Logo vierklank.nl
Algemeen

Gemeente wil bebouwing op de Schapenweide

De Groenekanseweg wordt het maximum aantal verkeersbewegingen tijdens de avondspits ruim overschreden.
De Groenekanseweg wordt het maximum aantal verkeersbewegingen tijdens de avondspits ruim overschreden.

door Rob Klaassen

De gemeente De Bilt heeft plannen om de Schapenweide aan de oostkant van het einde van de Groenekanseweg in De Bilt te gaan bebouwen. De plannen werden begin december 2017 gepresenteerd.

Het is de bedoeling dat B en W nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. voorstellen doen tot een Definitief Ontwikkelingsperspectief voor de Schapenweide. De Bewonersvereniging Groenekanseweg De Bilt plaatst een groot aantal bedenkingen bij deze plannen.

Woningbouw
De Schapenweide is een agrarisch gebied van ongeveer 12 hectare. Het gebied wordt omgrensd door de 1e Brandenburgerweg, Anthonie van Leeuwenhoeklaan, Soestdijkseweg-Zuid en de Groenekanseweg. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is eigenaar van het terrein. Het RVB heeft de gemeente kenbaar gemaakt, dat het overweegt de Schapenweide te verkopen en een ontwikkelaar voor het gebied te gaan zoeken. Het RVB heeft de gemeente De Bilt gevraagd om hiervoor een ontwikkelingsperspectief op te stellen. Op basis hiervan kan een toekomstige ontwikkelaar plannen maken. In de structuurvisie Gemeente De Bilt 2030 uit 2010 schetst de gemeenteraad een toekomst voor het gebied als hoogwaardig sciencepark voor kennis en onderzoek. Het was bedoeld als een uitbreidingsmogelijkheid voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Inmiddels is bekend dat het RIVM gaat verhuizen naar de Uithof. Vandaar dat de gemeenteraad in 2016 het college heeft gevraagd om te onderzoeken of er ook betaalbare woningen kunnen worden gebouwd.

Participatie
Jurgen Los en Kasper Florschütz spreken namens de Bewonersvereniging Groenekanseweg De Bilt. Jurgen: 'Op 12 december is er aan ons als omwonenden door de gemeente een plan van aanpak gepresenteerd om te komen tot een visie voor de toekomstige ontwikkeling van de Schapenweide. Na afloop van deze bijeenkomst werd aan ons gevraagd om, door middel van een voorgedrukt formulier, een reactie te geven op de gepresenteerde plannen. Wij moesten reageren op drie gepresenteerde scenario's: vestiging van hoogwaardig nieuwe bedrijven (min of meer aansluitend op de bedrijven en instituten die er nu al zijn), woningbouw (minimaal 30% sociale huurwoningen en voor de rest middel-dure huurwoningen) en gemengde vorm (combinatie bedrijven en woningbouw). Het invullen van dat reactieformulier noemt de gemeente participatie van de bewoners. Na nog een informatieavond in februari, vindt er in maart – april besluitvorming door de gemeente plaats. En dat zou het dan volgens de gemeente zijn voor wat betreft de participatie met de bewoners. Wij hebben als bewonersvereniging hierbij zo onze bedenkingen bij'.

Kritiek
Kasper: 'Wij vinden dat de gemeente in dit proces veel te snel gaat. Er moet goed gekeken worden naar de gevolgen van de plannen op de omgeving. Het terrein wordt door vier wegen omringd; wegen waarop veel verkeer voorkomt. Bebouwing van het terrein gaat meer verkeer opleveren, ongeacht voor welk scenario wordt gekozen. Wat is het effect van de nieuwe bebouwing op de verkeersoverlast in de omgeving? De Groenekanseweg zit nu al boven de door de gemeente vastgestelde norm. Waar komen de aansluitingen op de bestaande wegen? Wat betekenen de plannen voor het welzijn, de veiligheid en de gezondheid (luchtverontreiniging); zeker nu het aantal vrachtwagens steeds meer toeneemt. Belangrijk zijn zeker ook de landschappelijke en ecologische waarden van de Schapenweide zelf. Hoeveel groen blijft er over en wat is gewenst? Ook lezen we niets over de dassenburcht, die er voorkomt. Gaan we deze burcht als groene gemeente in stand houden? De bewonersvereniging vindt dat er eerst over deze vragen duidelijkheid moet zijn, voordat er over de invulling van de Schapenweide verder wordt gesproken".

Veiligheid
Jurgen licht toe: 'Op de Groenekanseweg stelde de gemeente het maximum aantal verkeersbewegingen op 8500-9500 per dag. Al in 2015 is dat aantal overschreden. Sinds 2015 is het aantal verkeersbewegingen van vrachtwagens op de Groenekanseweg enorm toegenomen als gevolg van de door gemeente gewijzigde routes. Het is de bedoeling dat er in de nabije toekomst een aantal toegangswegen eenrichtingsverkeer gaat worden. Het gevolg zal zijn dat de druk op de Groenkanseweg en directe omgeving nog verder zal toenemen. Zelfs wordt er gesproken om de verbinding van de Anthonie van Leeuwenhoeklaan op de Brandenburgerweg af te sluiten, wat de druk op de andere wegen nog verder zal gaan verhogen. Ook ten aanzien van de veiligheid voor fietsers is het droevig gesteld. De hoofdfietsroute voert over het kruispunt Waterweg-Steenen Camer. Vooral veel scholieren steken hier over. Zij wagen dagelijks hun leven bij de oversteek over de Groenekanseweg. En dan zwijg ik nog maar over de aanwonenden van de Groenkanseweg, die tijdens het spitsuur hun auto de Groenekanseweg op moeten zien te manoeuvreren. Levensgevaarlijk allemaal. Met de bebouwing van de Schapenweide gaat dat allemaal nog eens verder verergeren. We moeten echt eerst naar de bestaande problemen en naar de gevolgen van de bebouwing voor de omgeving kijken, voordat we het willen hebben over de invulling van de Schapenweide. Het laatste woord is hierover bepaald nog niet gezegd. Dit is pas het begin'.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>