Logo vierklank.nl
Tijdens de schorsing wordt druk overleg gevoerd.
Tijdens de schorsing wordt druk overleg gevoerd.
Algemeen

Voorlopig geen poloveld met landgoed in Groenekan

Groenekanner Alexander Beyleveldt wil een groot landgoed met polo-oefenveld creëren naast het dorp. Er is steun, maar in het dorp klinken ook kritische geluiden op het plan dat al 5 jaar in ontwikkeling is. Het beoogde landgoed van circa twaalf hectare ligt op en nabij de percelen Groenekanseweg 113 en 121 te Groenekan.

door Henk van de Bunt

Op de locatie Groenekanseweg 121 was voorheen een boomkwekerij aanwezig. Op de locatie Groenekanseweg 113 bevindt zich een woning (het 'Duitse Huis') met diverse opstallen en een manege. Dat moet een groot landgoed worden met o.a. een polo-oefenveld. Een groepje omwonenden zit daar niet op te wachten; ze vrezen dat Beyleveldt het landgoed als polo-centrum gaat gebruiken voor grootschalige evenementen. Het gebied ligt direct aan de oostkant van de dorpskern en is ongeveer 12 hectare groot, vergelijkbaar met ongeveer 24 voetbalvelden. Het bestaat uit veel grasland, resten van een verdwenen boomkwekerij, een oude manege, een monumentale boerderij en oude bijgebouwen. Een weiland doet dienst als oefenveld voor de paardensport polo, waar Beyleveldt een fervent liefhebber van is.

Huiswerk
Bij de behandeling van dit voorstel in de vergadering van de commissie Openbare Ruimte op 15 juni 2017 is toen besloten om het voorstel in te trekken om de initiatiefnemer in de gelegenheid te stellen nader overleg te hebben met omwonenden en andere belanghebbenden. Op 13 februari werd het onderwerp opnieuw geagendeerd in de Raadscommissie Openbare Ruimte. Hoewel de eigenlijke besluitvorming zal plaatsvinden in de aanstaande (laatste) gemeenteraadsvergadering van 22 februari, ziet het er naar uit dat het Biltse college van Burgemeester en Wethouders het huiswerk over de realisatie van dit landgoed in het buitengebied van Groenekan over zal moeten doen. Veel fracties waren uitgesproken kritisch over het plan. Ze vinden dat een landgoed overwegend uit natuur moet bestaan; dit plan staat teveel in het teken van de polo activiteiten.'

Evenementen
Inwoners van Groenekan hebben dinsdagavond de commissie openbare ruimte van de gemeente De Bilt bijna gesmeekt om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een dit landgoed in het buitengebied van Groenekan. Dat stelt strenge eisen aan de hoeveelheid natuur en bebouwing. Het ontwerp van landgoed 'De Beylevelden' voorziet in natuur, wandelpaden en herstel van zichtlijnen. Beyleveldt wil een landhuis met koetshuis bouwen om in te wonen. De oude boerderij wordt gerestaureerd en oude gebouwtjes gaan tegen de vlakte. Verder wordt de manege vernieuwd en worden weilanden hersteld. Een grasveld gaat dienstdoen als poloveld voor oefeningen en demonstraties. Beyleveldt wil maximaal vier keer per jaar de mogelijkheid krijgen een polo-evenement op het landgoed te organiseren. Hiervoor moet elke keer een vergunning worden aangevraagd.

Emoties
De omwonenden toonden dinsdagavond niet alleen emoties, ze waren ook deskundig. Het plan zoals het nu ligt, voldoet volgens de omwonenden niet aan de eisen die voor de realisatie van nieuwe landgoederen geldt en er worden bovendien verouderde en onvolledige rapporten op het gebied van flora en fauna gebruikt. Alle omwonenden stellen dat de gemeente de verkeerde weg bewandelt door Beyleveldt een verklaring van geen bedenkingen te geven. Daarmee worden er te weinig garanties afgegeven voor de inrichting van het grote terrein. Beter is het om een bestemmingsplanwijziging door te voeren, waarin veel meer afspraken zijn vastgelegd. Beter nog, zo stelt GroenLinks, is het om voor heel Groenekan een omgevingsvisie vast te stellen, omdat er in de toekomst door de komst van de Omgevingswet steeds minder bestemmingsplannen zullen worden ontwikkeld.

Duidelijk
SGP-commissielid Arie Vonk Noordegraaf was het meest samenvattend in de kritiek op de gevolgde procedure en de inhoudelijke plannen en verwoordde ook indirect de vragen en opmerkingen van bijna alle andere fracties: 'Dit is de tweede keer dat dit voorstel voorligt; vorig jaar juni spraken we er ook al over. Wij hadden gehoopt dat in de tussentijd veel vragen beantwoord zouden zijn en dat het draagvlak groter zou zijn bij omwonenden. Getuige de vele reacties, ook vanavond, is dat niet het geval. De kernvraag is of wij vinden dat er sprake is van een goede ruimtelijke onderbouwing zoals bedoeld in artikel 2.12 van de WABO. Wat ons betreft is dat nu niet het geval. Een verklaring van geen bedenkingen wordt gevraagd als er sprake is van een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan, die ruimtelijk inpasbaar is. Er is thans sprake van een agrarische bestemming. De nieuwe ontwikkeling heeft een heel andere uitstraling op de omgeving. Op grond waarvan is het college van mening dat het hier een afwijking betreft waarvoor de geleverde ruimtelijke onderbouwing voldoende duidelijk maakt dat het plan inpasbaar is in het vigerende bestemmingsplan?'

Groenekans Landschap
Vonk Noordergraaf vervolgde: 'Op het laatste moment is er nog een overeenkomst gesloten tussen initiatiefnemer en het Groenekans landschap. Wat is volgens het college de juridische status van deze overeenkomst? Het College vraagt om ons uit te spreken over dit plan, uiteindelijk moet dit een uitspraak zijn van de raad volgende week, maar wij zijn niet voor dit plan vanwege het ontbreken van een goede ruimtelijke onderbouwing, veel vragen en geen draagvlak bij de omwonenden. Wij zouden ook niet voor dit plan zijn als dit in een bestemmingsplan zou staan. Op de vraag van GroenLinks (Zandvliet) voor de langere termijn is het opstellen van een omgevingsvisie voor de kern Groenekan een goed idee. Overleg met en in de buurt is positief en kan veel vragen en onvrede voorkomen. Op de vraag van D66 (Poot): een rondetafelgesprek is wellicht zinvol als er ooit met een nieuw voorstel wordt begonnen. Op dit moment is dat nog niet aan de orde'.

Procedure
In de beantwoording van het College verduidelijkte wethouder Hans Mieras de procedure nog eens: 'De aanvrager bepaalt deze. Wanneer de raad deze gevraagde verklaring van geen bedenkingen afwijst, betekent het dat de aanvrager van voren af aan weer moet beginnen'. Hij riep de leden van de commissie op om zich niet alleen uit te spreken over de te volgen procedure. 'Spreek u ook uit of u het plan ziet zitten of niet. Laten we niet voor niets ambtelijke tijd en geld van de initiatiefnemer verspillen als u het plan niet ziet zitten'.

Meer berichten