Logo vierklank.nl
De ontwikkeling van het voormalige Groenrijkterrein komt dichterbij.
De ontwikkeling van het voormalige Groenrijkterrein komt dichterbij. (Foto: Henk van de Bunt)
Algemeen

Ontwerpbesluiten Tolakkerweg ter inzage

Het College van Burgemeester en Wethouders is van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor de locatie Tolakkerweg 138 in Hollandsche Rading.  Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is het initiatief van Tetteroo Bouw en Ontwikkeling BV om het voormalige tuincentrum aan de Tolakkerweg 138 te Hollandsche Rading te her-ontwikkelen tot woongebied. 

Op het terrein zullen 18 eengezinshuizen worden gerealiseerd. De aanwezige voormalige bedrijfswoning blijft behouden en is eveneens opgenomen in het plangebied. Deze ontwikkeling kan niet worden gerealiseerd binnen het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied Maartensdijk 2012'. Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan 'Tolakkerweg 138, Hollandsche Rading' opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels, verbeelding en bijlagen en kan met de daarbij behorende stukken digitaal worden ingezien op de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl. (Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0310.17003BP0002-ON01.) De ontwerpbesluiten 'Tolakkerweg 138, Hollandsche Rading' met de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage tot en met woensdag 8 augustus. De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Dit is wel nodig wanneer u vragen wil stellen over de stukken.

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan door een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze worden ingediend over de ontwerpbesluiten. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met de hierna genoemde contactpersoon. Het is niet mogelijk via e-mail een zienswijze in te dienen. Een schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning en/of ontwerp aanvullende welstandscriteria moet worden gericht aan het College van Burgmeester en Wethouders van De Bilt, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven o.v.v. 'Zienswijze Tolakkerweg 138, Hollandsche Rading' en welk ontwerpbesluit het betreft). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met mevr. Y. Mayr of de heer E. Eilander (tel. 030 2289411.

Inloopavond
Dinsdag 3 juli was er in het Dorpshuis in Hollandsche Rading aan de Dennenlaan 57 een inloopavond, waarbij medewerkers van de gemeente aanwezig waren voor informatie over de ontwerpbesluiten voor dit project. Na afloop van de termijn van de terinzagelegging zal, indien zienswijzen zijn ontvangen, een zienswijzenrapportage worden opgesteld waar wordt ingegaan op de ontvangen zienswijzen. Ingediende zienswijzen kunnen aanleiding geven tot aanpassing van een besluit. Dit ontwerpbesluit wordt dan gewijzigd vastgesteld.
Bij instemming door het college van burgemeester en wethouders zullen de aanvullende welstandscriteria en het bestemmingsplan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. Alle definitieve besluiten zullen opnieuw in deze rubriek worden bekendgemaakt en op de gemeentelijke website.


 
 

Meer berichten