Logo vierklank.nl
Algemeen

Aanpak herontwikkeling schoollocaties Groenekan

Voor de herontwikkeling van de vrijgekomen schoollocaties in Groenekan is een Plan van Aanpak vastgesteld, waarin de route is beschreven om te komen tot de meest gewenste ruimtelijk-functionele ontwikkeling van een aantal gemeentelijke locaties in Groenekan.

Het gaat daarbij om de twee voormalige schoollocaties van de Nijepoort(basis)school aan de Groenekanseweg 21 en 32 en de gemeentelijke locaties aan de Oranjelaan (voormalige locatie Peuterspeelkring De Groentjes) en de Grothelaan 3 (dorpshuis/gymzaal de Groene Daan). Ten aanzien van de twee laatstgenoemde locaties laat het plan ruimte voor zowel het behoud van de functies op de huidige locaties als een (gedeeltelijke) verplaatsing van de functies en herontwikkeling van de locaties.

'Nu de beide leegstaande voormalige schoolgebouwen aan de Groenekanseweg 21 en 32 zijn gekraakt, is het van belang, dat de herontwikkeling ervan voortvarend wordt opgepakt'; aldus het College. Met de omwonenden van het Nijepoortje (Groenekanseweg 32) is intussen afgesproken om de ontwikkeling van die locatie met voorrang ter hand te nemen en om de mogelijkheden voor de korte termijn en de langere termijn te verkennen.

De in het plan geformuleerde onderzoeksvragen ten aanzien van de overige locaties verwacht het college in de komende maanden te beantwoorden. Daarover wordt tevens overlegd met de Dorpsraad Groenekan. De ontwikkeling van de locaties zal in overleg met de omwonenden plaatsvinden. Tevens zullen de partijen die inmiddels interesse hebben getoond voor koop dan wel huur van de locaties en gebouwen actief worden betrokken bij het onderzoek naar de ontwikkelrichtingen en de verdere planvorming. Zodoende verwacht het college binnen afzienbare tijd te komen tot de meest passende voorkeursrichting voor de herontwikkeling en tegelijk draagvlak in de omgeving van de locaties te creëren.

HvdB

Meer berichten