Logo vierklank.nl
De nieuwbenoemde raadsleden Peter Weyers (GroenLinks), Margriet van de Vooren (CDA) en John van Brakel (D66).
De nieuwbenoemde raadsleden Peter Weyers (GroenLinks), Margriet van de Vooren (CDA) en John van Brakel (D66).
Algemeen

Wethouders en drie nieuwe raadsleden geïnstalleerd

De gemeenteraad ging 28 juni akkoord met de benoeming van vier wethouders. André Landwehr (VVD), Anne Brommersma (GroenLinks), Dolf Smolenaers (D66) en Madeleine Bakker (CDA) werden na het afleggen van de eed en de ambtsbelofte geïnstalleerd.

door Guus Geebel

Brommersma, Bakker en Smolenaers waren op 21 maart tot raadslid gekozen. Door hun benoeming als wethouder vielen er drie plaatsen in de raad vrij. Met de installatie van Peter Weyers (GroenLinks), Margriet van de Vooren CDA) en John van Brakel (D66) is de raad weer compleet. Hanneke de Zwart werd geïnstalleerd als commissielid niet zijnde raadslid voor de fractie van D66.

Coalitieakkoord
De raadsvergadering begon met beschouwingen op het coalitieakkoord. Fred van Lemmen (VVD) gaat nog kort in op het coalitieakkoord 'Samen bouwen aan een topklimaat'. 'Iedereen is coalitie en oppositie', citeert Van Lemmen uit de NRC. 'Dat sprak me aan omdat ik vind dat we het niet zomaar met een paar partijen gaan doen. We hebben gekozen voor een open stijl, in samenspraak met zoveel mogelijk partijen.' Op drie elementen van het akkoord gaat hij nader in: Wat ligt er op tafel, raadsbreed aanpakken en daadkracht. 'Er ligt een burgemeestersbrief met een strategische agenda en met vier partijen zijn uiteindelijk afspraken gemaakt.' Het akkoord noemt hij een gepolderd document. 'We zien het als een document van ons allemaal waarin de raadsinvloed is verwerkt.' Van Lemmen komt tot 36 actiepunten waarvan hij aan het eind wil zien wat er gerealiseerd is. 'Dat vraagt om daadkracht.'

Woningbouw
Johan Slootweg (SGP) gaat in op woningbouw in de kleine kernen. Hij komt tot de conclusie dat er volgens het coalitieakkoord in 2026 kans op een woning kan zijn, terwijl partijen in verkiezingsdebatten veel optimistischer waren. Hij had in het akkoord willen zien dat een gesprek met de provincie werd aangekondigd over bouwen in de kleine kernen buiten de rode contouren. Theo Aalbers (ChristenUnie) is over het algemeen positief over het akkoord maar zal de coalitie kritisch volgen. Menno Boer (SP) vergelijkt het akkoord met een rijstwafel. Hij noemt de aangestipte plannen vaag en onduidelijk. Een gebrek aan lef om het verschil te kunnen maken. Een busstation op de driehoek noemt hij onmogelijk. Donja Hoevers van coalitiepartner D66 is blij met de inbreng van partijen die niet aan de onderhandelingstafel zaten. De partij wil bouwen aan een topklimaat in de onderlinge omgang en samenwerking.

Ontbreken
Han IJssennagger (Bilts Belang) vindt in het akkoord nergens het woord afval terug. 'Dat was één van de verkiezingsitems.' Jagtlust, het meest markante punt in de gemeente afstoten noemt hij onbegrijpelijk. Bilts Belang zal het college de maat nemen op het sterk verkorten van de wachttijd voor een sociale huurwoning. Krischan Hagedoorn (PvdA) denkt op de punten wonen, werk en zorg anders dan de coalitie. 'Daarin liggen in onze ogen de uitdagingen van onze gemeente. Er ontbreekt een visie en aanpak voor mensen in de bijstand. Hij mist in het akkoord de woorden statushouders en armoede. Hagedoorn vraagt om het onafhankelijk onderzoek over het zwembad. Henk Zandvliet (GroenLinks) is blij met het resultaat en dankt formateur Eric Balemans en griffier Thecla van der Torre. Connie Brouwer (Fractie Brouwer) mist wat zij over duurzaamheid heeft ingebracht. Ook vindt zij niets terug over het rattenprobleem.

Windmolens
Werner de Groot (CDA) noemt het een akkoord dat kiest voor samenwerking en partnerschap om zo ambities waar te maken. Het CDA ziet verschillende partijpunten terug in het collegeakkoord. Jette Muijsson (Beter De Bilt) is blij met het punt burgerparticipatie. Beter De Bilt is geen voorstander van windmolens. Peter Schlamilch (Forza) noemt het een 'kneiter-links' coalitieakkoord. 'Het maakt op vrijwel alle punten verkeerde keuzes.' Fred van Lemmen verduidelijkt wat er over woningbouw in het akkoord staat. Duurzaamheid komt bij bijna alle onderwerpen terug. Van Lemmen waardeert de handreikingen die gedaan zijn. 'Het akkoord is geen vrijblijvend document. De acties die erin staan ook niet.' Hij gaat binnen de VVD de 36 actiepunten die in het akkoord staan bewaken. Aan de gestelde vragen over het zwembad wordt nog gewerkt. Fred van Lemmen draagt het fractievoorzitterschap van de VVD over aan Leontine Kok.

Moties
Johan Slootweg diende drie moties in waarin wordt opgeroepen doelstellingen te realiseren. De eerste roept op om tot 2022 in de kernen Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek in totaal minimaal 200 woningen te bouwen, waarvan 30 procent sociale huurwoningen. De tweede motie vraagt om te bewerkstelligen dat in 2022 minimaal 66 procent van de inwoners tevreden is over het onderhoud openbare ruimte. De derde motie roept op de ambitie 'Energieneutraal 2030' te wijzigen in 'Energieneutraal 2050'. De drie moties worden na hoofdelijke stemming alle verworpen.

Meer berichten