Logo vierklank.nl
Sipan Mohamad-Ali woonde op uitnodiging van Krischan Hagedoorn (PvdA) de vergadering bij als Gast van de Raad.
Sipan Mohamad-Ali woonde op uitnodiging van Krischan Hagedoorn (PvdA) de vergadering bij als Gast van de Raad.
Algemeen

Uit de gemeenteraad van 21 juni

Susanne Maessen werd beëdigd en geïnstalleerd als commissielid niet zijnde raadslid voor de fractie van de PvdA.

door Guus Geebel

Burgemeester Sjoerd Potters verwelkomde Sipan Mohamad-Ali als Gast van de Raad. Hij is de nieuwe secretaris van de PvdA-fractie.  

Kadernota
De Kadernota 2019-2022 werd ongewijzigd vastgesteld. De fractie van de SP stemt tegen de nota. Een amendement over beleidsindicatoren ingediend door Peter Schlamilch (Forza) werd verworpen. De kadernota vormt het uitgangspunt voor de begroting 2019 en volgende jaren. Wensen voor nieuwe investeringen en exploitatie-uitgaven worden afgezet tegen de beschikbare financiële ruimte. Bij de behandeling in eerste termijn kreeg het college een groot aantal vragen te beantwoorden. Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) noemt in zijn beschouwing de nota beleidsarm. Hij constateert dat het college opbrengsten uit de grondexploitatie verwacht terwijl de auditcommissie zegt dat die niet te verwachten zijn. Wethouder Hans Mieras zegt optimistischer te zijn dan de auditcommissie. Henk Zandvliet (GroenLinks) stelt een vraag over de uitbreiding van de formatie op het gebied van veiligheid. Hij wil de berekeningen zien van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid waaruit blijkt dat we hier 4 fte nodig hebben. Erik van Esterik (PvdA) wil de kadernota vooral beoordelen in het licht van het coalitieakkoord. Werner de Groot (CDA) geeft het nieuwe college mee vooral realistisch te begroten. Johan Slootweg (SGP) vindt het jammer dat de coalitieonderhandelingen zo lang hebben geduurd. Jette Muijsson (Beter De Bilt) vraagt voortaan bij een raadsvoorstel een financiële onderbouwing op te nemen zodat duidelijk te zien is uit welk programma het komt. Zij dringt aan op verdere uitwerking van de strategische agenda. Han IJssennagger (Bilts Belang) vindt het geen goed idee om duurzaamheid tot een aparte paragraaf te verheffen. Connie Brouwer (Fractie Brouwer) is het daarmee eens.

Motie
Een motie van afkeuring ingediend door Peter Schlamilch (Forza) en Han IJssennagger (Bilt Belang) over vermeende belangenverstrengeling wordt na een langdurig debat ingetrokken. Johan Slootweg (SGP) noemt de motie ongepast bij dit onderwerp. 'Als gesproken wordt over de schijn van belangenverstrengeling dan is dit niet het podium om het daarover te hebben. Er is een gedragscode. Om een vooronderzoek te doen of dat inderdaad zo zou kunnen zijn hebben we de burgemeester waar we dat bij aanhangig maken.'  

Meer berichten