Logo vierklank.nl
Tijdens de ontwerpfase van het centrumplan vond een waardevol praktijkonderzoek plaats door Wilma Dijkstra (in rolstoel) als ervaringsdeskundige, Job Haug als deskundige op het gebied van toegankelijkheid en John Kragting als projectleider van het centrumplan Bilthoven.
Tijdens de ontwerpfase van het centrumplan vond een waardevol praktijkonderzoek plaats door Wilma Dijkstra (in rolstoel) als ervaringsdeskundige, Job Haug als deskundige op het gebied van toegankelijkheid en John Kragting als projectleider van het centrumplan Bilthoven. (Foto: Marijke Drieenhuizen)
Algemeen

Klankbordgroep Centrum Bilthoven stopt ermee

Met het uitbrengen van een advies over de herinrichting van het Vinkenplein en over een pakket aan afspraken om de parkeersituatie in het centrum beheersbaar te krijgen, beëindigt de Klankbordgroep Centrum Bilthoven haar langjarige en intensieve betrokkenheid bij de herontwikkeling van het centrum van Bilthoven.

door Henk van de Bunt

De Klankbordgroep Centrum Bilthoven is na tien jaar opgeheven. Reden voor het opheffen van de samenwerking tussen ondernemers, bewoners, maatschappelijke groeperingen en de scholen is dat ondernemers zelf aan de slag willen met het oplossen van de parkeerproblemen in het centrum. Alle leden van de KBG betreuren de opheffing en willen eigenlijk alleen maar terugblikken op de behaalde resultaten.

Constructief
Vanaf oktober 2007 heeft de Klankbordgroep in 11 adviezen aan het College van B&W de inbreng georganiseerd van bewoners, ondernemers, scholen en maatschappelijke groeperingen voor de vernieuwing van het centrum van Bilthoven. De Klankbordgroep had de status van formele gesprekspartner van de gemeente, waaronder gevraagd en ongevraagd advies kon worden uitgebracht. Aan deze werkwijze is nu een einde gekomen. De overige participanten in de klankbordgroep willen in overleg met de gemeente bezien op welke wijze zij hun inbreng in de laatste fasen van de uitwerking van de centrumplannen gestalte kunnen geven. Wethouder Hans Mieras: 'De afgelopen 10 jaar heeft de gemeente op een fijne en constructieve wijze samengewerkt met de klankbordgroep. Daarmee is de groep een belangrijke gesprekspartner voor ons geweest waar we heel veel aan hebben gehad. Uiteraard zullen wij als gemeente belanghebbenden blijven betrekken bij de aanstaande ontwikkelingen in het centrum. Ik heb de klankbordgroep in persoon al bedankt, maar wil via deze weg nogmaals mijn grote dank voor hun inzet uitspreken'.

Koers
Peter Dapper zegt namens de winkeliers, dat ze bewust voor een eigen koers hebben gekozen om hun belangen beter te behartigen: 'Het bleek moeizaam om binnen de KBG de expertise van de brancheorganisatie INretail een plek te geven. Daarnaast konden wij ons niet vinden in de opdracht om tot een Voorlopig Ontwerp Vinkenplein te komen zonder dat bereikbaarheid hier een deel van uitmaakte. Op het laatste moment hebben we nog kunnen voorkomen dat er binnen het college een besluit over genomen zou worden. Brancheorganisatie INretail heeft een eerste advies uitgebracht over 950 benodigde parkeerplaatsen voor het centrumgebied. Nu moet er goed gekeken worden naar de verdeling van deze plekken over het centrum. Deze inzichten zijn voor iedereen, omwonenden bezoekers en winkeliers, zeer waardevol en moeten integraal deel uitmaken van het een ontwerp. Dit kun je niet achteraf een plekje geven. Deze week gaan we met de wethouder daarover in gesprek. Dapper benadrukt dat de klankbordgroep de afgelopen jaren heel veel goed werk heeft geleverd.

Afstand
Coen Jager (voorzitter Klankbordgroep): 'Vanaf enige afstand kan het 10-jarig functioneren van de KBG als een goed voorbeeld worden gezien van resultaat-gevende burgerparticipatie. Op eigen initiatief opgezet, op eigen kracht georganiseerd en met een vrijwel constante bemensing gedurende die gehele looptijd. Dat heeft geleid tot groot onderling vertrouwen en wederzijds begrip voor elkaars belangen. En met ook buiten de genoemde formele adviezen tussentijdse successen, zoals bv het gemeentelijk besluit geen toestemming te geven voor het verplaatsen van de PLUS-supermarkt mede gebaseerd op ingrijpen vanuit diverse personen in de KBG. Ook opvallend in het licht van de nieuwe opstelling van de winkeliers is het vrijwel ongewijzigd overnemen in hun petitie van het laatste advies van de KBG over het pakket aan parkeerafspraken. In dit verband mag zeker niet onvermeld blijven de constructieve en innovatieve opstelling vanuit de ambtelijke staf; projectleider John Kragting verdient in deze veel lof en waardering voor zijn opstelling, nogal eens 'buiten de formele lijntjes' opererend en daarmee een onmisbare partner van de diverse belanghebbenden uit zakelijke en burgerlijke geledingen in het creatieve proces van de afgelopen jaren. Het is betreurenswaardig dat de winkeliers hebben gekozen voor een 'alleingang'; de motivatie van de klankbordgroep-leden is altijd geweest, dat je in gezamenlijkheid uiteindelijk meer bereikt dan ieder voor zich'.

Draad weer oppakken
Ellen Thier (voorzitter Hart VOOR Bilthoven, namens de bewoners(-verenigingen): 'In de klankbordgroep konden we profiteren van de onschatbare kennis en ervaring die de deelnemers en hun achterbannen meebrachten. Daarom is het zo jammer dat de ondernemers nu uit de klankbordgroep zijn gestapt. Het vertrouwen in elkaar dat in 10 jaar is opgebouwd met de behaalde successen voor het centrum, dus voor ons allen als consument, ondernemer, bewoner, scholier, werknemer, is plotsklaps verdwenen. Ik hoop dat we een manier vinden om met elkaar de draad weer op te pakken, want behaalde successen uit het verleden bieden in mijn ogen garantie voor de toekomst'.

Gezamenlijk
Jos Heuer (vm. directeur De Werkplaats, namens de scholen): 'Het advies dat in oktober 2007 door de klankbordgroep is gegeven over de spoorwegkruising Soestdijkseweg was voor de scholen heel belangrijk. Door de inbreng van de klankbordgroep en met name van het toenmalige gehandicaptenplatform zijn er bij het station drie liften gekomen. Door de wijze waarop de leden van de klankbordgroep en de medewerkers van de gemeente over toegankelijkheidsvraagstukken zijn geïnformeerd en deze soms ook daadwerkelijkheid in de praktijk hebben ervaren heeft bij de plannen voor het Centrum meer dan in het verleden de toegankelijkheid vanaf het begin van de planvorming de aandacht gekregen. De veiligheid van voetgangers en fietsers is in de adviezen van de klankbordgroep herhaald aan de orde gekomen. Toen bleek dat de kruising van de Julianalaan met de nieuwe Melchiorlaan vooral voor fietsers toch niet veilig was, is de gewenste verbetering van deze situatie meegenomen in het advies van de werkgroep Vinkenplein'.

Betrokkenheid
Wilma Dijkstra vertegenwoordigde de maatschappelijke groeperingen: 'Heel jammer, dat een succesformule van gezamenlijk werken en onderlinge transparantie overboord wordt gegooid. Tien jaar lang is vanuit gezamenlijk belang gewerkt aan een mooi centrum, dat toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen. Met grote motivatie en inzet waarbij discussie niet uit de weg is gegaan en in open overleg met oog voor de verschillende partijen met hun respectievelijke belangen. Het was (en is) belangrijk om als verschillende doelgroepen een bijdrage te mogen leveren aan het geheel. Het is zeer spijtig dat we deze samenwerking hebben moeten beëindigen voordat het nieuwe centrum tot stand is gekomen. Betrokkenheid van de verschillende groepen blijft belangrijk in de toekomst!'

Eigenaar
Hedde Stegenga vertegenwoordigt Real Estate Invest II BV(eigenaar Kwinkelier): 'Wij hebben de diverse besprekingen tussen onszelf en de Klankbordgroep in de jaren 2014-2017 steeds als heel constructief ervaren. Op cruciale momenten heeft de betrokkenheid van de Klankbordgroep in combinatie met heldere gedragen standpunten, tot een duw in een richting geleid. Misschien niet altijd in de richting waar ons belang helemaal zat, maar een duw betekende voortgang en dat was óók in het belang van onszelf en zeker ook dat van Bilthoven. De in onze ogen goede en constructieve verstandhouding tussen de Klankbordgroep, de gemeentelijk projectleider John Kragting en wethouder Hans Mieras, als ook met onszelf, heeft er meermaals toe geleid, dat opkomende tegengestelde standpunten tussen partijen vroegtijdig bezworen konden worden en ook dat de wethouder zijn plannen gesteund zag in de Gemeenteraad'.

Meer berichten