Logo vierklank.nl
Informateur Fred van Lemmen presenteert het eindrapport.
Informateur Fred van Lemmen presenteert het eindrapport.
Algemeen

Rudi Boekhoven formateur De Bilt

Donderdag 19 april presenteerde informateur en VVD-lijsttrekker Fred van Lemmen in de oude raadzaal van Jagtlust het Eindrapport Verkenning Coalitievorming 2018. De opdracht van de informateur werd daarmee beëindigd. Rudi Boekhoven, oud-burgemeester van Zeist, gaat nu aan de hand van de verkenning aan de formatie beginnen.

Door Guus Geebel

Tijdens de openbare bijeenkomst, onder voorzitterschap van burgemeester Sjoerd Potters, gaf Fred van Lemmen een toelichting op zijn bevindingen. 'Ik ben gevraagd om een advies uit te brengen over de te vormen coalitie. Daarbij stelde ik de inwoners, ondernemers en instanties voorop, want daar doen we het allemaal voor'. Van Lemmen vertelt over het informatieproces en de voorkeurscoalitie, die daaruit is voortgekomen. Hij schetst een aantal kenmerken van die coalitie. 'Wat ik gedaan heb is op een integere, objectieve manier kijken hoe we tot een coalitie kunnen komen. Daarbij heb ik steeds gekeken naar de belangen, die we hebben. De uiteindelijke keuze die we op basis van een aantal criteria nu presenteren moet leiden tot een stap naar de formatie.'

Informatieproces
Na de verkiezingen voerde de informateur op 26, 28 en 29 maart gesprekken met alle partijen. Uit die eerste ronde kwamen zaken naar voren die dermate interessant waren, dat die het mogelijk zouden kunnen maken een raadsbreed akkoord te sluiten. Er is een aantal criteria steeds naar voren gekomen: de strategische agenda van de raad die eind 2016 werd vastgesteld, daadkracht en resultaatgerichtheid, 'nieuwe energie', de afweging van de verschillende verkiezingsprogramma's en de noodzaak dat inwoners van alle kernen zich kunnen herkennen. Uiteindelijk is besloten om op basis van deze punten met de VVD, GroenLinks, CDA en PvdA een vervolg te plannen. Op 11, 13, 16 en 18 april werden gesprekken gevoerd. Daarbij is ook gekeken naar mogelijke hobbels. Doel was te komen tot een afgeronde verkenning en een complete overdracht aan de informateur.

Bevindingen
Uit de verkiezingsuitslag komt naar voren dat de VVD de grootste partij is, maar niet in alle kernen. GroenLinks heeft een fantastisch resultaat behaald en D66 verloor een derde van de stemmen. Het CDA heeft een aantal zeer trouwe kiezers en is in verschillende kernen sterk vertegenwoordigd. De PvdA in De Bilt heeft in tegenstelling tot landelijk een sterke positie weten te behouden. De lokale partijen zijn als totaal gelijk gebleven. De vier partijen die coalitiebesprekingen voeren hebben veel overeenkomsten, maar ook duidelijke verschillen, wat Van Lemmen een gezonde situatie noemt. Het Centrumplan, het zwembad en De Kwinkelier zijn lastige dossiers die meekomen, evenals woningbouw. 'Wat betreft het zwembad willen we dat het dossier zo snel mogelijk wordt gesloten. De vraag of alle gebruikers in het rooster passen willen we laten onderzoeken. In het Centrum en De Kwinkelier zijn veel initiatieven op gang gekomen. De partijen zijn het erover eens dat er 845 woningen moeten komen, uiterlijk in 2026 en dat daarvan 450 sociale woningen uiterlijk 2030 gerealiseerd moeten zijn.

Voorkeur
Over de motivatie om met de voorkeurscoalitie door te gaan zegt Van Lemmen dat er een grote mate van samenhang is en een hoge mate van aanvulling. 'Ik heb met name gekeken naar de onderwerpen waar partijen voor staan om daarmee alle thema's te kunnen invullen en ook de wil om die te realiseren. Uit de gevoerde gesprekken is een groot onderling vertrouwen waarneembaar. De partijen staan voor een goed functionerende raad en een breed draagvlak, hebben een constructieve grondhouding en denken in oplossingen. De VVD staat voor verbinding. Het gevoerde beleid van GroenLinks is gewaardeerd. Het CDA heeft een sterke vertegenwoordiging in de kernen. De PvdA heeft een sterke focus op wonen, werken en sociaal domein. De partijen vertrouwen erop dat ook andere partijen bij verschillende onderwerpen betrokken kunnen worden. Zij hebben intercollegiale contacten met andere gemeenten, Rijk en provincie. Van Lemmen gaat vervolgens in op vragen, voornamelijk van partijen die niet bij het vervolgtraject betrokken zijn. Daarbij wordt vooral de voorkeur voor de PvdA aan de orde gesteld.

Meer berichten