Logo vierklank.nl
 Peter Schlamilch krijgt geen steun van de raad voor zijn motie.
Peter Schlamilch krijgt geen steun van de raad voor zijn motie.
Algemeen

Geluidsoverlast A27 Maartensdijk

Tijdens de behandeling in de gemeenteraad van de Kadernota 2018-2021 op 22 juni diende Peter Schlamilch (Fractie Schlamilch) een motie in waarin hij vraagt om voor november 2017 met een voorstel te komen voor het aanpakken van de geluidsoverlast van de A27 in Maartensdijk. Voor de financiering vraagt hij geld van andere posten in de kadernota te halen en contact op te nemen met de provincie of anderen om het budget bijeen te brengen. De motie krijgt na hoofdelijke stemming alleen steun van de indiener.

door Guus Geebel

Bij het indienen van de motie overhandigt Schlamilch de burgemeester 550 steunbetuigingen die zijn politieke beweging Forza! heeft verzameld. Zeven mensen maken gebruik van het spreekrecht in de raad bij de motie. Anneke Kemp woont 35 jaar in Maartensdijk. Zij zegt het eens te zijn met de motie voor een beter geluidsscherm in Maartensdijk. 'De geluidshinder is in de loop van de jaren veranderd van storend naar zeer hinderlijk.' Louise van Amstel heeft de laatste jaren veel last van de A27 en sluit zich aan bij de woorden van Anneke Kemp. Mevrouw Kool zegt dat uit een onderzoek blijkt dat veel mensen die in zo'n situatie wonen fysieke problemen krijgen. Gerard Kemp vertelt dat het verkeerslawaai nooit went. 'Ik pak soms de fiets om elders in het dorp op een rustig plekje te gaan zitten.' Mevrouw Sturkenboom slaapt al 30 jaar met oordoppen in, net als Linda van Utrecht. 'Het is een continue stroom van geluid wat wij horen.' Hans van Haperen van de firma Grondbank uit Breda zegt een aantrekkelijk alternatief te kunnen leveren. De Grondbank kan gratis een geluidswal van lichtvervuilde grond bouwen. Hij somt een aantal voordelen op en beantwoordt vragen van raadsleden.

Ontraden
Wethouder Ebbe Rost van Tonningen ontraadt de motie van Fractie Schlamilch. Hij noemt de timing en de voorlichting slecht. 'Al in 2014 lagen er voor meer dan tien miljoen euro aan wensen. Er is een werkgroep in het leven geroepen, waaronder Stichting Stop Geluidshinder Maartensdijk, die zes ton te verdelen had en prioriteiten heeft aangegeven. Dat is geaccepteerd en aan de minister doorgegeven. De besluitvorming is afgerond en we zitten nu in een uitvoeringsfase en dan komt u naar de bewoners toe met de verwachting dat zij er iets aan kunnen doen.' Hij noemt het een slechte manier van informatie. Rost van Tonningen gebruikt daarvoor het citaat: 'Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht'.

Verkeerd moment
Johan Slootweg (SGP) schetst de gang van zaken rond de A27 in Maartensdijk. Hij noemt de feiten anders dan in de motie wordt verwoord. 'Het lijkt nu net of we dit vergeten zijn, maar dat is niet zo. Er is een heel lang traject aan vooraf gegaan. Er zijn bovenwettelijke maatregelen uitgevoerd. Er is drie ton gemeentegeld ingegaan en drie ton van de provincie. Daarvoor komt er ook aan de westkant een geluidsscherm te staan en komt er dubbellaags zoab wat zorgt voor een geluidsreductie. Rijkswaterschap zegt dat de geluidsoverlast minder zal worden dan die nu is.' Slootweg concludeert dat het moment om nu met de motie te komen niet juist is. 'Rijkswaterstaat zal het nooit toestaan en het is hun grond. U bent heel knap als u het voor elkaar krijgt om op grond van Rijkswaterstaat grond te laten storten, wat in ieder geval geen schone grond is. Natuurlijk is er overlast. Mijn vraag is dit op te schorten tot de werkzaamheden gereed zijn. Dan kunnen metingen verricht worden en kunnen we controleren of wat gezegd is klopt. Zijn er dan afwijkingen dan staan we sterker dan op dit moment.'

Realiteit
Peter Schlamilch zegt de motie niet te willen opschorten. Werner de Groot vraagt om realisme. Anne de Boer (GroenLinks) stelt dat, hoewel de raad daar niet over gaat, het omlaag brengen van de decibellen en fijnstof ook gerealiseerd kan worden door de snelheid te verminderen. Johan Slootweg: 'Wij gaan ervoor om eerlijk naar onze burgers te communiceren, een eerlijk verhaal te vertellen en de realiteit onder ogen te zien en gaan niet mee in goedkoop populisme.' Nico Jansen (CU), die zelf ook geluidshinder ondervindt, vindt het verstandig eerst af te wachten. Een aarden wal ziet hij niet zitten.

Meer berichten