Logo vierklank.nl
Om een mantelzorger te ontlasten kan er gekozen worden voor  groepsbegeleiding of dagopvang. In de gemeente De Bilt zijn zeker zeven zorgorganisaties.
Om een mantelzorger te ontlasten kan er gekozen worden voor groepsbegeleiding of dagopvang. In de gemeente De Bilt zijn zeker zeven zorgorganisaties.
Algemeen

Respijtzorg, logeeropvang en spoedzorg

Mensen met geheugenproblemen of dementie willen vaak nog zelfstandig blijven wonen in hun eigen omgeving. Zorg in een verpleeghuis kan (later), wanneer de situatie verandert. Tegenwoordig gaat zo iets via een indicatie volgens de Wet langdurige zorg (Wlz). De dementie is vaak dan al ver gevorderd. Mensen worden in de thuissituatie vaak geholpen door hun partner, kind of kennis. Deze mantelzorger heeft bij dreigende of zware overbelasting soms ook ondersteuning nodig. Voor die ondersteuning is er respijtzorg of mogelijk ook logeeropvang.

door Marijke Drieenhuizen

Steeds meer mensen blijven thuis wonen. Dat vraagt om een betere zorg dichtbij. Onlangs heeft minister Hugo de Jonge het plan Langer Thuis gepresenteerd. Er zijn momenteel zo'n 1,3 miljoen 75-plussers, in 2030 is dat aantal gestegen tot 2,1 miljoen. Het aantal ouderen neemt niet alleen toe, ouderen worden ook ouder en blijven langer vitaal. In toenemende mate wil men thuis blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving. 92% van de 75-plussers woont momenteel zelfstandig thuis. In de gemeente De Bilt zijn verhoudingsgewijs meer senioren dan gemiddeld in Nederland. In het plan signaleert hij knelpunten en draagt hij mogelijke oplossingen aan; er zijn ook nu direct al mogelijkheden.

Respijtzorg
Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Mantelzorgers kunnen het zo langer volhouden door even nieuwe energie op te doen. Het Sociaal Team van Mens De Bilt voert voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de indicaties namens de gemeente uit. Met de aanvrager en de mantelzorger wordt gekeken wat er mogelijk is. Er kan gekozen worden voor groepsbegeleiding of dagopvang. In de gemeente De Bilt zijn zeven zorgorganisaties, die dit leveren. Bekeken wordt welk type het beste aansluit bij de wensen. Het Sociaal Team kan hiervoor een indicatie afgeven, de dagopvang wordt betaald via de Wmo en het CAK (Centraal Administratie Kantoor) brengt hier voor een inkomens- en vermogensafhankelijke (eigen) bijdrage in rekening.

Logeeropvang
Logeeropvang is ook een vorm van respijtzorg. Deze opvang is onder andere mogelijk voor mensen die 24 uurs toezicht nodig hebben, nog thuis wonen en geen indicatie hebben voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en kan voor maximaal 3 x 24 uur per week aangevraagd worden. Er kan 'gespaard' worden zodat een mantelzorger een keer een langere periode op vakantie kan gaan. Deze zorg wordt door de gemeente De Bilt regionaal ingekocht. Binnen de regio wordt continu gemonitord of vraag en aanbod met elkaar overeen komen. Er zijn buiten de gemeente verschillende mogelijkheden voor logeeropvang. Afhankelijk van de wens van aanvrager wordt gekeken waar er aanbod is. Het is niet één instelling waar naartoe wordt doorverwezen. In de praktijk blijkt het toch vaak lastig om, in ieder geval als het voor een langere periode in verband met een vakantie van de mantelzorger is, een bed te reserveren. Logeeropvang is ook aan te vragen via het Sociaal Team.

Acute respijtzorg of spoedzorg
Als de mantelzorger plotseling opgenomen moet worden in een ziekenhuis dan ontstaat er een vraag naar acute respijt- of spoedzorg. Het lijkt raadzaam om iets met anderen (kinderen, buren of familie) af te spreken in geval van acute nood; juist omdat het in het weekend of de avond en nacht nog moeilijker te regelen is. Officieel kan opvang geregeld worden als de persoon met geheugenverlies of dementie niet alleen thuis kan blijven en er geen Wlz indicatie is. Huisartsen proberen in zulke gevallen dan om zo snel mogelijk ergens een tijdelijk bed te vinden. Dat is niet gemakkelijk zeker als er ook nog dementie in het spel is. In een noodsituatie is het niet mogelijk om eerst een indicatie te regelen, dat gebeurt dan achteraf door het Sociaal Team. Dit is niet een ideale situatie en de gemeente De Bilt is daarom dan ook in overleg met huisartsen om hiervoor een beter passende oplossing te vinden.

Casemanager Dementie
Het is ook mogelijk om een persoonlijk begeleider te vragen nadat de diagnose dementie gesteld is. Deze begeleider of casemanager luistert, denkt mee en adviseert. Er zijn geen kosten aan verbonden. Bereikbaar via info@dementiedb.nl Op maandag en dinsdag van 8.30 tot 17.00 uur en woensdag van 8.30 tot 15.00 uur is Gerda van Wee bereikbaar op 06 31937048

Vrijwilligers
Vrijwilligers van Mens De Bilt kunnen mantelzorgers ondersteunen bij de mantelzorgtaken. Er is bijvoorbeeld het Maatjesproject. Bij het Maatjesproject neemt een opgeleide en ervaren vrijwilliger de zorg van de mantelzorger over tijdens een vast dagdeel (1 tot 3 uur) per week. De vrijwilliger biedt een luisterend oor en doet een (kleine) activiteit, zoals voorlezen, een spelletje of wandelen. Ook mensen die geen mantelzorger hebben kunnen gebruikmaken van deze bezoekservice. Vrijwilligers verrichten geen algemene dagelijkse handelingen. Moet er geholpen worden bij bijvoorbeeld de toiletgang dan is het geen vrijwilligerswerk. Info bij Mens De Bilt (Steunpunt Mantelzorg) via 030 7271556. Sociaal Team van Mens De Bilt is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 15.00 uur via 030 7271557 of per e-mail: sociaalteam@mensdebilt.nl

Meer berichten