Logo vierklank.nl
Het college van B en W trad voor het laatst in deze samenstelling op.  V.l.n.r. de wethouders Anne Brommersma en Ebbe Rost van Tonningen, burgemeester Sjoerd Potters, wethouder Hans Mieras, gemeentesecretaris Erik Wietses en wethouder Madeleine Bakker.
Het college van B en W trad voor het laatst in deze samenstelling op. V.l.n.r. de wethouders Anne Brommersma en Ebbe Rost van Tonningen, burgemeester Sjoerd Potters, wethouder Hans Mieras, gemeentesecretaris Erik Wietses en wethouder Madeleine Bakker.
Algemeen

Financiële situatie rode draad bij behandeling jaarrekening

De gemeenteraad stelde donderdag 21 juni de Jaarrekening 2017 vast. De SP en Forza stemden tegen. In een motie vragen PvdA en ChristenUnie het college om in gesprek te gaan met de Voedselbank De Bilt over hun wens om verse groenten aan de doelgroep te kunnen verstrekken. De motie vraagt daarvoor in de begroting 2019 een gemeentelijke subsidie op te nemen. De motie is aangenomen.

door Guus Geebel

Als voorzitter van de auditcommissie doet Erik van Esterik (PvdA) verslag van het gesprek dat de commissie heeft gehad met de accountant. Op basis daarvan is een brief aan de raad gestuurd  waarin twee adviezen zijn opgenomen. In het eerste wordt aangedrongen de komende periode wat nadrukkelijker aandacht te besteden aan de financiële positie van de gemeente. De auditcommissie adviseert daarmee meteen na het aantreden van de nieuwe wethouder van financiën aan de slag te gaan. Het andere advies gaat over het tekort op de jeugdzorg. De portefeuillehouder heeft aangekondigd met een plan van aanpak en een analyse te komen. De commissie adviseert daarover eerder dan eind 2018 met elkaar van gedachten te wisselen.

Beschouwingen
Bij nagenoeg alle fracties zijn de financiële positie van de gemeente en de Jeugdzorg punten van aandacht en daar worden veel vragen over gesteld. Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) betreurt dat er in 2017 goede voornemens waren die door gebrek aan interne capaciteit en onbekende redenen niet gerealiseerd zijn. Henk Zandvliet (GroenLinks) heeft waardering voor het werk van de auditcommissie en is benieuwd wat het college met de gedane aanbevelingen gaat doen. Peter Schlamilch (Forza) noemt een tekort van drie miljoen op de Jeugdzorg volstrekt onbeheersbaar. Hij wil kiezen voor de volgende generaties en een rem zetten op alle welvaartsproblemen. Dolf Smolenaers (D66) pleit voor een lobby bij het rijk om de tekorten bij de Jeugdzorg aan te vullen. 'Ze hebben de problemen bij ons over de schutting gegooid, maar deze tekorten zijn voor heel veel gemeenten bijna niet te dragen.' Hij vindt het tijd worden voor personele uitbreiding van het gemeentelijk apparaat.

Armoedebeleid
Erik van Esterik (PvdA) stelt dat de jaarrekening een verantwoordingsdocument is. 'Er zijn veel goede dingen gebeurd maar ook veel is niet gelukt om vaak goede redenen.' Hij roept op om in de jaarrekening ook kritisch terug te kijken op de raad zelf en het college, of wat we willen wel allemaal lukt. Hij vraagt aandacht voor het armoedebeleid. Werner de Groot (CDA) noemt de liquide middelen te beperkt om investeringen te kunnen doen. 'Het creëren van liquiditeit kan door haast te maken met de verkoop van gronden en achterblijvende locaties.' Johan Slootweg (SGP) vraagt naar aanleiding van de burgerpeiling aandacht voor het onderhoud van de openbare ruimte. De personeelsbezetting bij de gemeente baart ook hem zorgen. 'Woningbouw in de kleine kernen komt niet van de grond.'

Oppotten
Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) vindt dat de gemeente om financiële redenen voorzichtig moet zijn met het aangaan van verplichtingen op langere termijn. Hij constateert dat capaciteitsproblemen vaak de reden is dat het niet gelukt is om iets voor elkaar te krijgen. Hij zou graag vanwege de uitvoering van beleid wat meer betrokken willen worden bij het proces van personeelsinvulling. Han IJssennagger (Bilts Belang) is niet ongelukkig met een klein negatief financieel resultaat over 2017. Hij is tegen oppotten en wil de gelden investeren in de eigen gemeente. De partij heeft meer zorgen over de achterstand onderhoud openbare ruimte en de achterstand van sociale huurwoningen. Menno Boer (SP) stemt tegen de jaarrekening noemt als reden de onderwerpen: woningbouw, financieel, ratten, openbare ruimte, verkeer en rotondes. Theo Aalbers (ChristenUnie) vindt dat cliënten niet de dupe mogen worden van het beleid rond de jeugdzorg. Hij blijft hameren op burgerparticipatie. Connie Brouwer (Fractie Brouwer) gaat het aan het hart dat een groot bedrag naar de financiële reserves gaat terwijl er nog veel onderhoud te plegen valt.  

College
Wethouder Hans Mieras geeft antwoord op de gestelde vragen. Hij geeft aan dat de jaarstukken gaan over zaken die gedaan zijn en die al dan niet gelukt zijn. Hij somt een aantal gelukte projecten op. De problemen bij de jeugdzorg noemt hij niet alleen een financieel probleem maar ook een sociaal probleem. 'Wij zijn niet de enige gemeente die daarmee zit. Verder hebben we het financieel behoorlijk op orde.' Wethouder Anne Brommersma kampt met een stemprobleem en de vragen die aan haar gesteld zijn over het sociaal domein worden door wethouder Madeleine Bakker beantwoord. Wethouder Rost van Tonningen beantwoordt vragen die over het aantal te bouwen sociale woningen gesteld zijn en over onderhoud in de openbare ruimte. Burgemeester Sjoerd Potters constateert dat het aantal ongelukken met e-bikes stijgt en wil onderzoeken wat daar aan te doen is.


 

Meer berichten