Logo vierklank.nl
Wethouder Ebbe Rost van Tonningen kreeg steun voor de detailhandelsnota.
Wethouder Ebbe Rost van Tonningen kreeg steun voor de detailhandelsnota.
Politiek

Raad stelt nota detailhandels- en horecabeleid vast

Het debat over de detailhandelsnota dat op 30 november vanwege de tijd was geschorst werd op 12 december voortgezet met de tweede termijn van de raad. Er werden door Bilts Belang, VVD en CDA vijf amendementen ingediend, die alle werden aangenomen. Het voorstel van het college werd daarna unaniem door de aanwezige raadsleden vastgesteld. Een motie van afkeuring ingediend door Menno Boer (SP) wordt na hoofdelijke stemming met 7 tegen 14 stemmen verworpen

door Guus Geebel

Op 26 mei 2016 stelde de raad de startnotitie detailhandels- en horecabeleid vast als uitgangspunt voor het nieuw te formuleren beleid dat nu is vastgesteld. Het doel van de nota is in een gezamenlijke aanpak van gemeente, ondernemers en eigenaren dit beleid toekomstbestendig te maken. De nota is tot stand gekomen op basis van gesprekken met vertegenwoordigers van winkelcentra en het gezamenlijk middenstandsoverleg.

Ontwikkelingen
Han IJssennagger (Bilts Belang) mist visie in de detailhandelsnota. Nieuwe ontwikkelingen vindt hij er niet in terug. 'Er worden in de nota belemmeringen aangebracht die in de bestemmingsplannen wel mogelijk zijn.' Hij noemt de nota gericht op marktbescherming, wat hij geen taak van de overheid vindt. Martijn Koren (CDA) vindt dat bewoners van kleine kernen voor de dagelijkse boodschappen daar terecht moeten kunnen. Hij pleit voor een jaarlijkse update van de nota. Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) wacht op een plan van aanpak. Peter Schlamilch (Forza) vindt in de nota geen nieuwe inzichten of nieuwe vormen van detailhandel. Hij vraagt het college om meer maatwerk aan te bieden dan nu wordt aangeboden.

Schoonheidsprijs
Erik van Esterik (PvdA) stemt voor de notitie. Hij noemt iets beter dan niets en dringt aan om stappen in de uitvoering te zetten. Theo Aalders (CU) wil de knelpunten die in de raadscommissie genoemd zijn in heldere termen oplossen. 'Vage teksten passen niet in een beleidsnota.' Hij noemt de notitie na de aanpassingen op tal van punten vager. Johan Slootweg (SGP) vindt de uitvoering van groot belang. Anne de Boer (GroenLinks) constateert dat er draagvlak voor dit beleid is. Zijn fractie wil sturen op het in stand houden van compacte winkelcentra. Initiatieven voor buurtvoorzieningen in kleine kernen zijn in de aanpassingen mogelijk gemaakt. Vanetta Smit (D66) vindt het proces geen schoonheidsprijs verdienen. D66 is voor maatwerk. Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) wil open blijven staan voor nieuwe inzichten. 'De gemeente stelt de kaders, het spel wordt gespeeld door de middenstand, de winkeliers en de investeerders, samen met de consumenten.'

Afkeuring
Wethouder Ebbe Rost van Tonningen gaat vervolgens in op de gestelde vragen, amendementen en moties. Christiaan van Nispen tot Sevenaer vraagt zich in de tweede termijn af of de wethouder nog wel in control is. Hij constateert het hem ontgaan is dat zijn ambtenaren in november hele delen van de nota herschreven hebben waardoor een groot aantal amendementen niet meer nodig was. Menno Boer (SP) schetst de gang van zaken tot nu toe en noemt die betreurenswaardig. Hij dient daarom een motie van afkeuring in die na hoofdelijke stemming met 7 tegen 14 stemmen wordt verworpen. Johan Slootweg dient een nieuwe motie in waarin het college gevraagd wordt in het uitvoeringsprogramma op te nemen dat als er sprake is van maatwerk om een knelpunt betreffende het detailhandel- en horecabeleid op te lossen, het middenstandsoverleg te informeren voordat tot besluitvorming wordt overgegaan. De motie is aangenomen.

Moties
De VVD en Bilts Belang vragen in een motie om in het eerste kwartaal van 2018 een leegstandsverordening en een uitvoeringsprogramma waarin die verordening is opgenomen te presenteren. Deze motie wordt evenals een VVD-motie om nog in december 2017 met een onderzoek te beginnen naar de mogelijkheid van een weekmarkt in Bilthoven Centrum aangenomen. De motie bestemmingsplan als ongewenst instrument bij detailhandel- en horecabeleid van de VVD wordt verworpen. De moties ingediend door Fractie Schlamilch (Forza): maak kerstpakketten met lokale binding, een motie van teleurstelling, middenstand steun in de rug geven en geef meer ruimte aan tussenvormen detailhandel worden alle verworpen.

Meer berichten