Logo vierklank.nl
 Hein Reedijk hoopt dat de nieuwe gemeenteraad nu eindelijk eens iets gaat doen aan het parkeerbeleid in Bilthoven Centrum.
Hein Reedijk hoopt dat de nieuwe gemeenteraad nu eindelijk eens iets gaat doen aan het parkeerbeleid in Bilthoven Centrum.
Algemeen

Petitie van Hart voor Bilthoven aan lijsttrekkers

door Walter Eijndhoven

Bezorgde burgers binnen Hart voor Bilthoven stuurden, voordat het lijsttrekkersdebat op maandag 5 maart in Het Lichtruim plaatsvond, een petitie over parkeerproblematiek in Bilthoven Centrum naar de lijsttrekkers van alle Biltse partijen. Tijdens het debat kwam het onderwerp niet ter sprake, maar afspraken met de lijsttrekkers vinden inmiddels wel plaats.

Steeds weer wordt het grote verkeersprobleem in het centrum van Bilthoven door de gemeenteraad vooruitgeschoven. Jaar na jaar stapelen de problemen zich op, een doorn in het oog van Hart voor Bilthoven en vele bewoners van Bilthoven. Middels het aanbieden van een petitie hoopt Hart voor Bilthoven dat het parkeerprobleem hoger op de agenda komt te staan van burgemeester en wethouders, na de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Zorgen
'Hart voor Bilthoven zet zich namens 9 bewonersorganisaties en circa 2.500 inwoners al meer dan tien jaar in voor de kwalitatieve vernieuwing van het centrumgebied', vertelt Hein Reedijk, lid van de Kerngroep Hart voor Bilthoven. 'Ondanks het feit dat er in de afgelopen jaren al veel goeds tot stand is gekomen, willen wij aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen, onze zorgen uiten'. Volgens Hart voor Bilthoven doen zich veel problemen voor in het centrum van Bilthoven: vertraging herontwikkeling Kwinkelier, minder parkeerplaatsen in de Kwinkelier na renovatie, het ontbreken van concrete bouwplannen voor de 'Driehoek', trage voortgang ontwikkeling Vinkenplein en een escalerende parkeerproblematiek. Reedijk: 'En dit is nog lang niet alles. Het winkelcentrum ligt al jaren op de schop, waardoor dit geen prettige winkel- en verblijfsomgeving is, de P&R staat nu al vaak vol door toenemend forensenverkeer, omliggende woonstraten ondervinden veel parkeeroverlast en zo kan ik nog wel even doorgaan'.

Door de grote overlast doet Hart voor Bilthoven nu een dringend appèl op de Biltse politieke partijen, met name op hen die na de komende gemeenteraadsverkiezingen collegeverantwoordelijkheid nemen. 'Wij zien graag dat de verantwoordelijken een daadkrachtige aanpak laten zien van de problematiek zoals die in 2012 al werd geschetst in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVV) Er moeten nu eindelijk eens knopen worden doorgehakt en tempo worden gemaakt bij de ontwikkeling van het Vinkenplein, dat in ieder geval uiterlijk 2019 gereed moet zijn', stelt Reedijk.

Parkeerbeleid
Uit het GVV: het centrum van Bilthoven de functie van een 'boodschappen +'-gebied. De bezoeker kan voor de deur van de winkels parkeren en verblijft hier meestal kort. De helft van de parkeerders staat minder dan dertig minuten geparkeerd en 80% van alle parkeerders verblijft hier korter dan anderhalf uur. In het hart van het centrumgebied (Vinkenplein en omgeving) geldt een parkeerschijfzone (blauwe zone), waarmee maximaal anderhalf uur mag worden geparkeerd.

'Deze parkeerplaatsen zijn alleen bedoeld voor bezoekers', legt Reedijk uit. 'Er worden dan ook geen ontheffingen voor de blauwe zone ontleend. In dit plan bleek in 2012 al dat binnen de blauwe zone 30% van de parkeerders langer parkeert dan de maximale parkeerduur en dat is zeker niet minder geworden'. Boodschappen doen blijft belangrijk. Volgens het Masterplan Bilthoven moet de verblijfsduur van bezoekers daarom worden verlengd.

Reedijk: 'In de driehoek ten zuiden van het station wordt het tijdelijke parkeerterrein uitgebreid en verbeterd. Door op meerdere plaatsen parkeergelegenheid te bieden en duidelijk te maken of dit voor lang of kort parkeren is, kan de beschikbare capaciteit optimaal worden benut. Maar dan moet er ook wel een heldere verwijzing zijn naar die parkeerplekken'. Het GVV vermeldt ook, dat de parkeerdruk rondom Vinkenplein/ Emmaplein hoger is (hoger dan 100% op zaterdagmiddag), terwijl de parkeergarage onder de Kwinkelier slechts voor 25% gevuld is. In het centrumgebied ligt de parkeerdruk op 70%. Dat betekent dat de parkeerders dus beter verdeeld moeten worden over de beschikbare plaatsen. Om bezoekers zover te krijgen zijn diverse maatregelen nodig: instandhouding huidige parkeerschijfzone; intensivering handhaving parkeerschijfzones om langparkeerders te weren, door bijvoorbeeld boa's in te zetten en versterking van sociale veiligheid in de parkeergarage onder de Kwinkelier.

Toekomst
Reedijk: 'Voor de toekomst moeten minimaal 950 parkeerplaatsen beschikbaar zijn in het hart van Bilthoven. De verwachting is dat de parkeerdruk zal toenemen tot 90%. Met een goede parkeerregulering moet worden gezorgd voor verdeling van de parkeerders over de beschikbare parkeercapaciteit. Vooralsnog wordt uitgegaan van parkeerregulering door de blauwe zone. Als toch blijkt dat op deze manier niet kan worden gehandhaafd en de overlast niet afneemt, kan worden gekeken naar verdergaande regulering door betaald parkeren. Onderzocht moet worden op welke manier de huidige P&R toekomstvast gemaakt kan worden voor de toenemende langparkeerbehoefte als gevolg van de in het Verkeersplan voorziene upgrading van station Bilthoven tot intercitystation'.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>