Logo vierklank.nl
 Het college ziet de woningbouwontwikkeling in relatie met de aansluiting van de Professor dr. T.M.C. Asserweg op de al aanwezige rotonde in de Biltse Rading.
Het college ziet de woningbouwontwikkeling in relatie met de aansluiting van de Professor dr. T.M.C. Asserweg op de al aanwezige rotonde in de Biltse Rading.
Algemeen

Planontwikkeling sociale woningbouw bij HF Wittecentrum

Eind maart 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om met spoed de bouw van sociale huurwoningen op de locatie rond het H.F. Wittecentrum in De Bilt ter hand te nemen. In mei 2017 werd besloten een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het vervroegd en afzonderlijk in ontwikkeling nemen van het gebied rond het HF Witte-centrum in De Bilt en werd bij motie gevraagd plannen te maken voor renovatie of nieuwbouw van sporthal De Bilt.

door Henk van de Bunt

Een in de gemeenteraad van De Bilt breed gesteunde motie van de initiatiefnemers SGP en D66 vroeg het College zo snel mogelijk met de bouw van sociale huurwoningen op het terrein rond het HF Witte Centrum te beginnen. Aanleiding hiervoor was het niet doorgaan van de bouw van 42 tijdelijke woningen voor statushouders, starters en spoedzoekers, nu statushouders kunnen worden gehuisvest in leegkomende woningen van woningstichting SSW. Maar de huisvestingsmogelijkheden voor starters en spoedzoekers waren en zijn met deze maatregel nog niet verbeterd. Een belangrijk argument bij keuze voor de locatie bij het HF Witte Centrum, was, dat de grond al eigendom is van de gemeente en in het verleden was deze locatie ook al eens aangewezen als bouwlocatie. Tijdens de inspraakprocedure voor de bouw van tijdelijke woningen, heeft een aantal omwonenden al aangegeven de voorkeur te hebben voor permanente woningen in plaats van tijdelijke woningen.

Relatie
In het kader van de ontwikkeling van sociale woningbouw in de omgeving van het H.F. Wittecentrum is er in een tweetal workshops gesproken met buurtbewoners. Daarnaast heeft het college met de Woonstichting SSW de verschillende programmatische en ruimtelijke mogelijkheden onder de loep genomen. Het college ziet de woningbouwontwikkeling ter plaatse in nadrukkelijke relatie met de aansluiting van de Professor dr. T.M.C. Asserweg op de Biltse Rading. Een eerste bijeenkomst met de buurt over de programmatische en ruimtelijke kaders vindt binnenkort plaats, terwijl een vervolgbijeenkomst is gepland voor het tweede kwartaal van 2018.

Sporthal
Over de renovatie dan wel nieuwbouw van sporthal De Bilt vindt overleg plaats met de Biltse Sportfederatie en het bestuur van het H.F. Wittecentrum. Omdat de keuzes ter zake bepalend zijn voor de ontwikkeling van de omgeving van het H.F. Wittecentrum, is een snelle beslissing noodzakelijk. Het college verwacht de randvoorwaarden voor het gebied in het derde kwartaal van 2018 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Meer berichten