Op deze foto van 23 maart, genomen op de sportvelden van SVM, zijn van oost naar west de laatste werkzaamheden zichtbaar aan het nieuwe geluidscherm en daarvoor het tijdelijke geluidsscherm, geplaatst op een betonnen barrier.
Op deze foto van 23 maart, genomen op de sportvelden van SVM, zijn van oost naar west de laatste werkzaamheden zichtbaar aan het nieuwe geluidscherm en daarvoor het tijdelijke geluidsscherm, geplaatst op een betonnen barrier.

Tijdelijke en nieuwe geluidschermen

Algemeen Algemeen

door Henk van de Bunt

Er verschijnen steeds meer nieuwe geluidschermen langs de A27/A1. Omdat de werkzaamheden nog in volle gang zijn, is er somtijds sprake van een tijdelijke situatie. Voor omwonenden is het daarom nu lastig in te schatten wat het effect van de schermen in de definitieve situatie zal zijn. Hoe zit dat precies?

Rudy Klunder, omgevingsmanager Rijkswaterstaat: 'Meerdere omwonenden geven aan nu meer geluidoverlast te ervaren dan voordat de nieuwe geluidschermen er stonden. Vervelend als dat zo ervaren wordt, maar de situatie is nog tijdelijk en geeft nog niet het eindresultaat weer. Op dit moment is bijvoorbeeld de meest rechterrijstrook nog niet in gebruik. De voertuigen rijden nu dus verder van het geluidscherm af dan op het moment dat de weg verbreed en opengesteld is. Als eind 2018 deze rijstrook wel in gebruik is, zal het geluidscherm meer geluid tegenhouden. Geluidschermen zijn namelijk het meest effectief voor het verkeer dat er vlak langs rijdt. De schermen zullen dus vooral het geluid van voorbijrijdende vrachtwagens (die het meeste geluid produceren) op de rechterrijstrook meer gaan tegenhouden, die hoofdzakelijk gebruikmaken van deze rijstrook. Bovendien moet 3Angle het dubbel-laags zoab, zeer open asfalt beton ofwel stiller asfalt, nog aanbrengen. Deze zogenoemde bronmaatregel zorgt ervoor dat de weg zelf minder geluid produceert en dus stiller wordt'.

Definitieve situatie
Het dubbel-laags zoab in combinatie met het geluidscherm zorgt ervoor dat het geluid in ieder geval niet verslechtert in de toekomstige situatie, ondanks de toename van het verkeer. Dit is berekend in het akoestisch onderzoek bij het Tracébesluit voor het jaar 2028. We zullen dit jaarlijks monitoren volgens de wettelijke systematiek van naleving van geluidsproductieplafonds. Meer daarover is te lezen op de pagina 'Geluid langs rijkswegen'.

Schermen
Voorlichtster Melanie Mulder bevestigt desgevraagd nog eens: 'Rijkswaterstaat bouwt volgens het reeds vastgestelde Tracébesluit de schermen in Maartensdijk'. De werkzaamheden aan het geluidsscherm Maartensdijk Oost zijn begin januari begonnen en worden naar verwachting eind maart 2018.Rijkswaterstaat bouwt volgens het reeds vastgestelde Tracébesluit de schermen afgerond. Het oude geluidsscherm Maartensdijk Oost wordt vervangen (en verplaatst) en wordt 3 meter hoog en 600 meter lang. Het scherm wordt dicht uitgevoerd en aan weerszijden begroeid. Bij de onderdoorgang Dorpsweg wordt de bovenste twee meter transparant uitgevoerd. Om de hinder van het snelwegverkeer te beperken zijn er tijdelijke geluidsschermen geplaatst op een betonnen barrier (rijrichtingscheiding) met een totale hoogte van 2 meter. Dit tijdelijke scherm is direct naast 3 versmalde rijstroken geplaatst waar een snelheidsbeperking van 90 km/uur geldt.

Vraag
Eerder was over deze geluidswering langs de verbrede snelweg aan RWS een vraag voorgelegd: 'Waarom wordt er ten zuiden van Maartensdijk aan de oostkant, ter hoogte van de sportvelden geen scherm aangelegd; het geluid van de snelweg heeft daar in

oostelijke richting immers vrij spel?' Het antwoord daarop was en is: 'Alle geluidsgevoelige bestemmingen worden voldoende beschermd door het nieuwe 3 m hoge scherm en het twee-laags ZOAB [Zeer Open Asfaltbeton, ook wel fluiterasfalt genoemd, red.]'. RWS-ambtenaar Hubbers zegt speciaal gekeken te hebben naar woningen aan de Reigersbek en Havikskruid (achter sportvelden en begraafplaats). 'Door het nieuwe scherm en het nieuw aan te brengen ZOAB verbetert de geluidsbelasting ten aanzien van deze

woningen zelfs licht ten opzichte van de huidige situatie', stelt hij. Voorstanders van een langer scherm blijven echter van mening dat een langer geluidscherm de geluidsbelasting en

stikstofpercentage aanzienlijk vermindert en zodoende de overlast beperkt.

Op deze foto van RWS (jan. 2018) zijn aan de westzijde twee gedeelten van de definitieve schermen zichtbaar (rood/bruine kleur), naast nog veel tijdelijke schermen (wit). Op veel plekken (met name aan de oostkant) is dan nog niets definitiefs gerealiseerd. De ruimte tussen de tijdelijke en (straks) definitieve schermen heeft ook voor de werkzaamheden een veiligheidsinvloed.