C20-48: Gesloten voor voertuigen, waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven.
C20-48: Gesloten voor voertuigen, waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven.

Schaapsdrift te zwaar belast

Algemeen Algemeen

door Henk van de Bunt

Hollandsche Rading ligt letterlijk tegen de grens met Noord-Holland aan. Deze grens wordt gevormd door de Graaf Floris Vijf-weg en de Vuursche Dreef. Het dorp wordt doorsneden door de A27, het spoor met station en de Tolakkerweg. De grenzen lopen ongeveer van de Schaapsdrift tot aan de Dennenlaan.

De bosstrook, die parallel aan de Schaapsdrift loopt, sluit aan op de 'Ecologische Hoofd Structuur' (EHS). Langs de hoofdweg staan oude bomenrijen en hagen. Onlangs constateerde men dat de bermen van de Schaapsdrift rond Hollandsche Rading van onvoldoende stevigheid zijn en is besloten voor het bebouwde gedeelte tot aan de T-splitsing een maximale belasting per as van 4,8 ton in te stellen.

Hollandsche Rading-west
Rob Klaassen (Hollandsche Rading) verdiende een deel van zijn sporen in de politiek; hij vertelde in z'n verhaal over Hollandsche Rading op 4 juli 2017 over de gronden in Hollandsche Rading-West: 'In 1927 woonden er in Hollandsche Rading 187 mensen in 57 woningen. Al deze mensen woonden aan bestaande wegen. Vanaf 1927 werden er een aantal nieuwe wegen op de kaart gezet Tussen 1938 waren dat de Spoorlaan, de Oosterspoorlaan en de Sparrenlaan. In Hollandsche Rading West mocht er toen niet gebouwd worden. In de jaren '30 werd er wel voor Hollandsche Rading-West een bouwplan ontwikkeld, Julianapark geheten. Het werd echter door de provincie tegengehouden. In 1939 ging de provincie alsnog akkoord, maar toen haakte de grondeigenaar af. Alleen de bekende beeldhouwer Charles Weddepohl lukte het om in 1937 toestemming te verkrijgen om hier een huis met atelier te bouwen. Het is vreemd dat de naam Schaapsdrift is ingevoerd, omdat iedereen in Hollandsche Rading het toen over het Julianalaantje had. Ook Weddepohl woonde oorspronkelijk aan Julianalaan 1'.

Koster
Voormalig politicus en historicus Anne Doedens vertelt over het ontstaan van de Schaapsdrift: 'De kavels aan de Schaapsdrift maakten deel uit zogenaamde 'Land van Brundel'; De Schaapsdrift heette vroeger ook wel 'Julianalaan'. Bertus Brundel was de zoon van de koster van de Hilversumse St. Vituskerk en (zelf) slager en paardenkoper. Deze 'projectontwikkelaar' liet de weg aanleggen, hij kwam in 1936 gereed. Hij wilde de weg aan de gemeente Maartensdijk overdragen. De gemeente eiste dan wel een onderhoudsfonds van 3000 gulden voor de weg van Brundel, die al kavels begon af te palen en verkopen'. Beeldhouwer Charles Weddepohl kocht zo'n kavel. Hij heeft daar tot aan zijn dood in 1976 kunnen wonen en werken.'

Milieu
Ook in de jaren '70 is er een poging vanuit het gemeentebestuur gedaan om een plan Hollandsche Rading-West te lanceren, maar ook dat werd toen afgewezen door de provincie 'vanwege de hoge landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde van het gebied'. Het milieubewustzijn was toen net van de grond gekomen. Toch is er een aantal huizen gebouwd op wat nu de Schaapsdrift heet. Klaassen: 'De gronden werden ook in de jaren '60 door de gemeente Maartensdijk van Brundel indertijd als bouwgrond gekocht om hierop het recreatiegebeuren (caravans) van Frans de Witte te realiseren. Hieraan werd door de provincie een halt aan deze plannen toegeroepen (vooral onder druk van bovenaf). Maartensdijk bleef met deze dure bouwgrond zitten. I.p.v. ze af te waarderen naar agrarische grond deed men net alsof het nog bouwgronden waren en ging men er bovendien jaarlijks rente op bijschrijven. Dit ondanks grote bezwaren vanuit de toen actieve milieuvereniging. Op een gegeven moment gebeurde toen het onvermijdelijke nl. dat de gemeente op een haast onoverkomelijke strop kwam te zitten, wanneer er niet een gedeeltelijke bebouwing zou plaatsvinden. Dit laatste is toen geschied, ondanks veel bezwaren vanuit de Milieubeweging. Als doekje voor het bloeden werd er toen een gedeelte van de gronden afgestoten naar Natuurmonumenten'.

Aslast
Het College heeft besloten tot het instellen van een maximale aslast van maximaal 4,8 ton op de noordkant van de Schaapsdrift. De wegbeheerder trof korte tijd na het wegonderhoud (gepleegd in 2017) beschadigingen aan veroorzaakt door landbouwverkeer. De toegestane weggebruikers moeten deze weg veilig kunnen gebruiken. Overmatige belasting zorgt voor vroegtijdige slijtage en beschadigingen en dus voor een weg die oncomfortabel of zelfs onveilig kan worden. Landerijen blijven via de overige routes bereikbaar. Het besluit treedt in werking zodra de borden en tekens zijn aangebracht.

Bezwaar
Als men het niet eens is met het genomen besluit, kan men op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (11 januari 2018) schriftelijk bezwaar maken bij het College van burgemeester en wethouders van De Bilt, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven.

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt vinden dat de bermen van de Schaapsdrift in Hollandsche Rading van onvoldoende stevigheid zijn.
B en W concluderen, dat als gevolg van zwaar verkeer schade ontstaat aan bermen en wegdek van de Schaapsdrift in Hollandsche Rading.
!