Logo vierklank.nl
De raad stemt in met de randvoorwaarden voor het herontwikkeling van De Biltsche Hoek
De raad stemt in met de randvoorwaarden voor het herontwikkeling van De Biltsche Hoek
Algemeen

Uit de gemeenteraad van 18 mei

Burgemeester Sjoerd Potters verwelkomt vijf Gasten van de Raad die zijn uitgenodigd de vergadering bij te wonen. Bastiaan Dijkers uit De Bilt door VVD-fractievoorzitter Kees Lelivelt, Paul Gorter uit Maartensdijk door commissielid Arie Vonk Noordergraaf (SGP) en commissielid Mischa van der Heijden (SP) heeft Merel Boshuis, Jeanette Mens en Jacqueline Teunissen uitgenodigd.

door Guus Geebel

René Olthof wordt geïnstalleerd als commissielid zijnde niet raadslid voor de fractie van Beter De Bilt.

Voorjaarsnota
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota dient Johan Slootweg (SGP) een motie in over een plan dat in het projectenboek staat over de herontwikkeling van het Maertensplein. Daar zou op een parkeerplaats een appartementencomplex moeten komen. 'Dat vinden wij geen goed plan. Het neemt veel parkeerplaatsen weg.' De SGP wil kijken naar een andere locatie. Slootweg vraagt het college vooralsnog af te zien van woningbouw op die parkeerplaats en in overleg met de initiatiefnemer te zoeken naar een andere locatie. Hij noemt als mogelijke plaats de Dierenriem waar gemeentegrond ligt. De motie is aangenomen. Verder vraagt Slootweg in een motie om vanuit een positieve grondhouding mee te werken om de gewenste uitbreiding van Schoonderwoerd Vlees B.V. op Larenstein mogelijk te maken. De compensatie van het groen wil hij bij voorkeur buiten Larenstein te zoeken. Ook deze motie wordt aangenomen. Een motie over dit onderwerp van Peter Schlamilch waarin zijn fractie het college verzoekt alles in het werk te stellen om dit bedrijf binnen de randvoorwaarden op Larenstein te behouden en de huidige natuurwaarden te beschermen, wordt verworpen. In een tweede motie verzoekt Fractie Schlamilch (Forza) de verkeersveiligheid in Westbroek te verbeteren. De motie wordt aangehouden tot de behandeling van de Kadernota.

Dierenriem
Wethouder Hans Mieras gaat in op de motie van Slootweg over het Maertensplein. 'Op het kascomplex ligt een bestemmingsplan dat dermate veel ruimte biedt dat het college zich daar ongemakkelijk bij voelt. Daarom hebben we een alternatief gezocht bij de parkeerplaats.' De wethouder merkt dat er veel weerstand in het dorp is. Hij noemt de suggestie om naar de Dierenriem te kijken creatief en wil dat serieus onderzoeken. 'Maar als het met de alternatieve locatie niet lukt komt het eerste plan weer op de agenda te staan.' Anne de Boer (GroenLinks) is verontrust dat dit tot vertraging van woningbouw zal leiden.

Wethouder Ebbe Rost van Tonningen zegt bij de moties over Schoonderwoerd tussen twee vuren te zitten. Er is een inspanningsverplichting naar ondernemers en tegelijkertijd hebben we boskavels met behoud van bomen op orde gebracht. Dat overwegende volgen we de positieve grondhouding om de gewenste uitbreiding op de huidige locatie mogelijk te maken. Het college probeert een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen.' Wat de verkeersveiligheid in Westbroek betreft wordt de vergadering van het dorpsberaad afgewacht.

Biltsche Hoek
De raad stemde in met de ruimtelijke randvoorwaarden voor de herontwikkeling van De Biltsche Hoek als kader voor een goede ruimtelijke inpassing van een vernieuwde hotel- en congresfaciliteit op die plaats. Een amendement ingediend door Krischan Hagedoorn (PvdA) om de maximale nokhoogte te wijzigen werd verworpen. Peter Schlamilch vindt de plannen niet passen in de natuurlijke en historische omgeving van de Holle Bilt. Fractie Schlamilch dient een motie in om de totale bouwhoogte tot 15 meter te beperken. De motie wordt verworpen. Frans Poot (D66) benadrukt de goede samenspraak met alle betrokken partijen. Hij dringt aan op het zoveel mogelijk beperken van parkeren op het maaiveld. Jette Muijsson (Beter De Bilt) prijst de gemeente gelukkig met een ondernemer als Van der Valk. Werner de Groot (CDA) vraagt na te denken over een 30 km zone op De Holle Bilt. Kees Lelivelt (VVD) wil in samenwerking met de gemeente het plan gaan uitwerken. Wethouder Hans Mieras geeft aan wat de procedure is. Eerst de gebiedsvisie, dan de ruimtelijke randvoorwaarden, dan pas een bestemmingsplan en uiteindelijk het ontwerp. Het is een stapsgewijze aanpak die volgens de wethouder buitengewoon goed werkt. 'We hebben aan een landschapsdeskundige gevraagd met ruimtelijke randvoorwaarden te komen, om te onderstrepen dat we vanuit het landschap kijken naar de bouwkavel.'

De vergadering werd om 23.30 uur geschorst tot dinsdag 23 mei om 20.00 uur.

Meer berichten