Logo vierklank.nl
Het amendement van Nico Jansen krijgt unanieme steun.
Het amendement van Nico Jansen krijgt unanieme steun.
Algemeen

Gemeentelijk armoedebeleid geactualiseerd

De gemeenteraad stelde op 30 maart unaniem de notitie 'Doe Mee(r) - Gemeentelijk Armoedebeleid De Bilt 2017' vast. De nota dient als kader voor het gemeentelijk armoedebeleid en heeft als doel het stimuleren en faciliteren van financieel kwetsbare inwoners om te participeren in de samenleving. Ook werd besloten het extra rijksbudget van 159.000 euro, te besteden aan kinderen in arme gezinnen.

door Guus Geebel

Door een unaniem aangenomen amendement van Nico Jansen (CU) wordt de ingangsdatum waarop inwoners op vertoon van een geldige U-pas vijftig procent korting krijgen op de aanschafkosten van een paspoort of ID-kaart vervroegd naar 1 mei 2017. Een amendement van Johan Stekelenburg (SP) om de gratis zwemlessen diploma A voor kinderen met een U-pas ook voor het diploma B te laten gelden krijgt geen meerderheid.

Moties
Verschillende fracties complimenteren wethouder Ebbe Rost van Tonningen met deze nota. Krischan Hagedoorn (PvdA) dient een motie in om een overgangregeling voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te onderzoeken. Omdat de stemmen staakten wordt deze motie in april opnieuw in stemming gebracht. In een aangenomen motie over armoedebeleid en schuldhulpverlening vragen PvdA en GroenLinks de ontwikkeling van de Schuldhulpverlening nauwlettend te volgen en zodra dit platform beschikbaar komt, hier optimaal gebruik van te maken om de effectiviteit verder te verbeteren. Henk Zandvliet (GroenLinks) vraagt een aanpak te ontwikkelen om ook werkenden met een laag inkomen, niet-werkenden met een WW- of WAO-uitkering en ouderen met alleen AOW te informeren over de bestaande inkomensondersteunende voorzieningen en hen desgewenst te ondersteunen bij het aanvragen hiervan. De motie wordt aangenomen.

Detailniveau
Dolf Smolenaers (D66) vraagt het college vast te stellen of de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) voor onze gemeente de aanpak van de lokale schuldenproblematiek kan verbeteren. Hij vraagt het college de kosten hiervoor te ramen en eventueel een voorstel tot aansluiting te doen. De motie is aangenomen. Connie Brouwer (Beter De Bilt) constateert dat er veel op detailniveau wordt ingegaan op de nota en vraagt zich af of dat nodig is. Cees Beringen (CDA) heeft veel waardering voor de goed en zorgvuldig samengestelde nota. Johan Slootweg (SGP) waarschuwt voor meer bureaucratie door de vele moties.

Kwijtschelding
Wethouder Ebbe Rost van Tonningen gaat vervolgens in op de moties en opmerkingen van de raad. Wethouder Hans Mieras ontraadt de motie over de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 'Er bestaat nog steeds automatische kwijtschelding. Vroeger kreeg iedereen die in de vermogensnorm van de RWI viel en een uitkering kreeg automatisch kwijtschelding. Nu zit daar een stap tussen en wordt gekeken of die mensen ook voldoen aan de vermogensnorm van de belastingdienst, die lager ligt. De groep tussen beide inkomensnormen, valt nu in de categorie die de kwijtschelding niet meer automatisch krijgt. Het betekent wel dat de meest kwetsbare groepen nog steeds vrijstelling krijgen. De normen worden door het Rijk opgelegd. Wij kunnen niet doen wat de motie vraagt, maar ik zeg u toe dat we nog een brief naar Den Haag sturen over het gelijktrekken van de vermogensnormen.'

Meer berichten