Logo vierklank.nl
Algemeen

Van het Dorpsberaad Westbroek

Zoals in de laatste nieuwsbrief is aangekondigd, zijn de vergaderingen van het Dorpsberaad vanaf heden openbaar. Het Dorpsberaad vindt het belangrijk om in contact te staan met alle Westbroekers. Zo kunnen de ontwikkelingen in Westbroek samen worden besproken. Bij de vergadering van 12 april jl waren de eerste  belangstellenden uit Westbroek aanwezig. Hieronder de onderwerpen welke zijn behandeld:

Verkeersveiligheid
Gemeente De Bilt ziet het voorstel voor de toepassing van  camera's als een oplossing voor het sluipverkeer. Over de voortgang hiervan is een gesprek geweest met de burgemeester, waarbij nu gestuurd word op een werkend camerasysteem eind dit jaar. Voorafgaand hieraan zal met ondernemers gesproken worden over de wijze waarop dit het beste ingevoerd kan worden. Ook zullen er bijeenkomsten georganiseerd worden om eenieder over de invoering hiervan te informeren.

Hiermee is een flinke stap gemaakt in de verbetering van de verkeersveiligheid.

Wateroverlast Nieuwbouw
De werkgroep wateroverlast heeft alle technische problemen in kaart gebracht en is met een conceptvoorstel gekomen. Daarbij zijn ook aanpalende manco's meegenomen, zoals parkeerplaatsen en verlichting.

De 1e fase betreft het uitbaggeren van de vijver en het herstellen van de beschoeiing. Dit zal door de fa. Van Oostrum worden uitgevoerd. Tevens zal nog gekeken worden naar de staat van de grote boom bij de vijver.

De aanbesteding voor het aanpassen van de riolering en straatwerk loopt. Deze werkzaamheden zullen deze zomer starten, aansluitend aan de werkzaamheden van fase 1. De straten zullen gefaseerd worden opengebroken zodat de bereikbaarheid zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.

De verwachting hiermee is dat er eindelijk een einde komt aan de wateroverlast in de nieuwbouw.

Woningbouw Westbroek
Het Dorpsberaad heeft een aantal overleggen gevoerd met de gemeente over woningbouw in Westbroek. Op alle drie mogelijke locaties is geen voortgang geboekt. Het Dorpsberaad heeft aan de gemeente gevraagd om hier de regie te nemen zodat er de komende jaren gefaseerd woningen bijkomen. Gezien de doorlooptijden van bestemmingsplan procedure kan dit bij het  project Schuurman en van Wijnen nu op zijn vroegst in 2021. Voor het project  Holsblokkenweg is de gemeente bezig met een aanbesteding. Er is nog geen zicht op wanneer de bouw hiervan start.

Toekomstige projecten Verbetering parkeergelegenheid tennispark:

De tennisvereniging heeft een achteruitgang naar het feestterrein. Dit biedt mogelijkheden om daar  parkeerplaatsen te ontwikkelen. Vanuit de Gemeente zal een verkeersdeskundige bekijken of dit realiseerbaar is. Onderhoud groen en herinrichting parkeerplaats Dorpshuis:

Doel is om te komen tot een echt Dorpsplein

Het Dorpsberaad is voor beide onderwerpen op zoek naar enthousiaste mensen die mee willen helpen  om deze onderwerpen aan te pakken. U wordt dan lid van een werkgroep, niet van het Dorpsberaad. Is het onderwerp tot een goed einde gebracht, dan bent u ook klaar. De ervaringen met de werkgroepen verkeersveiligheid en  wateroverlast laten zien dat deze werkwijze goed werkt .

Zijn er nog andere onderwerpen in Westbroek die volgens u meer aandacht verdienen? Laat het weten in de volgende openbare vergadering. Deze is gepland op maandag 25 juni. U bent van harte welkom!

Zie ook onze website www.dorpsberaadwestbroek.nl.

Meer berichten