Logo vierklank.nl
De beëdiging van Michelle Schuurman als commissielid voor de ChristenUnie.
De beëdiging van Michelle Schuurman als commissielid voor de ChristenUnie.
Algemeen

Uit de gemeenteraad van 30 november

door Guus Geebel

De raadsvergadering van 30 november werd vanwege de tijd rond het middernachtelijk uur geschorst tot dinsdag 12 december. Theo Aalbers werd beëdigd en geïnstalleerd als raadslid voor de fractie van de ChristenUnie als opvolger van Nico Jansen. Michelle Schuurman-Voorma werd geïnstalleerd als commissielid voor de CU.

Beschut Werk
De gemeentewet stelt de gemeenteraad in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen aan het college kenbaar te maken over het voornemen om in een Algemene Ledenvergadering van de VNG in te stemmen met statutenwijzigingen. De zogenaamde voorhangprocedure. Dat betekent dat het college een definitieve keuze tot na de raadsvergadering opschort. Henk Zandvliet (GroenLinks) dient een motie in waarin hij het college oproept om tijdens de ledenvergadering van de VNG op 1 december de oproep te ondersteunen om te komen tot een cao Beschut Werk. Over de financiële dekking hiervan  is geen duidelijkheid te geven. Wethouder Rost van Tonningen zegt dat het college positief tegenover de motie staat en dat zodra dit voorstel wordt aangenomen op zoek gegaan wordt naar dekking. De Motie is met algemene stemmen aangenomen.

Terrasheaters
De raad stelt het bestemmingsplan 'Correctieve herziening bestemmingsplannen De Bilt' vast met overname van de 'Nota zienswijzen Correctieve herziening bestemmingsplannen De Bilt'. Een amendement ingediend door Frans Poot (D66) vraagt om de maatregel om terrasheaters uitsluitend toe te staan van 1 maart tot 31 oktober zodanig te wijzigen dat dit het jaar rond is toegestaan. De discussie spitst zich toe op duurzaamheid in relatie tot het energieneutraal zijn in 2030. Wethouder Hans Mieras constateert dat twee belangen botsen en laat de keuze aan de raad. Het amendement wordt na hoofdelijke stemming met 16 tegen 11 stemmen aangenomen. Het voorstel is aangenomen. Een motie ingediend door Tiny Middleton (Bilts Belang) die vraagt om in de gehele gemeente het plaatsen van terrasheaters het jaar rond toe te staan wordt eveneens aangenomen.

Subsidiebeleid
De raad stelde de Startnotitie Herijking Subsidiebeleid vast als uitgangspunt voor het nieuw te formuleren subsidiebeleid. De Algemene Subsidieverordening De Bilt vormt de juridische basis van het subsidiebeleid en het verlenen van subsidies. De Rekenkamercommissie bracht het rapport 'Subsidies in De Bilt' uit en de raad gaf het college de opdracht de aanbevelingen uit het rapport te verwerken in de herijking van het subsidiebeleid.

Han IJssennagger (Bilts Belang) dient bij de behandeling een amendement in om te bewerkstelligen dat het college de concept beleidsnota over het nieuwe gemeentelijk subsidiebeleid ter definitieve vaststelling voorlegt aan de raad. Hij wil daarmee voorkomen dat de raad wordt geconfronteerd met een nota die door de belangrijkste subsidieontvangers al is 'goedgekeurd'. Het amendement wordt verworpen en het voorstel wordt ongewijzigd aangenomen. Bilts Belang wil graag zien dat subsidies meer gericht worden op de mensen zelf en niet aan instellingen. Peter Schlamilch (Forza) licht drie ingediende moties met de volgende onderwerpen toe: kleine cultuurinstellingen 7 procent bezuinigingen terugdraaien, subsidies zijn geen politiek hobbyisme, betrek topinkomens bij subsidieverlening. De moties worden verworpen. Erik van Esterik (PvdA) kijkt vooral uit naar subsidiebeleid dat inspireert en dat uitdaagt om initiatieven te nemen waar de maatschappij beter van wordt. Henric de Jong Schouwenburg (VVD) pleit voor de invoering van een opstartsubsidie. Connie Brouwer (Beter De Bilt) juicht de ruimte die er is voor vernieuwing toe. Cees Beringen (CDA) vindt het belangrijk dat we ons voortdurend afvragen waarom en in welke mate we subsidies toekennen en of dat zo moet blijven. Hij vraagt aandacht voor huisvestingssubsidies. Wethouder Hans Mieras beantwoordt vragen en gaat in op opmerkingen.

De behandeling van de nota detailhandel- en horecabeleid werd na de eerste termijn geschorst tot 12 december. Dan zal de besluitvorming plaatsvinden.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>