De kruising Dorpsweg - Nachtegaallaan wordt bijna gemeente-breed als zeer onoverzichtelijk en als zeer gevaarlijk ervaren.
De kruising Dorpsweg - Nachtegaallaan wordt bijna gemeente-breed als zeer onoverzichtelijk en als zeer gevaarlijk ervaren.

Jaaroverzicht positieve en negatieve gevallen

Algemeen Algemeen

door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt onderzoekt deze maanden de mening van haar inwoners. Hierbij ligt de nadruk op de woon- en leefomgeving en de sociale kracht in buurten. Ook wordt de tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening gemeten.

De gemeente heeft een belangrijke taak bij het zorgen voor een leefbare woonomgeving. Daarbij wordt steeds meer inzet verwacht van de inwoners zelf, bijvoorbeeld als het gaat om zorgen voor elkaar of om het onderhouden van de openbare ruimte. Om te weten te komen hoe mensen tegen de leefbaarheid en sociale kwaliteit in hun buurt aankijken, voert de gemeente De Bilt tweejaarlijks onderzoek uit onder de bewoners, de zogenaamde GemeentebeleidsMonitor. De uitkomsten geven aan of de gemeente het goede doet en waar verbetering nodig is.

Anoniem
De GemeentebeleidsMonitor is in samenwerking met andere gemeenten ontwikkeld. Het doel is om de sociale veiligheid en leefbaarheid eenduidig te kunnen meten en met de resultaten beter beleid te kunnen maken. Het onderzoek wordt op verzoek van de meerdere gemeentebesturen in de regio uitgevoerd en startte half november. De resultaten worden begin 2018 verwacht. Deelnemers zijn geselecteerd met een anonieme steekproef. Zij ontvingen van het College van burgemeester en wethouders een schriftelijke uitnodiging om een vragenlijst op internet in te vullen en vervolgens nog een herinneringsbrief. Bij die laatste worden enige vraagtekens gezet omdat hiermee mogelijk het anonieme van de steekproef in een ander daglicht wordt gezet.

Maertensplein
Het Maertensplein in Maartensdijk wordt steeds meer als een ontmoetingsplek c.q. praathuis ervaren; mensen spreken elkaar aan en delen hun positieve- en negatieve momenten. Men kent elkaar van de sportclub, de ouderschoolcommissie, van bij de dorpskapper, van de op het plein gehouden fairs- of oranjeactiviteiten of wanneer men het boodschappenlijstje - door het thuisfront opgesteld - afwerkt. Zoiets leidde onlangs tot het opstellen van een top 5- lijst van positieve punten maar ook tot een top 5 ergernissen. Met een aantal Maartensdijkers werd er van gedachten gewisseld over het woongenot in deze kern, enigszins naar aanleiding van en gestroomlijnd door deelname aan het door de gemeente geëntameerde onderzoek. De groep wil uiteraard dit met anderen delen:

Top 5 positief:

1. De zondagsrust: heerlijk stil en rustig. De drukte kun je zelf opzoeken in de omliggende steden.

2. De bossen en weilanden, waar je uren kunt wandelen en fietsen

3. Goede sociale controle en contacten tussen dorpsbewoners onderling; gefaciliteerd door een gerenoveerde Vierstee.

4. Ondanks de werkzaamheden aan de snelweg een goede bereikbaarheid

5. Een gezellig Maertensplein met volledig aanbod van middenstand.

Top 5 negatief:

1. De kruising Dorpsweg - Nachtegaallaan. Zeer gevaarlijk om met kinderen op de fiets over te steken. Onoverzichtelijk.

2. Het lijkt alsof er steeds meer sluipverkeer heel hard rijdt over de Dorpsweg en de Nachtegaallaan. Soms wel 80 km of harder...

3. De parkeerdrukte op zaterdag op het Maertensplein en de zeer gevaarlijke situaties, die ontstaan, wanneer auto's achteruitrijdend de parkeervakken verlaten de Marijkelaan op.

4. De geluidsoverlast van de snelweg. Altijd al geweest, maar nu fors toegenomen. Dit zou toch minder worden?

5. Veel openbare voorzieningen worden minder of helemaal niet onderhouden. Denk aan slecht onderhoud. c.q. snoeien van bomen, struiken, plantsoenen en grasvelden, scheuren in wegen, losliggende stoeptegels, kapotte plantenbakken, die niet gerepareerd worden (bijv. Bernardlaan)

Ernaast
Naast dit algemene onderzoek voert de gemeente ook een klanttevredenheidsonderzoek uit. Inwoners, die onlangs contact met de gemeente hebben gehad, bijvoorbeeld telefonisch, via de website of aan het loket, kunnen benaderd worden om aan het onderzoek mee te werken. Ook dit onderzoek wordt door hetzelfde bureau uitgevoerd.

V.l.n.r. Harm Noorman en Frank Mulder; twee van de groep positivo’s.