Logo vierklank.nl
Het plan (2016) met omvorming van bos naar heidelandschap tussen de Hoorneboegse heide leidde tot grote commotie bij de omwonenden.
Het plan (2016) met omvorming van bos naar heidelandschap tussen de Hoorneboegse heide leidde tot grote commotie bij de omwonenden.
Natuur & Milieu

Drastisch verminderd plan bomenkap vastgesteld

Donderdagmiddag 22 juni heeft het bestuur van het Goois Natuurreservaat (GNR) besloten het advies van de onafhankelijke Adviesgroep Natuurverbinding Hoorneboeg, over de uitvoering van het project Natuurverbinding Hoorneboeg volledig over te nemen.

door Rob Klaassen

In 2016 presenteerde het Goois Natuurreservaat het ontwerp voor de Natuurverbinding Hoorneboeg. Het plan gaat gepaard met omvorming van bos naar heidelandschap tussen de Hoorneboegse heide (via de natuurbruggen Zwaluwenberg en Hoorneboeg) en het Hilversums Wasmeer. Dit leidde tot grote commotie bij de omwonenden. Met name de grote oppervlakte namelijk ruim 65 ha bos die daardoor zou moeten worden gekapt zorgde voor heftige reacties in de directe omgeving. Het GNR besloot in mei 2016 om een pas op de plaats te maken.

Commissie
Vervolgens is er in augustus 2017 een onafhankelijke adviescommissie van omwonenden ingesteld om het GNR te adviseren over de inrichting van de natuurverbinding. Uitgangspunt daarbij was dat er een natuurverbinding moest komen, als uitwerking van het vastgestelde provinciale beleid. In deze adviesgroep zaten ook drie inwoners uit Hollandsche Rading. Deze adviescommissie heeft een onafhankelijke voorzitter aangesteld. Ook heeft de adviescommissie zelf een ecologisch adviesbureau uitgekozen om haar te begeleiden bij de onderbouwing van haar advies.

Het advies
Op hoofdlijnen houdt het advies van de adviescommissie in dat de route van de heideverbinding korter en smaller wordt dan in het oorspronkelijke plan het geval was. De te kappen oppervlakte bos is teruggegaan van ca 65 ha naar ca 22 ha, dus ongeveer een derde van het oude plan. Aan GNR Natuurreservaat is gevraagd de provincie Noord-Holland te verzoeken om maatregelen te nemen ter compensatie van de bomenkap, door herplant of andere C02 reducerende maatregelen, het liefst in de eigen regio. De adviescommissie vindt het noodzakelijk dat door middel van monitoring nauwlettend in de gaten wordt gehouden hoe het heidelandschap zich ontwikkelt en hoe succesvol de verbinding is. Op basis hiervan kan in de toekomst eventueel aanpassing van de heideverbinding plaatsvinden. Ook is er gevraagd een klankbordgroep in te stellen specifiek voor de uitvoering van dit project en om het hondenbeleid, op en rond de Natuurverbinding Hoorneboeg, in het belang van de biodiversiteit tegen het licht te houden en het vastgestelde beleid strikt te handhaven.

Vervolg 
Na dit besluit van het bestuur van het GNR om het advies over te nemen kan begonnen worden met een Plan van Aanpak voor de uitvoering. Gelijktijdig met de uitvoering van de werkzaamheden voor de Natuurverbinding Hoorneboeg zal ook het project Hilversums Wasmeer worden opgepakt. In het Plan van Aanpak voor de uitvoering zal worden opgenomen hoe de belanghebbenden, omwonenden, natuurorganisaties een rol gaan krijgen bij de uitvoering.

De directeur-rentmeester van het GNR, Karen Heerschop, stelt: 'Met dit proces is meer bereikt dan alleen dit advies voor de Natuurverbinding Hoorneboeg, er is ook meer draagvlak en vertrouwen ontstaan voor het werk van het GNR. Wij zijn blij dat een project dat eerst tot spanningen leidde uiteindelijk juist tot wederzijds begrip en tot een mooie uitkomst heeft geleid'.

Meer berichten