Logo vierklank.nl
De detailhandel in Maartensdijk zou de ‘wildgroei’ aan standplaatsen ingeperkt willen zien; ook op zaterdag (fotomoment).
De detailhandel in Maartensdijk zou de ‘wildgroei’ aan standplaatsen ingeperkt willen zien; ook op zaterdag (fotomoment).
Algemeen

Voorlopig geen extra weekmarkt in centrum Bilthoven

De (vorige) gemeenteraad had tot tweemaal toe bij motie gevraagd om onderzoek naar de mogelijkheden voor een extra weekmarkt in Bilthoven Centrum. Het College deelt de Raad nu mee, dat uit het onderzoek blijkt dat ondernemers en omwonenden aangegeven dat een weekmarkt geen meerwaarde biedt voor het centrum van Bilthoven. Potentiële bezoekers zijn echter positief over een dergelijke markt.

door Henk van de Bunt

Het onderzoek wijst uit, dat van een weekmarkt in Bilthoven centrum minimale effecten worden verwacht voor het voorzieningenniveau van Bilthoven centrum en tegelijk negatieve effecten heeft voor de bestaande weekmarkt en het voorzieningenniveau aan de Planetenbaan in Bilthoven. Het College acht een extra weekmarkt in winkelcentrum Bilthoven op dit moment niet wenselijk. Daarbij is ook van belang, dat het op dit moment praktisch en fysiek niet mogelijk is om een weekmarkt in Bilthoven centrum te realiseren.

Onderzoek
In de onderzoeksfase is volgens de samenstellers van het rapport informatie gehaald uit gemeentelijke (raads-)stukken en heeft er een schouw plaatsgevonden op de Planetenbaan (tijdens de weekmarkt daar) en in het centrum van Bilthoven om een indruk te krijgen van de ruimtelijke inpassingsmogelijkheden van een weekmarkt in het centrum van Bilthoven. Om inzicht te krijgen in het draagvlak en om nadere informatie te verkrijgen over andere initiatieven zijn telefonische gesprekken gevoerd. Ook is praktische informatie van medewerkers van de gemeente verkregen en is de mening van stakeholders van de markt aan de Planetenbaan (winkeliers, marktmeester) gevraagd. In het centrum van Bilthoven zijn op straat korte interviews afgenomen met passanten. De economische haalbaarheid en de (eventuele) consequenties zijn in kaart gebracht en in het middenstandsoverleg is gesproken met de winkeliersverenigingen.

Conclusies detailhandel
Het rapport concludeert, dat met een detailhandelsoverschot in de gemeente als geheel, het niet direct voor de hand ligt om een weekmarkt toe te voegen. Een weekmarkt kan, mits goed gepositioneerd qua opzet en locatie, zeker een versterking betekenen voor het centrum. In geval van een overschot aan winkel-vierkante-meters is de opgave dan wel om 'de koek groter te maken'. Dit betekent dat ofwel inwoners, die nu hun boodschappen buiten de gemeente doen, door de markt verleid worden om binnen hun eigen gemeente te blijven, ofwel dat huidige bezoekers méér uit gaan geven zonder dat dit ten koste gaat van andere winkelgebieden binnen de gemeente ofwel dat het centrum aantrekkelijk wordt dat het meer bezoekers uit de regio zal aantrekken.

Andere markten
De detailhandel in Maartensdijk zou de 'wildgroei' aan standplaatsen ingeperkt willen zien. Er worden standplaatsen ingenomen van dinsdag tot en met zaterdag. Er is geuroverlast door twee van de drie visboeren. Handhaving heeft niets opgeleverd. De oplossing voor de geconstateerde wildgroei zou het instellen van een weekmarkt zijn. Qua branchering wordt dan aan 'het gebruikelijke aanbod' gedacht. Het aanbod van de huidige standplaatsen is geen aanvulling op de detailhandel in Maartensdijk, met uitzondering van de viskramen. De detailhandel ziet overigens geen positieve wisselwerking met de ambulante handel in zijn algemeenheid. Uit het verslag van het Middenstandsoverleg komt naar voren dat er niet alleen sprake is van geuroverlast maar ook van parkeeroverlast als gevolg van de standplaatsen.

Dorpsmarkt op de Planetenbaan
In het Oude Dorp is op 15 december 2017 voor de eerste keer de 'dorpsmarkt' georganiseerd. Het gaat om een evenement met 10 kramen met duurzaam en lokaal geproduceerde goederen en voedsel, op vrijdag van 15.00 tot 20.00 uur, bewust aansluitend op de markt op de Planetenbaan. Het was volgens de initiatiefnemers (ondernemers hebben samen een werkgroep opgericht) een groot succes, met veel bezoekers, tevreden ondernemers en een goede sfeer. Er gaat nu een pilotfase in met vier marktdagen tot de zomervakantie. Momenteel is de aanvraag in de vergunningsfase. Het gaat voorlopig om een evenementenvergunning. Op 6 april was de eerstvolgende markt.

Aanbevelingen
Het rapport noemt een nieuwe weekmarkt in Bilthoven Centrum op dit moment ongewenst en moeilijk haalbaar. Er kan een nieuwe situatie ontstaan als de gemeente in staat is om de parkeer- en verkeersstructuur ingrijpend te verbeteren en wanneer winkeliers initiatieven ontwikkelen voor een grotere aantrekkingskracht van het centrum, waarbij een weekmarkt een onderdeel kan zijn.

De wens voor het instellen van een weekmarkt in Maartensdijk lijkt vooral ingegeven door de wens om overlast van viskramen te beperken. Het instellen van een weekmarkt zou het opheffen van de standplaatsen betekenen. Vanuit de APV lijkt dat juridisch een lastige weg. Het ligt meer in de rede om via handhaving de overlast van viskramen en parkeren te beperken.

De dorpsmarkt De Bilt neemt binnen dit geheel een bijzondere positie in. In feite beperkt de rol van de gemeente zich hier tot faciliteren. Bij het eventueel structureel maken van de markt is juridische regulering nodig.

Meer berichten