Logo vierklank.nl
Algemeen

Stichting Ondernemersfonds De Bilt ontbonden

Teneinde Biltse ondernemers te stimuleren om generieke projecten te ontwikkelen en uit te voeren, die bijdragen aan de lokale economie, is op 1 maart 2013 de Stichting Ondernemingsfonds De Bilt opgericht. De gemeenteraad had een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een driejarige pilot Ondernemersfonds op initiatief van de Biltse Ondernemersfederatie.

door Henk van de Bunt

Doel van de pilot was het vormen van een permanent ondernemersfonds van en voor ondernemers om onder meer de organisatiegraad van de ondernemers te versterken. Aan het einde van de pilot zou inzichtelijk moeten zijn of en op welke wijze het ondernemersfonds financieel-zelfstandig zou kunnen worden voortgezet.

Effectief
Begin 2016 heeft het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds haar evaluatierapport bij het College ingediend. Uit het rapport blijkt dat het fonds effectief is geweest en dat de resultaten van de uitgevoerde projecten positief waren. Voorbeelden waren het lokale koopstroomonderzoek; vitalisering winkelcentra 'winkelen in het groene hart'; platform Duurzaam De Bilt; Local Heroes/Horecacollectief voor lokale evenementen en het Beng Energieprogramma voor bedrijven. In het evaluatierapport was geen uitspraak of voorstel opgenomen over een toekomstige vorm voor een zelfstandig fonds. Het stichtingsbestuur adviseerde echter om het fonds nog drie jaar onder dezelfde voorwaarden te laten voortbestaan.

Ontbonden
Naar aanleiding van die evaluatie en het ontbreken van basis voor een gemeente-breed-ondernemersfonds heeft het College toen geen aanleiding gezien voor onderzoek naar een gemeente-breed-fonds. Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds De Bilt heeft inmiddels haar werkzaamheden afgerond en een financieel overzicht van de uitgevoerde activiteiten verstrekt met het verzoek om het stichtingsbestuur schriftelijk te dechargeren van het gevoerde beleid. Omdat de eindafrekening van de Stichting sluitend is, is hier uitvoering aan gegeven. De stichting heeft zich vervolgens ontbonden en het resterende bedrag overgemaakt aan de gemeente.

Meer berichten