeling van het Centrumplan Bilthoven kanttekeningen geplaatst bij de kwantiteit, kwaliteit, verdeling en bereikbaarheid van het parkeren in het centrum van Bilthoven. Een apart ingestelde werkgroep met vertegenwoordigers van de ondernemers, de gemeente, een onafhankelijk parkeerdeskundige en een deskundige vanuit de belangenbehartiger namens de ondernemers, heeft hiervoor een onderzoek uitgevoerd. Voor de resultaten van dit onderzoek was geen draagvlak bij veel ondernemers in het centrum.

Opstellen parkeervisie
Vervolgens heeft afgelopen maanden meerdere malen bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de portefeuillehouder van het project Centrumplan Bilthoven en het bestuur van de winkeliersvereniging Centrum Bilthoven. Daarbij is gezamenlijk tot een opdrachtformulering voor het opstellen van een parkeervisie voor het centrum Bilthoven gekomen.

Besluitvorming
Wethouder André Landwehr, portefeuillehouder voor het project Centrumplan Bilthoven, is zich nu in dit project en de bijbehorende vraagstukken aan het verdiepen. De behandeling van het voorstel in het College is enkele weken doorgeschoven, waardoor de portefeuillehouder voldoende tijd heeft om het voorstel voor de parkeervisie ter voorbereiding op behandeling in het college op te stellen. Meer informatie over het opstellen van de parkeervisie volgt dan ook eerst na besluitvorming in het college.

Ondergronds
'Bij het onderzoek en de besluitvorming over de parkeervisie Centrum Bilthoven zal ook worden gekeken naar de mogelijkheden van een ondergrondse parkeergarage voor kort parkeren', aldus gemeentelijk woordvoerder Dick de Jager. In het coalitieakkoord staat dat als volgt geformuleerd: 'Nog in 2018 komt er een herijking van het Masterplan en het Beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Bilthoven op basis van de huidige situatie en ontwikkelingen. Ook wonen maakt hiervan onderdeel uit. Belangrijk is ook het parkeren: we zorgen voor 950 parkeerplaatsen. In dat verband doen wij een onderzoek naar de mogelijkheden van een ondergrondse parkeergarage voor kort parkeren'.

Stopplaats
Volgens de Jager vallen (onderzoek naar) de mogelijkheden van een bushalte op de 'driehoek' buiten het bestek van de parkeervisie. Het coalitieakkoord zegt hierover: 'Er wordt onderzocht of de stopplaats van het openbaar vervoer op de Driehoek kan plaatsvinden waardoor de rotonde voor de Jan Steenlaan wordt ontlast. Dit komt de verkeersveiligheid bij de daar gelegen scholen en bedrijven ten goede. We richten de omgeving in om aan de functie van overstapplaats voor openbaar vervoer en fiets te voldoen. Ook kijken we naar het aanbod van (elektrische) fietsen.'

Winkeliersvereniging
De voorzitter van Winkeliersvereniging Centrum Bilthoven Peter Dapper 'appt' vanaf zijn vakantieadres: 'Wij zijn nog steeds met de gemeente in gesprek over een goed onderzoek (welke plekken hebben we 'waar' nodig en met wat voor beleid). Het huiswerk voor een goede visie moet nog gebeuren. Sterker nog, dit had reeds af moeten zijn. Nu is het de vraag of we hiermee goed verder kunnen; anderhalf uur is tekort voor horeca en pas bij minder weer of wanneer de dagen korten weten we of dat afdoende is'.  

De huidige ondergrondse parkeergarage wordt momenteel heringericht.
!