Logo vierklank.nl
 Michiel van Weele pleit voor een arbitragecommissie.
Michiel van Weele pleit voor een arbitragecommissie. (Foto: Henk van de Bunt)
Algemeen

Extra raadsvergadering over Uithoflijn

De extra raadsvergadering op 15 maart is door een aantal fracties bijeengeroepen. Het onderwerp is de ontwikkeling van de financiering van de Uithoflijn en de consequenties voor de gemeente De Bilt. De fracties maken zich zorgen over de gevolgen voor de mobiliteit. Ger Kerkhoven is voor deze vergadering Gast van de Raad op uitnodiging van Peter Schlamilch.

door Guus Geebel

Een motie van geen vertrouwen ingediend door Henric de Jong Schouwenburg (VVD) tegen de wethouder Ruimtelijke Ordening noemt burgemeester Sjoerd Potters de facto een motie van wantrouwen. 'Daarbij is het goed gebruik dat die als eerste behandeld wordt omdat het wantrouwen in een college nooit in de lucht mag blijven hangen.' Na een schorsing verklaart De Jong Schouwenburg dat de VVD-fractie de motie op deze manier heeft ingediend omdat een minder vergaande motie niet ingediend kon worden. De fractie wilde toch duidelijk maken dat wethouder Mieras onterecht de tunnels en De Vierstee naar zich toetrekt en meedeelt dat D66 alles klaarspeelt. De motie wordt ingetrokken maar fracties krijgen nog wel de gelegenheid erop in te gaan. Er blijkt weinig begrip voor het hanteren van dit zware middel. Wethouder Hans Mieras dankt de raad voor de steun die hij ervaart. 'Ik denk dat voorzichtigheid geboden is bij het naar buiten rollen van de zwaarste kanonnen die de raad ter beschikking heeft.'

Uithoflijn
De behandeling van het agendapunt over de Uithoflijn begint met de bijdragen van twee insprekers. Frans de Ruiter doet dat namens de Fietsersbond afdeling De Bilt. Hij zegt zich zorgen te maken over de wijze waarop de provincie het financiële gat wil dichten. 'Dat zou zes projecten in onze gemeente treffen.' De Ruiter vraagt met name aandacht voor de projecten VCP-De Bilt en de Jan Steenlaan. 'Wellicht dat financiering uit het Realisatieplan Fiets een mogelijkheid is.' Hij gaat in op het Verkeerscirculatieplan waarvan de raad in 2014 variant 3a aannam. Belangrijk doel daarvan is het terugdringen van het sluipverkeer door het dorp De Bilt. Dat moet het leefklimaat voor bewoners en de veiligheid van fietsers verbeteren. 'In april 2017 is op spoed aangedrongen en de wethouder deelde mee dat in 2018 VCP3a een feit zou zijn.' Voor de Jan Steenlaan hoopt de Fietsersbond te bereiken dat de schoolkinderen veilig naar hun scholen kunnen.

Serieus
Rinus Scheele spreekt namens zichzelf. Hij schetst zijn inspanningen als raadslid eind vorige eeuw en als fietslobbyist om te komen tot veilig fietsverkeer. 'Toen dit voorliggende U10 probleem bleek, meende ik de mol te horen lachen die al acht jaar lang elke ingreep ten faveure van fietsers  tegenhoudt. Er is altijd wel een parkeerprobleem, een capaciteitsprobleem of een planningsprobleem voorhanden als reden om niets te doen. Het nu opgedoken probleem zal ongetwijfeld worden aangegrepen om fietsbeleid uit te stellen.' Scheele gaat in op de verschillende verkeersplannen door de jaren heen en vraagt de gemeenteraad het beleid serieus te nemen. 'Laat fietsers niet weer zeven jaar wachten.'

Krachten bundelen
Menno Boer (SP) gaat in op briefwisselingen over de 1,8 miljoen euro waar hij geen reactie van de wethouder op heeft gezien. 'Het gaat om twee brieven, de U10 brief van 9 februari en de beantwoording van schriftelijke vragen van de VVD. Er zijn twee mogelijkheden, we hebben de toezegging van 1,8 miljoen gekregen en die is veilig, of de 1,8 miljoen is niet toegedekt en dan zijn we jarenlang bedrogen.' Kees Lelivelt (VVD) constateert dat een tekort op de Uithoflijn bij de U10 al drie jaar bekend is, niet het bedrag. Hij stelt hiervoor de wethouders van GroenLinks en D66 in Utrecht verantwoordelijk. Lelivelt vindt dat Utrecht het tekort zelf moet oplossen en niet afwentelen op de regiogemeenten. Peter Schlamilch (Forza) vraagt waarom er zo lang gewacht is met het VCP en wanneer projecten uitgevoerd gaan worden. Johan Slootweg (SGP) stelt dat het gaat om het veiligstellen van de 1,8 miljoen. Hij vindt dat we daarvoor  onze krachten moeten bundelen. 'Een motie van wantrouwen helpt daarbij niet.'

Duiding
Theo Aalbers (CU) vraagt de wethouder een juridisch onderbouwd document te tonen waarin staat dat tegenvallers op geen enkele wijze ten laste kunnen komen van De Bilt. Han IJssennagger (Bilts Belang) wil weten of de wethouder persoonlijk aanwezig was op de U10 vergadering op 21 februari jl. Hij stelt dat de gemeente Utrecht verantwoordelijk is en niet de provincie. Hij vindt dat De Bilt de lijn van Zeist had moeten volgen door niet akkoord te gaan met de brief. Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) wil weten waar De Bilt bij alle ontwikkelingen staat. Michiel van Weele (D66) wil duiding krijgen over wat er gebeurd is en vraagt wat een arbitragecommissie kan betekenen. 'Gezamenlijkheid optrekken in de U10 kan kracht geven.' Werner de Groot (CDA) wil weten wat de wethouder gaat doen om gelden veilig te stellen om verkeersproblemen op te kunnen lossen. Erik van Esterik (PvdA) vraagt om een feitenrelaas. Hij noemt wat is vastgelegd over de 1,8 miljoen cruciaal. Het indienen van moties vindt hij in deze fase van onderhandelen niet zinvol. De effectiviteit van de U10 wil hij ook onder de loep houden. De burgemeester noemt dit een duidingsdebat, nog geen debat om tot oplossingen te komen. Hij vindt het niet handig om uitgebreid over de strategie te gaan praten als we nog in gesprek zijn met de provincie. Anne de Boer (GroenLinks) kondigt een motie aan die moet zorgen dat de verkeersprojecten voor De Bilt behouden blijven.

Strategische visie
Wethouder Ebbe Rost van Tonningen noemt het presenteren van een feitenrelaas erg belangrijk voor een ordentelijke discussie. Hij heeft in de gemeenteraad van 22 februari een verklaring voorgelezen die hij een dag daarvoor samen met de U10 wethouders heeft opgesteld. 'Daarin staat dat we als U10 wethouders een stevige reactie aan de provincie ondersteunen. Tegelijkertijd heb ik ernstige kritiek geuit dat ik als wethouder van De Bilt werd genoemd in een brief die uit naam van mij en andere wethouders is geschreven, zonder die brief te hebben gezien. Ik zou worden gebeld over een conceptbrief wat niet is gebeurd. Rost van Tonningen wil voor dinsdag 20 maart een feitenrelaas leveren. Hij gaat in op het verwijt dat hij niet voortvarend te werk is gegaan bij verkeersprojecten. 'Sneller kon het niet en ik volg het tijdschema op de voet.' Johan Slootweg vraagt van het college om een goed onderbouwd strategisch document om daarna te kijken hoe we hier verder mee moeten. 'Dus een feitenrelaas en een strategische visie van hoe wij kunnen opereren om de gelden die wij willen veilig te stellen.'

De vergadering is geschorst tot dinsdag 20 maart om 20.00 uur en het agendapunt wordt dan vervolgd met de tweede termijn van de raad.

Meer berichten