Logo vierklank.nl
 Het lijsttrekkers-duo Jette Muijsson en Pim van de Veerdonk.
Het lijsttrekkers-duo Jette Muijsson en Pim van de Veerdonk. (Foto: Henk van de Bunt )
Politiek

Beter De Bilt wil opnieuw bestuursverantwoordelijkheid

door Guus Geebel

Beter De Bilt bindt burgers! is het motto waarmee de lokale partij campagne voert met twee lijsttrekkers. Ebbe Rost van Tonningen had aangegeven geen lijsttrekker te willen zijn, maar hij is wel opnieuw beschikbaar als wethouder. Het bestuur gaf voor het lijsttrekkerschap in eerste instantie de voorkeur aan Jette Muijsson. Zij zei het wel te willen maar, vanwege haar drukke privéleven, niet alleen.

Er werd gekozen voor een duolijsttrekkerschap met Pim van de Veerdonk. De taakverdeling is dat Jette de debatten in de campagne doet en Pim zich wat meer op de achtergrond verdiept in dossiers. Pim van de Veerdonk kwam bij de vorige verkiezingen in de raad. Hij sloot zich aan bij Beter De Bilt omdat het contact dat Ebbe Rost van Tonningen met burgers onderhoudt hem aansprak. Jette Muijsson werd bij het aantreden van Ebbe als wethouder in november 2016 opnieuw raadslid nadat zij hem in januari dat jaar al vier maanden had vervangen. 'De partij organiseert regelmatig thema-avonden verspreid over de gemeente', vertelt Pim van de Veerdonk. 'Je hoort dan beter wat er speelt en dat hebben we meegenomen in ons verkiezingsprogramma dat als tweede motto kreeg: omdat elk goed voorstel aandacht verdient.'

Terugblik
Beter De Bilt kwam na het terugtreden van Jolanda van Hulst in het college. 'In het collegeprogramma was al veel van onze ideeën opgenomen en in het addendum wat daarna is verschenen nog meer', aldus Van de Veerdonk. 'Niet iedereen in de fractie was het ermee eens dat we in de coalitie gestapt zijn. In de detailhandelsnota is de inbreng van Beter De Bilt om te komen tot compacte winkelcentra duidelijk aanwezig. We hebben altijd aangedrongen op een nieuw zwembad, los van hoe groot dat zou moeten zijn. Bij de beoordeling van wat financieel haalbaar was binnen de kaders moest naar alle mogelijkheden gekeken worden. We hebben ervoor gepleit het plan van Stichting Water op haalbaarheid mee te nemen. De financiële haalbaarheid, investeringen, exploitatiemogelijkheden en de risico's die de gemeente loopt hebben, mede gelet op wat elders plaatsvindt, ertoe geleid dat we daar niet voor hebben gekozen.' Pim van de Veerdonk is trots op het antennebeleid dat op initiatief van Beter De Bilt tot stand is gekomen en unanieme steun van de raad kreeg. 'We hebben extra geld voor openbaar groenonderhoud kunnen realiseren, hoewel er nog een enorme achterstand is. Verder wisten we het speeltuinonderhoud naar een hoger niveau te krijgen.' 

Wonen
'De speerpunten voor de komende jaren zijn woningbouw, verkeer en duurzame energie. Voor woningen is er een enorme wachtlijst in de gemeente. In ons programma staat de opgave van tenminste 845 extra woningen in 2030 waarvan tenminste 300 sociale huur en 100 kleine woningen in de vrije sector. We willen experimenteren met creatieve vormen van huisvesting zoals groepswonen voor ouderen en starters. We lopen aan tegen de rode contourendiscussie waarvan we vinden dat we daarbinnen moeten bouwen. Dan zijn er weinig mogelijkheden om er een wijk bij te bouwen. Daarom zijn ook voor ons de rode contouren bespreekbaar geworden.' Bij nieuwbouw wil Beter De Bilt zich alleen richten op nul op de meter en niet meer op het gas.

Verkeer en duurzaamheid
'Verkeer wordt nu urgent omdat we voor een groot deel financieel afhankelijk zijn van het Rijk via de provincie. Het budget dat de provincie beschikbaar heeft voor verkeersituaties komt door de budgetoverschrijding voor de Uithoflijn in het gedrang en de provincie heeft aangegeven dat omliggende gemeenten eerdere toezeggingen waarschijnlijk niet gaan krijgen. Dat heeft consequenties voor onder andere het opknappen van de Jan Steenlaan in Bilthoven. Maar we gaan ons hard maken om dat te voorkomen.' Als speerpunt heeft Beter De Bilt duurzaamheid gekoppeld aan openbaar groen. 'Daar moet een flinke achterstand worden ingehaald. De aanplant in het openbaar groen is heel onderhoudsgevoelig, waardoor het te welig tiert. Het moet worden vervangen in een bloemenrijke zee voor insecten als wespen, libellen en vooral bijen. Dat zijn verdwijnende insectensoorten waar we sterk van afhankelijk zijn. We zijn niet tegen windmolens, maar dan op zee. Wel zijn we voor uitbreiding van zonnepanelen.' Beter De Bilt zet zich ook in voor de jeugd en wil evenementen voor jongeren mogelijk maken.

Campagne
'De verkiezingscampagne is inmiddels gestart en we zijn wekelijks te vinden in de kernen rond de supermarkten. We zijn daar met onze folders en voeren gesprekken met voorbijgangers. Daar maken we verslagen van en delen die met elkaar in het campagneteam. We verwerken wat we horen in de kernflyer die vlak voor de verkiezingen in elke kern wordt verspreid. Het levert ons veel informatie op die we kunnen gebruiken bij mogelijke coalitieonderhandelingen. We maken ons sterk om opnieuw de grootste lokale partij van de gemeente te worden.'

Meer berichten