Logo vierklank.nl
Gast van de Raad Maartje Nijenhuis (links) en nieuw commissielid voor D66 Donja Hoevers.
Gast van de Raad Maartje Nijenhuis (links) en nieuw commissielid voor D66 Donja Hoevers.
Algemeen

Uit de gemeenteraad van 28 september

door Guus Geebel

Burgemeester Sjoerd Potters verwelkomt Maartje Nijenhuis als Gast van de Raad. Zij is uitgenodigd door Michiel van Weele van de D66-fractie. Henk van der Kammen (VVD) vertrekt vanwege verhuizing naar Baarn uit de raad. Hij was sinds maart 2016 raadslid. De burgemeester zegt in een afscheidswoord dat Van der Kammen door zijn korte en krachtige benadering zorgde voor een duidelijk beeld van de gemeente naar de burger toe. Hij dankt hem voor zijn inzet. Zijn opvolger in de VVD-fractie Henric de Jong Schouwenburg uit Groenekan wordt vervolgens beëdigd en geïnstalleerd. Hij was eerder gemeenteraadslid van 2010 tot 2014. Donja Hoevers wordt geïnstalleerd als commissielid zijnde niet raadslid voor de fractie van D66.

Veiligheid
Het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 werd in de commissie Burger en Bestuur aangemerkt als hamerstuk. De door Fractie Schlamilch ingediende moties die betrekking hebben op het plan worden wel behandeld. Omdat de burgemeester portefeuillehouder is gebeurt dit onder leiding van de vicevoorzitter van de raad Frans Poot. Peter Schlamilch geeft per motie een toelichting. De motie waarin het college wordt gevraagd de onderhandelaars bij de kabinetsformatie om meer politiecapaciteit te vragen wordt ingetrokken, omdat dit al is gebeurd. Het verzoek in een motie om op korte termijn met de politie in gesprek te gaan om te bezien of een zichtbaarder wijze van surveillance mogelijk is wordt verworpen, evenals de motie waarin Schlamilch het college vraagt om met de lokale politie te bekijken of een efficiëntere wijze van surveillance mogelijk is door de inzet van solosurveillances. De vierde motie vraagt om maatregelen rond de coffeeshop in De Bilt om de leefbaarheid te vergroten. Ook deze motie krijgt geen steun van de raad. De burgemeester vindt het jammer dat Schlamilch enigszins badinerend doet over de wijze van werken van de politie. Hij vindt dat we terughoudend moeten zijn met het geven van allerlei opdrachten aan de politie. De klachten over de coffeeshop heeft de portefeuillehouder nog niet gehad en hij vraagt Fractie Schlamilch hem in contact te brengen met degenen die klachten hebben.

U10
De Ruimtelijk-Economische Koers U10 wordt ongewijzigd vastgesteld. Met deze notitie wil het college invulling en ambitie geven aan de toekomstige ontwikkeling in de stadsregio Utrecht en de stadsregionale samenwerking. Met een amendement ingediend door Johan Slootweg (SGP) willen SGP, PvdA, CU, Bilts Belang, SP en fractie Schlamilch bereiken dat de koers niet wordt vastgesteld maar dat er kennis van wordt genomen. Het amendement wordt verworpen, evenals een amendement van gelijke strekking ingediend door Han IJssennagger. Anne de Boer (GroenLinks) vindt dat de kernwaarden Groen, Gezond en Slim waarop de koers gebaseerd is passen bij het programma van zijn partij. Michiel van Weele (D66) stelt dat de gemeenten om ons heen elkaar constructief aanvullen. Zijn fractie blijft positief kritisch op de U10 als netwerkorganisatie. Han IJssennagger (Bilts Belang) steunt het voorstel alleen als de amendementen worden aangenomen. Krischan Hagedoorn (PvdA) noemt de 75.000 woningen die binnenstedelijk gebouwd zouden moeten worden een struikelblok. 'Dat is niet mogelijk en niet wenselijk voor De Bilt.' Kees Lelivelt (VVD) noemt het voorstel herkenbaar in de strategische agenda. 'Het is een koers en geen keurslijf.' Werner de Groot (CDA) wil samen op weg naar een uitvoeringsagenda. 'Een voor allen, allen voor een.' Menno Boer (SP) wil van de koers alleen kennisnemen en die geen juridische status geven. Wethouder Ebbe Rost van Tonningen stelt dat de koers geen sjabloon is waaruit de gemeenten allemaal hetzelfde moeten halen. De gemeenten halen er hun geschiktheid uit. Hij begrijpt de vrees om overheerst te worden maar hij komt uit dezelfde bron puttend als de indieners van de amendementen tot een andere conclusie. 'De kaderstelling op lokaal niveau blijft gehandhaafd. Het gaat om samenwerken.' De wethouder is van mening dat gezamenlijk dezelfde tekst gebruiken de kracht naar elkaar toe is. 'We moeten ook als U10 naar buiten kunnen treden als een sterke netwerkorganisatie.'

Mystery guest
Een motie ingediend door Erik van Esterik (PvdA) om in samenwerking met de instellingen en belangenorganisaties een draagvlakonderzoek uit te voeren naar een 'mystery burger onderzoek' binnen het sociaal domein wordt verworpen. Wethouder Anne Brommersma zegt dat alle organisaties cliënt-ervarings-onderzoeken uitvoeren en dat vindt het college voldoende.

Genderneutraliteit
De motie Stop genderneutraliteit in De Bilt van Fractie Schlamilch en een motie van Dolf Smolenaers (D66) die het tegenovergestelde wil, worden ingetrokken. Wethouder Anne Brommersma: 'Het college komt dit najaar met een voorstel over hoe we hier mee om willen gaan. Uit cijfers blijkt dat vier procent van de mensen zich niet man of vrouw voelt.' Zij sluit zich aan bij woorden van Erik van Esterik over verdraagzaamheid en die van Dolf Smolenaers, dat als het weinig moeite kost om mensen op die manier tegemoet te komen, we er iets aan moeten doen.

A27
De motie Herbezinning op geluidsmaatregelen A27 Maartensdijk, ingediend door Fractie Schlamilch wordt verworpen.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>